Dato for udgivelse
07 Dec 2022 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2022 12:22
SKM-nummer
SKM2022.593.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-43064/2021-NAE
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
Ejerskab, skriftlig overdragelsesaftale, indberetning
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt en skatteyder efter ligningslovens § 16 A, var skattepligtig af overførsler fra et selskabs konto, der blev foretaget i 2015. Sagen angik nærmere, om skatteyderen havde overdraget sine anparter i selskabet inden overførslerne blev foretaget.

Retten lagde bl.a. til grund, at skatteyderen først bestred ejerskabet ved et retsmøde i Landsskatteretten, at der ikke var udarbejdet en skriftlig overdragelsesaftale, at oplysningerne om afhændelse af selskabet i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister først blev indberettet på et væsentligt senere tidspunkt, og at indberetningerne var foretaget af selskabets egne repræsentanter. Under disse omstændigheder, og da der ikke i øvrigt var fremkommet oplysninger om afhændelsen af selskabet, fandt retten det godtgjort, at skatteyderen måtte anses for ejer af selskabet i 2015. 

Herefter påhvilede det skatteyderen at dokumentere, at de omhandlede overførsler fra selskabets konto ikke blev overført til skatteyderen eller på skatteyderens vegne. Da skatteyderen ikke havde dokumenteret dette eller i øvrigt fremkommet med oplysninger, der kunne føre til et andet resultat, tiltrådte retten Landsskatterettens afgørelse der angik, at skatteyderen skulle beskattes af de omhandlede beløb.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, C.B.3.5.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr. nr. 17-0863808

Parter

A

(v/advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer

Bo Rasmussen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 10. november 2021.

Sagen drejer sig om beskatning af sagsøgeren, A, for indkomståret 2015.

A har påstået, at hendes skatteansættelse for indkomståret 2015 skal nedsættes med kr. 1.717.302.

Skatteministeriet har påstået om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens afgørelse af den 16. september 2021 fremgår blandt andet følgende:

"…

Møde mv.

Der har været afholdt telefonmøde mellem klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler. Klagerens repræsentant har endvidere udtalt sig ved et møde med Landsskatteretten.

Faktiske oplysninger

G2-ApS blev stiftet den 17. oktober 2011 under navnet G1-ApS af IK. Selskabets formål er at udføre services og håndværkerarbejde og nært beslægtet.

Det fremgår af registreringshistorikken på CVR, at IK udtrådte af direktionen den 1. oktober 2012, hvorefter JP indtrådte.

Den 1. marts 2014 ændrede selskabet navn til G3-ApS. Klageren indtrådte i direktionen 1. december 2014, hvorefter JP udtrådte den 15. december 2014, efter at Erhvervsstyrelsen fjernede ham som direktør, da Erhvervsstyrelsen havde erfaret, at han ikke havde påtaget sig hvervet.

Selskabet ændrede navn den 1. december 2016 til G2-ApS. Den 1. maj 2017 indtrådte NH i direktionen. Klageren fratrådte direktionen den 1. april 2018.

Klageren ophørte ifølge CVR som ejer af selskabet den 2. januar 2015, hvor NH overtog selskabet.

Det fremgår af BiQ, at klageren indtrådte som ejer den 1. januar 2015 og udtrådte som ejer 2. januar 2015.

Der er fremlagt en anpartshaverfortegnelse, hvoraf det fremgår, at klageren købte anparterne i selskabet for 80.000 kr. den 17. oktober 2011. Det fremgår ikke af fortegnelsen, at klageren efterfølgende har overdraget anparterne.

SKAT har oplyst, at klageren har selvangivet et overskud af virksomhed for indkomståret 2013 på 76.000 kr. og for indkomståret 2014 på 25.000 kr. Der er ikke fremlagt regnskaber vedrørende disse overskud.

Indsætninger på bankkonti

SKAT har ved gennemgang af klagerens private kontoudtog konstateret indsættelser på i alt 172.152 kr. og 333.678 kr. i indkomstårene 2013 og 2014.

Klagerens repræsentant har i klagen forklaret, at indsættelserne stammer fra a lerede beskattede midler eller i øvrigt ikke skattepligtige midler. Det er videre forklaret, at det eksempelvis vedrører returnering af tidligere udlæg af allerede beskattede midler, eksempelvis i forbindelse med deponering ved deltagelse i tvangsauktioner eller lignende.

Indkomståret 2013

SKAT har udarbejdet følgende opgørelse over indsætninger til beskatning på klagerens bankkonti for indkomståret 2013:

Af SKATs opgørelse fremgår endvidere en række indsætninger fra G4-virksomhed. SKAT har samlet forhøjet klagerens indkomst med 24.000 kr. vedr ørende indsætninger fra G4-virksomhed.

Klageren har fremlagt en faktura til G4-virksomhed vedrørende leje af driftsbygninger på Y1-adresse. Fakturaen er dateret 31. december 2013 og betalingen udgør 24.000 kr. Fakturaen er udstedt af klageren.

Indkomståret 2014

SKAT har udarbejdet følgende opgørelse over indsætninger til beskatning på klagerens bankkonti for indkomståret 2014:

Af SKATS opgørelse fremgår endvidere en række indsætninger fra G4-virksomhed. SKAT har samlet forhøjet klagerens indkomst med 25.200 kr. vedrørende indsætninger fra G4-virksomhed.

Klageren har fremlagt en faktura til G4-virksomhed vedrørende leje af driftsbygninger på Y1-adresse. Fakturaen er dateret 31. december 2014 og betalingen udgør 25.200 kr. Fakturaen er udstedt af klageren.

Løn fra G5-ApS

Skattestyrelsen har som bilag til afgørelsen fremlagt et dokument kaldet "lønafregning" vedrørende perioden fra den 1. februar 2013 til den 28. februar 2013. Lønafregningen er adresseret til klageren, og selskabet G5-ApS fremstår som afsender. Lønafregningen er ikke dateret.

G5-ApS har ikke indberettet løn mm. for klageren for indkomståret 2013.

Det fremgår af CVR, at klageren var ejer af G5-ApS. SKAT har videre oplyst, at klageren ikke har modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp i 2013.

Hævninger på mellemregning

SKAT har ved gennemgang af selskabets kontoudtog konstateret hævninger på i alt 1.717.301,50 kr. i indkomståret 2015. SKAT har udarbejdet følgende opgørelse ud fra bankkontoudtog for 2015:

Det fremgår ikke af bankkontoudtogene, hvem beløbene er overført til.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst med 464.552 kr. for indkomståret 2013 samt 308.678 kr. for indkomståret 2014. SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 1.717.302 kr. for indkomståret 2015.

Som begrundelse for forhøjelsen er anført:

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens personlige indkomst nedsættes med 464.552 kr. for indkomståret 2013 samt 308.678 kr. for indkomståret 2014. Klagerens repræsentant har yderligere nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 1.717.302 kr. for indkomståret 2015.

Til støtte for den nedlagte påstande er gjort gældende:

SKATs høringssvar

SKAT har anført følgende til klagen:

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

Retsmøde

Under sagens behandling på retsmødet redegjorde repræsentanten for klagerens anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg. Repræsentanten fremlagde på retsmødet en ny oplysning i sagen, idet repræsentanten udleverede en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at klageren ikke var hovedanpartshaver i G2-ApS fra 2. januar 2015. Repræsentanten anførte, at hovedanpartshaveren i selskabet fra den 2. januar 2015 var NH. Repræsentanten gjorde i den forbindelse et nyt anbringende gældende, hvorefter klageren ikke skal beskattes af maskeret udbytte, da hun ikke var ejer af selskabet.

Skattestyrelsen anførte, at det ud fra Skattestyrelsens oplysninger var klageren, der var ejer af selskabet i hele indkomståret 2015, samt at der ikke tidligere er gjort indsigelser mod ejerforholdet.

Adspurgt om, hvorfor oplysningen om ejerforholdet først blev fremlagt på retsmødet, anførte repræsentanten, at der er tale om fuldt tilgængelige offentlige oplysninger.

NH, der deltog i retsmødet, supplerede med, at han kontaktede repræsentanten, da klageren modtog sin afgørelse fra SKAT i 2017 og oplyste repræsentanten om, at det ikke var A, der var hovedanpartshaver i selskabet i 2015, men at det var ham. NH oplyste videre, at han og klageren har boet sammen siden 2020, været kærester siden sommeren 2018, og at de havde arbejdsrelationer forinden, herunder i 2015.

Skattestyrelsen indstillede, at Skatteankestyrelsens indstilling i sagen følges, hvorefter klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 kun forhøjes med 126.852 kr., mens der indstilles til stadfæstelse af den resterende afgørelse.

Landsskatterettens afgørelse

Indsætninger

Som skattepligtig indkomst betragtes med undtagelse af særligt fastsatte begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det fremgår af statsskattelovens§ 4, stk. 1.

Det følger af personskattelovens § 3, stk. 1, at personlig indkomst omfatter alle de indkomster, som indgår som en del af den skattepligtige indkomst.

I den foreliggende situation, hvor der løbende over en længere periode er indsat beløb i den omhandlende størrelsesorden på klagerens konti, sammenholdt med klagerens forhold i øvrigt, påhviler det klageren at godtgøre, at de indsatte beløb stammer fra beskattede midler eller ikke udgør skattepligtige indtægter.

Det er ikke godtgjort, at indsætningerne på klagerens konti i 2013, 2014 og 2015 udgør returnering af diverse udlæg samt i øvrigt ikke er skattepligtige indsætninger. Der er ikke fremlagt dokumentation i form af bogføring, underliggende bilag, bankkontoudtog eller lignende, hvorfor pengestrømningerne ikke kan følges. Det tiltrædes derfor, at indsætningerne er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Løn

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. den dagældende skattekontrollovs§ 5, stk. 3.

Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser, jf. kildeskattelovens§ 43.

I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h), påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten, jf. kildeskattelovens § 46.

Er der ikke sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst som erhvervet af en her til landet skattepligtig person, eller er indeholdelse sket med for lavt beløb, skal erhververen straks indbetale det manglende beløb til det offentlige, jf. kildeskattelovens § 68.

Som skattepligtig indkomst betragtes med undtagelse af særligt fastsatte begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det fremgår af statsskattelovens§ 4, stk. 1.

Det følger af personskattelovens§ 3, stk. 1, at personlig indkomst omfatter alle de indkomster, som indgår som en del af den skattepligtige indkomst.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der kun er fremlagt en lønseddel fra G5-ApS, som vedrører perioden 1. februar 2013 til 28. februar 2013.

Landsskatteretten finder, at der ikke alene på baggrund af den fremlagte lønseddel for februar er grundlag for at skønne klagerens lønindtægt for resten af året. Der er lagt vægt på, at det ikke er muligt at se, at pengene er gået til klagerens konto eller fra selskabets konto, ligesom der ikke er andre indikationer på, at klageren har oppebåret yderligere løn fra G5-ApS.

Landsskatteretten nedsætter klagerens personlige indkomst med 337.700 kr. for indkomståret 2013.

Hævninger på mellemregning

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens§ 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Klagerens repræsentant gjorde under retsmødet med Landsskatteretten gældende, at klageren ikke var ejer af selskabet i det pågældende år. Klageren har ikke tidligere bestridt, at hun var ejer af selskabet, og klagerens ejerskab af selskabet er lagt til grund ved SKATs afgørelse og under sagens behandling i Skatteankestyrelsen.

Landsskatteretten lægger efter en konkret vurdering til grund, at klageren var ejer af selskabet i det omhandlede år.

Det fremgår af den fremlagte anpartshaverfortegnelse, at klageren den 17. oktober 2011 erhvervede anparterne i selskabet for 80.000 kr. Ifølge fortegnelsen har klageren ikke efterfølgende, hverken helt eller delvist, afstået anparter i selskabet. Under sagen[s] behandling for SKAT og klagebehandlingen for Skatteankestyrelsen har det i overensstemmelse hermed været ubestridt, at klageren var ejer af anparterne.

Først under retsmødet i Landsskatteretten har repræsentanten bestridt, at klageren var ejer af selskabet, uanset at repræsentanten ifølge NH blev gjort hermed allerede, da sagen startede ved SKAT. Bestridelsen er ikke støttet af overdragelsesaftale, dokumentation for betaling for anparterne eller andre lignende objektive kendsgerninger.

Under disse omstændigheder finder Landsskatteretten, at det i overensstemmelse med klagerens oprindelige oplysninger må lægges til grund, at hun var ejer af selskabet i hele 2015.

Det påhviler herefter klageren at godtgøre, at beløbene ikke er modtaget som skattepligtig indkomst. Der henvises til Højesterets dom af 30. august 2018, offentliggjort i SKM2018.481.HR.

Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de 1.717.301,50 kr. ikke er tilgået klageren. Det tiltrædes derfor, at de 1.717.301,50 kr. er skattepligtig aktieindkomst for klageren, jf. ligningslovens§ 16A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

…"

Af en e- mail af 6. december 2021 fra Skatteministeriets advokat til Erhvervsstyrelsen fremgår blandt andet følgende:

"…

Kan I oplyse, hvornår der [er] registreret ejerskifte i virksomheden med CVR-nr ...11 ? Kan I derudover oplyse, om det er virksomheden selv, der har foretaget registreringerne?

…"

Henvendelsen blev besvaret af Erhvervsstyrelsen ved en e-mail af den 15. december 2021. Af besvarelsen fremgår blandt andet følgende:

"…

Ved registrering foretaget den 8. oktober 2017 blev A registreret som legal ejer og reel ejer. Det fremstår som om at registreringen var foretaget af JP ved brug af en digital medarbejdersignatur tilknyttet ApS af 1710.2011 under konkurs, CVR ...11 udstedt til ham. Ved registrering foretaget den 13. april 2018 blev A slettet som legal ejer og reel ejer. Det fremstår som om at registreringen var foretaget af NH ved brug af en digital medarbejdersignatur tilknyttet ApS af 17.10.2011 under konkurs, CVR ...11 udstedt til ham. Kopi af sagsresume fra begge registreringer er vedhæftet.

I forhold til registreringen den 9. maj 2016, har Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en indsigelse kunne konstatere, at JP ikke har påtaget sig hvervet som direktør, hvorfor Erhvervsstyrelsen har slettet hans tilknytning til selskabet.

…"

Skatteministeriets advokat besvarede henvendelsen ved en e-mail af den 15. december 2021, hvoraf fremgår blandt andet følgende:

"…

Jeg har et par opfølgende spørgsmål, som jeg håber du kan besvare.

I de to dokumenter, som du har fremsendt, fremgår det, at "meddelelsesdatoen" er henholdsvis den 1. januar 2015 og den 2. januar 2015. Havd menes der med denne dato ?

…"

Af Erhvervsstyrelsens besvarelse heraf den 17. december 2021, fremgår blandt andet følgende:

"…

Meddelelsesdatoen er den dato, hvor ejeren har meddelt selskabet, at de er legal eller reel ejer, hvorimod en eventuel erhvervelsesdato er den dato,, hvor ejeren har erhvervet kapitalandelene.

…"

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og vidneforklaring af NH.

A har forklaret blandt andet, at hun mødte NH i 2011. Hun overtog G2-ApS. Tanken var da, at de skulle drive ejendomshandel. Hun er uddannet bygningsingeniør og var selvstændig i nogle år. Da hun overtog selskabet i oktober 2011, købte hun af den i ekstrakten side 164 nævnet IK. IK var en af NHs samarbejdspartnere. IK ønskede at afhænde selskabet. Selskabet var tomt. JP var blevet direktør i 2012 og IK ville ikke være en del af det. JP ville gerne indtræde i selskabet. I selskabet var kun en ejendom og IK ville bare udtræde. JP blev bragt i forslag af NH. JP udtrådte senere , da han blev syg. Hun besluttede på et tidspunkt selv at indtræde. Der var ikke meget arbejde da. Der var ikke de store aktiviteter i selskabet da. Selskabet ejede en ejendom. Hun husker ikke, om det var en udlejningsejendom, men hun tror at den var til udlejning. det. Med virkning fra den 2. januar 2015 solgte hun anparterne til NH. Hun ønskede ikke mere at eje selskabet. De fik ikke opbygget den del af selskabet, der skulle drives ejendomshandel. Derfor ville hun udtræde og solgte til NH. Der blev ikke lavet en skriftlig  aftale om overdragelsen. Hun var ikke klar over, at det var et krav. Hun Troede at NH tog sig af det fornødne. NH indberettede overdragelsen til selskabsstyrelsen. Det må have været i januar, at han gjorde dette. Hun fik ikke nogen betaling. Overdragelseb blev finansieret ved en mellemregning. Hun betalte oprindeligt 80.000 via en tilsvarende mellemregning i selskabet. Hun betalte intet til IK for købet og fik intet ved salget. Hun havde ikke fået løn af selskabet. Selskabet var omkostnings- og indtægtsmæssigt neutralt. Tilsvarende var det neutralt at være ejer. Ved overførslerne i 2015 på ca. 1.700.000 kr. var hun ikke en del af selskabet.  Der var nogle Ejendomshandler efter at hun var udtrådt som ejer. NH må svare for baggrunden for overførslerne. Hun var ikke involveret i dette. Hun var stadig direktør, men blev ikke spurgt og var ikke involveret. Hun var klar over, at overførslerne fandt sted, men vidste ikke hvad de drejede sig om. Hun vidste alene, at det var noget med ejendomshandler. Selskabet skiftede navn i 2016. (red. initialer fjernet) er hendes initialer. Hun ejede ikke selskabet da navneskiftet fandt sted. Hun ønskede imidlertid at samle sin ingeniøropgaver i selskabet. Derefter skulle et andet selskab skulle stå for ejendomsdommene. Hun skulle udøve sin virksomhed gennem selskabet. Hun var stadig direktør. Hun skulle have løn for sit arbejde via selskabet. I april 2018 fratrådte hun efter eget ønske. Hun ønskede ikke løneger at sidde i ledelsen . Hun ville udtræde og koncentrere sig om sit byggetekniske arbejde. Hun skulle stadig arbejde for selskabet. Anpartshavefortegnelsen der findes i ekstrakten på  side 157 er lavet efter anvisning fra NH. Hun har udarbejdet den. Den er sendt til SKAT i februar 2017, således som den forelå på daværende tidspunkt. Det var hende, der sendte den til SKAT. Det fremgik ikke af fortegnelsen, at hun havde solgt sine anparter i 2015. Hun havde ikke tænkt over, at hun skulle rette i fortegnelsen da hun overdrog anparterne. Hun tillagde det ikke nogen værdi eller nogen betydning. Hun har intet at skjule og det hele står i Erhvervs- og selskabsstyrelsens system. Hun har ikke senere købt anparter. Hun ved ikke, om konkursens er afsluttet. Da hun blev ejer i 2011 var der  en enkelt ejendom. Der kom senere to yderligere ejendomme. Da hun solgte i januar 2015 lod hun således tre ejendomme gå videre i selskabet. Hun anså imidlertid det selskab hun overtog for at være tomt. Hun husker ikke, hvorfor hun ikke sendte nogen bemærkninger til SKAT, da de skrev til hende, at de behandlede sagen. Hun havde intet at gøre  med registreringerne i selskabet. Hun vidste ikke at JP registrerede hende som ejer. Hun husker intet nærmere om værdierne i selskabet.

NH har forklaret blandt andet, at han stiftede det omhandlede selskab. Han stiftede selskabet for IK. IK og vidnet forsøgte sammen at drive nogle forretninger, men de fik ikke rigtig gang i forretningerne. Selskabet lå således tomt efter stiftelsen. Der var aktivitet i efteråret 2012. I 2012 var det A, der var ejer af selskabet. Hun købte det i 2011. Han stiftede det for IK under navnet G1-ApS. Selskabet skiftede navn i 2014 til G6-virksomhed. Det var da hensigten at selskabet skulle befatte sig med ejendomme. Senere kom det til at hedde (red. initialer fjernet). Det var under hele dette forløb A, der var ejer. Han og A begyndte at arbejde samme i 2010. Han havde brug for hendes ingeniør-ekspertise. Det udviklede sig til aktiviteter inden for ejendomsbranchen. Stiftelseskapitalen på 80.000 kr. blev erlagt ved registrering af en mellemregning. A overtog denne registrering. Den 2. januar 2015 indtrådte han selv som ejer. Han købte selskabet. De havde da købt to ejendomme på tvangsauktion. Planen var at sammenlægge disse. Han købte anparterne. Det var i sidste ende hans penge. Derfor slettede han bare mellemregningen. Så vidt han huske, var der ingen penge i selskabet. Selskabet havde solgt en ejendom, men fik først indtægten senere. Han husker ikke om den blev solgt før eller efter at han overtog selskabet. Han var ejer fra 2015 og frem. Han indtrådte som direktør i 2017. Inden da blev navnet ændret til G2-ApS. Selskabet havde solgt ejendommen og der var ingen aktivitet. De ville se om de kunne får noget op at køre. Selskabet var da tomt. Han ejede da stadig selskabet. Det endte i 2020 med at selskabet gik konkurs. Konkursen er afsluttet. Den blev afsluttet i 2021. Han har endnu ikke fået realiseret sit tab på anparterne, han skal have gjort dette. Han har ikke fået det gjort endeligt på plads. Det er hans hensigt at gøre dette. I 2010 gik han personligt konkurs. Han havde derefter et godt samarbejde med JP. Det var meningen, at JP skulle stå for det administrative og for registreringer i selskabet. Han ved ikke om JP fik lavet alle registreringer i 2015  Det er nok korrekt, således som det er anført i mailen fra Erhvervsstyrelsen af 15. december 2021 (ekstrakten siden 186), at registreringen blev foretaget sådan . Registreringen i Erhvervsstyrelsen den 9. maj 2016 (ekstrakten side 163) er en uretmæssigt ændring i 2017. JP var direktør for en del af hans selskab til august 2015. JPs hustru havde et ønske om, at JP skulle ud af alle selskaber. JP var blevet alvorligt syg. Det kan så ikke være JP der registrerede i oktober 2017. Det var i realiteten NH, der indberettede i oktober 2017 . Han havde bedt JP om, at gøre det i i 2015, Men gjorde det så gjorde selv i 2017. I april 2018 indtrådte han selv som legal og reel ejer. I 2017 skulle han have skrevet sig selv ind i registreringen. Det burde have været ham, der stod som legal og reel ejer fra den 2. januar 2015. Den korrekte oplysning er den der står i erhvervs- og selskabsstyrelsen, og blev registreret i 2017, hvorefter han er ejer fra den 2. januar 2015. Det er korrekt at der blev foretaget en række overførsler som fremgår af udskriften fra F1-bank i ekstrakten på side 91. Han har foretaget overførslerne. Forretningsstrategien i selskabet   var at købe ejendomme. De brugte kapital fra andre selskaber til at købe for. Likviditets-beredskabet skulle efter finanskrisen være på pladsfor at kunne købe. Man kunne ikke låne pengene nogen steder. Han samlede kapital fra en række selskaber som han ejede. Årsagen til, at A skulle have anparterne i 2011, var også, at han havde nogle verserende sager med skat. Han forsøgte, at dække sig mest muligt af, herunder ved at A ejede selskabet. A blev derved inddraget i hans sager og hun ville gerne ud. Hun ville ikke være del af det skattecirkus som han var en del af . Han kan slet ikke erindre de oplysninger der står i mailen fra Erhvervstyrelsen på side 186 i ekstrakten. Han husker ikke, hvem der gjorde hvad og med hvilke anpartern. Han havde bedt JP foretage sig det fornødne i i 2015. Han kan ikke redegøre for, hvad der skete efterfølgende.  

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført blandt andet følgende:

"…

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt grundlæggende gældende, at NH, og ikke A, var ejer af anparterne i G2-ApS i indkomståret 2015.

Det bestrides ikke, at A var ejer af anparterne i G2-ApS frem til 2. januar 2015. Dette i overensstemmelse med registreringerne i såvel CVR-registret og Erhvervsstyrelsen […] samt i selskabsrapporten fra BiQ […].

Tilsvarende fremgår ejerskabet af anpartshaverfortegnelsen (bilag 2) for årene 2012, 2013 og 2014, som A fremsendte til Skattestyrelsen i forbindelse med behandlingen af en anden skattesag.

Det fremgår af Det Offentlige Ejerregister, at NH indtrådte som ejer af G2-ApS pr. 2. januar 2015. Fra dette tidspunkt og fremefter var NH, og ikke A, ejer af selskabet G2-ApS.

Det gøres gældende, at bevisbyrden, for at ejerskabet af selskabet ikke er i overensstemmelse med registreringerne i de offentlige registre, påhviler sagsøgte, Skatteministeriet. Det gøres videre gældende, at Skatteministeriet ikke har løftet denne bevisbyrde.

Ejerskabet af G2-ApS overgik til NH den 2. januar 2015.

Dette fremgår af registreringerne i Erhvervsstyrelsen (bilag 3) samt af registreringerne i såvel As som NHs personrapporter fra BiQ […].

Det fremgår af personrapporterne, at A den 2. januar 2015 udtrådte som ejer af G2-ApS (nu ApS af 17. oktober 2011), samt at NH samme dag indtrådte som ejer af G2-ApS.

Ejerskabet er endvidere lagt til grund af Skatteministeriet i forbindelse med en skattesag for G2-ApS. I Skatteministeriets duplik af 5. marts 2019 […] fremgår således:

"Selskabet er stiftet den 17. oktober 2011 (bilag A). NH har siden 2. januar 2015 været registreret som selskabets ejer. Selskabet hed i 2015 G6-virksomhed." (min fremhævning)

Skattemyndighederne har således, i forbindelse med tidligere sager, lagt de administrative registreringer af selskabets ejerskab til grund.

Det understøtter endvidere NHs ejerskab, at de overførsler, der ønskes kvalificeret som maskeret udlodning, først påbegyndtes efter ejerskabet overgik til NH i 2015. I de forudgående indkomstår, hvor selskabet var ejet af A, forekom der ingen tilsvarende dispositioner.

Dispositionernes karakter og det faktum, at de først påbegyndtes efter NHs tiltræden som ejer af selskabet, dokumenterer ejerskiftet i januar 2015.

... ...

Landsskatterettens afgørelse af 16. september 2021 og sagsøgtes argumentation hviler i vidt omfang på indholdet af anpartshaverfortegnelsen, fremsendt af A til Skattestyrelsen 25. februar 2016 (bilag C). Det er helt afgørende, at den sag til hvilken fortegnelsen blev fremsendt vedrørte indkomstårene 2012, 2013 og 2014. Anpartshaverfortegnelsen var således retvisende for disse indkomstår.

Det bestrides, at A på noget tidspunkt har accepteret eller tilkendegivet, at være ejer af G2-ApS i indkomståret 2015.

Der er ikke tale om skiftende forklaringer fra As side. Indsigelsen vedrørende ejerskabet af anparterne, blev gjort gældende for og håndteret af Landsskatteretten ved sagens behandling.

Indsigelsen fremkom sent i processen men er ikke udtryk for en forudgående accept af ejerskabet.

Det stod ikke klart for A, at Landsskatteretten, ved sin vurdering af ejerskabet, ville tillægge den omhandlede anpartshaverfortegnelse vægt. A havde ubestridt ikke modtaget en kopi af anpartshaverfortegnelsen i forbindelse med aktindsigten fra Skattestyrelsen. Først efter Landsskatterettens afgørelse i sagen blev sagsøger, ved indhentelse af aktindsigt, opmærksom på, at anpartshaverfortegnelsen spillede en rolle i relation til Landsskatterettens bevisvurdering.

Anpartshaverfortegnelsen var retvisende for de indkomstår, som Skattestyrelsen behandlede, og derfor var det rette anpartshaverfortegnelse at fremsende til Skattestyrelsen i forbindelse med den sag, hvor anpartshaverfortegnelsen blev fremsendt.

Anpartshaverfortegnelsen har imidlertid ingen bevisværdi i relation til efterfølgende indkomstår - herunder 2015 - hvor registrering af anparternes overdragelse fremgår af offentlige registre.

Det gøres gældende, at dette er tilfældet, uanset hvorvidt eksterne tredjemænd, A eller NH har foretaget registreringen af overdragelsen.

... ...

Der er enighed mellem parterne om, at såfremt A - mod forventning - anses for ejer af selskabet i 2015, påhviler det hende at dokumentere, at hævningerne på G2-ApS´ konti ikke blev overført til hende eller på hendes vegne.

Der foreligger ingen konkret dokumentation for, at beløbene, hævet på G2-ApS´ konto i 2015, er tilgået A. Forhøjelsen af As skatteansættelse for 2015, vedrørende hævningerne, beror således alene på SKATs og Landsskatterettens fejlagtige opfattelse af, at A var ejer af G2-ApS i 2015.

Alene hvis sagsøgte anses for at have løftet bevisbyrden for, at A - uanset registreringerne i de offentlige registre og forklaringen om anparternes overdragelse - og ikke NH var ejer af G2-ApS i 2015, er der baggrund for at fastholde beskatningen af kr. 1.717.302 i indkomståret 2015.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført andet følgende:

"…

Til støtte for Skatteministeriets påstand gøres det overordnet gældende, at A er skattepligtig af de beløb, som blev hævet på G2-ApS’ bankkonto, henholdsvis den 1. juli 2015, den 13. juli 2015, den 12. oktober 2015, den 22. oktober 2015 og den 23. oktober 2015, på i alt 1.717.301,50 kr., jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og 2.

A har hverken godtgjort, 1) at hun har overdraget sine anparter i G2-ApS og derved ikke var ejer af G2-ApS i 2015, eller 2) at de beløb, der er hævet fra G2-ApS’ konto i 2015 ikke er udbetalt til hende eller i hendes interesse.

Hævningerne på G2-ApS’ bankkonto i 2015 på i alt 1.717.301,50 kr. skal derfor medregnes ved opgørelsen af As skattepligtige indkomst for indkomståret 2015, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og 2.

3.1 Retsgrundlaget

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer - med undtagelse af de særlige udlodninger nævnt i § 16A, stk. 4 - medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1.

Hvis der i et selskab udeholdes omsætning eller udbetales midler uden nogen nærmere driftsmæssig begrundelse, er det - i hvert fald i eneejerselskaber - op til ejeren at bevise, at denne ikke har modtaget midlerne, eller at de ikke er udbetalt til andre i dennes interesse, jf. f.eks. UfR 2008.857/2 H, UfR 2011.1472 H, TfS 2014, 375 Ø og TfS 2019, 178 Ø.

3.2 A er skattepligtig af de hævede beløb

Det er ubestridt, at der den 1. juli 2015, den 13. juli 2015, den 12. oktober 2015, den 22. oktober 2015 og den 23. oktober 2015 blev hævet i alt 1.717.301,50 kr. på bankkontoen tilhørende G2-ApS.

A har ikke godtgjort, at hun ikke var ejer af anparterne i G2-ApS i 2015.

3.2.1 Overdragelse af anparter er ikke godtgjort

Det er ubestridt, at A erhvervede anparter i G2-ApS ved selskabets stiftelse i 2011 og var eneanpartshaver i indkomstårene 2011-2014, jf. stævning, s. 3, sidste afsnit, og replik, s. 3, 5. afsnit.

Det fremgår således af As e-mail af 16. februar 2016, at hun erhvervede anparter i G2-ApS ved stiftelsen heraf (bilag C, s. 2), og i stævningen, s. 3, sidste afsnit, at A var eneanpartshaver i G2-ApS frem til 2. januar 2015. Derudover fremgår det af både udskriften fra Erhvervsstyrelsen (bilag 3, s. 1), selskabsrapporten vedrørende G2-ApS fra BiQ (bilag 2, s. 7) og personrapporten vedrørende A fra BiQ (bilag 4, s. 5), at As ejerandel i G2-ApS var 100 %. Det stemmer ligeledes overens med, at det fremgår af anpartshaverfortegnelsen (bilag 2, s. 11), at A erhververede anparter for 80.000 kr. (bilag 2, s. 11), og at selskabets kapital ved stiftelsen var 80.000 kr., jf. udskriften fra Erhvervsstyrelsen (bilag 3, s. 6) og selskabsrapporten fra BiQ (bilag 2, s. 4).

Samtidig har A anført i sin replik, at anpartshaverfortegnelsen er retvisende for ejerskabet i indkomstårene 2012-2014 (replik, s. 3, 5. afsnit). A har desuden under sagens administrative behandling ikke bestridt ejerskabet i 2015 før ved et retsmøde den 19. maj 2021.

Det er som følge heraf A, der har bevisbyrden for, at hun i 2015 solgte anparterne i G2-ApS, og at hun herved ikke var ejer af selskabet i 2015, jf. UfR 2003.2490/1 H (offentliggjort in extenso som SKM2003.385.HR) og TfS 2019, 178 Ø.

Det er således A, der har bevisbyrden for, at anparterne, som hævdet, er blevet overdraget til NH. Det påhviler derimod - i modsætning til det af A anførte (replikken, s. 2, 1. afsnit) - ikke Skatteministeriet at godtgøre, at anparterne ikke er blevet overdraget til NH.

Det eneste A har fremlagt som dokumentation for, at anparterne blev overdraget til NH den 2. januar 2015, er oplysninger fra Erhvervsstyrelsen og BiQ (bilag 3-5). Disse oplysninger godtgør ikke, at anparterne er blevet overdraget, da de ikke er understøttet af objektiv dokumentation, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H, UfR 2003.2490/1 H (offentliggjort in extenso som SKM2003.385.HR) og TfS 2019.178 Ø.

Det fremgår af udskriften fra Erhvervsstyrelsen for G2-ApS (bilag 3), at A udtrådte som legal og reel ejer den 2. januar 2015, og at NH indtrådte som legal og reel ejer samme dato. Dette fremgår ligeledes af As og NHs personrapporter fra BiQ (bilag 4 og 5). Både oplysningerne i udskriften fra Erhvervsstyrelsen og personrapporterne fra BiQ er dog hentet fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvor virksomhederne selv indberetter oplysninger til (bilag J og K). Disse offentlige registreringer kan således ikke alene godtgøre, at der er sket en overdragelse.

Derudover blev A ifølge Erhvervsstyrelsen først den 8. oktober 2017 registreret som legal og reel ejer med erhvervelsesdatoen angivet til den 1. januar 2015 (bilag L, s. 2 og 5). Den 13. april 2018 blev A slettet som legal og reel ejer med ophørsdatoen angivet som den 2. januar 2015 (bilag L, s. 2 og 6). Registreringen af den 8. oktober 2017 fremstår i Erhvervsstyrelsens systemer som foretaget af JP, mens registreringen af den 13. april 2018 fremstår som foretaget af NH (bilag L, s. 2).

Det er således først efter, at A klagede til Skatteankestyrelsen over SKATs afgørelse vedrørende ansættelsen af hendes indkomst for 2015, at hun både blev registreret som legal og reel ejer i G2-ApS fra den 1. januar 2015, og slettet igen med ophørsdato angivet som den 2. januar 2015.

At A først indtrådte som ejer den 1. januar 2015, stemmer derudover ikke overens med det, som A selv har oplyst i stævningen (s. 3, sidste afsnit) og til SKAT ved email af 16. februar 2016 (bilag C, s. 2), eller anpartshaverfortegnelsen, hvorefter A erhvervede anparterne ved selskabets stiftelse i 2011. Derudover virker det usandsynligt, at A både har erhvervet og overdraget anparterne inden for to dage.

Det bemærkes, at selvom det først blev lovpligtigt at registrere et selskabs legale ejer i december 2014 og reelle ejer i maj 2017 (bilag L, s. 1), stemmer den angivne erhvervelsesdato fortsat ikke overens med As forklaring. Derudover er meddelelsesdatoen, som fremgår af bilag L, s. 5, 6 og 7, datoen for, hvornår selskabet er blevet meddelt om ejerskiftet, jf. bilag L, s. 1. Datoen for denne meddelelse vedrørende, hvornår A blev ejer, er ligeledes registreret som den 1. januar 2015.

A har ikke fremlagt en aftale om overdragelse af anparterne i G2-ApS, dokumentation for betaling for overdragelse af anparterne eller anden objektiv dokumentation, der godtgør, at A overdrog sine anparter til NH.

A har således ikke løftet sin bevisbyrde for, at hendes anparter i G2-ApS er blevet overdraget. Det er derfor ikke godtgjort, at registreringen i anpartshaverfortegnelsen af A som ejer af anparterne i G2-ApS ikke var gældende i 2015. Det bemærkes i denne forbindelse, at A har været registreret som direktør i G2-ApS i perioden fra den 1. december 2014 til den 1. april 2018 (bilag 3, s. 4 og 5), hvilket ikke er bestridt af A. NH tiltrådte først direktionen i G2-ApS den 1. maj 2017 (bilag 3, s. 5). Dette sammenholdt med, at der ikke foreligger dokumentation for overdragelse af anparterne, understøtter, at A var den reelle ejer af G2-ApS i 2015.

Derudover bemærkes det, at "(red. initialer fjernet)" er forbogstaverne i As navn, og at G2-ApS skiftede navn hertil i 2016.

Landsskatterettens afgørelse af 21. september 2010 (j.nr. 09-01835), hvor en klager ved objektiv dokumentation (bestyrelsesreferater) havde dokumenteret, at klageren havde overdraget sine aktier i et selskab, ændrer ikke ved, at A i nærværende sag ikke har godtgjort, at anparterne i G2-ApS blev overdraget til NH.

3.2.1.1 Skiftende forklaringer

A har samtidig afgivet skiftende forklaringer, hvilket kan tillægges bevismæssig betydning, jf. f.eks. TfS 2019, 178 Ø. I perioden fra, at sagen startede ved SKAT, til retsmødet den 19. maj 2021, har A alene oplyst, at hun købte anparter i selskabet ved stiftelsen heraf (bilag C, s. 2), men ikke, at hun efterfølgende havde overdraget anparterne til en anden. Først på retsmødet bestred hun, at hun var ejer af G2-ApS i 2015.

Inden den 19. maj 2021 var As forklaring, at hun ikke havde modtaget en økonomisk fordel på bekostning af G2-ApS.

Som begrundelse herfor anførte A alene, at overførslerne benævnt "mellemregning" eller lignende fra selskabets konto ikke i sig selv var et tilstrækkeligt grundlag for at beskatte hende (bilag 1, s. 8, 2. og 3. afsnit).

Til retsmødet den 19. maj 2021 og i nærværende retssag er det derimod gjort gældende, at som følge af, at NH, og ikke A, var ejer af selskabet i 2015, er hævningerne tilgået NH og ikke A.

At NH på retsmødet med Landsskatteretten den 19. maj 2021 har oplyst, at det var ham, der var ejer af G2-ApS i 2015, godtgør ikke, at anparterne er blevet overdraget, jf. eksempelvis TfS 2019, 178 Ø.

3.3 As indsigelser

3.3.1 Anpartshaverfortegnelsen og oplysninger om ejerskab indgik i sagens behandling

Det er ikke først efter, at Landsskatteretten traf afgørelse den 16. september 2021 - som anført af A (replik, s. 2, sidste afsnit) - at hun blev bekendt med anpartshaverfortegnelsen, og at oplys-ningerne heri indgik i sagens behandling.

A har derimod under sagens behandling ved både SKAT og Skatteankestyrelsen været bekendt med anpartshaverfortegnelsen, og at oplysningerne om ejerskab indgik i sagens behandling. Det var dog først på retsmødet af 19. maj 2021, at A bestred, at hun var ejer af G2-ApS i 2015.

Det er ubestridt, at A ved e-mail af 25. februar 2016 fremsendte anpartshaverfortegnelsen til SKAT (bilag 2, s. 11), jf. replik, s. 2, sidste afsnit.

A fremsendte anpartshaverfortegnelsen efter, at SKAT ved brev af 21. januar 2016 anmodede hende om at indsende en række yderligere oplysninger og materiale til opgørelsen af hendes skat for 2012-2014 (bilag D). SKAT anmodede bl.a. A om at oplyse, om hun købte anparter i G2-ApS, da hun indtrådte som direktør den 1. december 2014, samt indsende dokumentation herfor. Såfremt A ikke havde købt anparter, blev hun bedt om at oplyse, "hvem der ejer anparter i selskabet" (bilag D, s. 1, pkt. 2.).

I en e-mail af 16. februar 2016 bekræftede A, at hun købte anparter i G2-ApS, da selskabet blev stiftet (bilag C, s. 2). A oplyste ikke, at der var en anden, der var ejer af anparterne i selskabet på daværende tidspunkt.

I en efterfølgende e-mail af 25. februar 2016 til SKAT fremsendte A anpartshaverfortegnelsen (bilag C, s. 1). Bl.a. følgende fremgår af e-mailen:

"Supplement til spm. 2

Anpartsfortegnelse for selskabet er vedhæftet.".

Anpartshaverfortegnelsen er derudover oversendt af SKAT til Skatteankestyrelsen den 30. maj 2017, jf. bilag E. Det fremgår af bilag E, s. 1, at SKAT bl.a. fremsendte As e-mail af 25. februar 2016 inklusive bilag til Skatteankestyrelsen.

Når en afgørelse truffet af SKAT (nu Skattestyrelsen) påklages til Skatteankestyrelsen, modtager Skatteankestyrelsen relevante akter i sagen fra Skattestyrelsen. I forbindelse med Skatteankestyrelsens behandling af As klage over SKATs afgørelse af 7. februar 2017 har Skatteankestyrelsen således fra SKAT modtaget den anpartshaverfortegnelse, som A selv har fremsendt til SKAT den 25. februar 2016.

Det var altså A selv, der indsendte den omhandlede anpartshaverfortegnelse. A var derfor også bekendt med, at anpartshaverfortegnelse indgik i sagens behandling ved SKAT og efterfølgende Skatteankestyrelsen.

Derudover fremgår det klart af sagens dokumenter, at SKAT og Skatteankestyrelsen tillagde anpartsfor-tegnelsen og oplysninger om ejerskab betydning.

Det fremgik af både SKATs forslag til afgørelse af 12. januar 2017 og SKATs afgørelse af 7. februar 2017, at SKAT havde modtaget en ejerbog for G2-ApS fra A (bilag F, s. 2, 1. afsnit, 4. bullet), og bilag A, s. 1, sidste afsnit, 4. bullet). Det fremgik ligeledes af forslaget til afgørelse samt afgørelsen, at A ifølge denne ejerbog havde ejet anparter i G2-ApS siden 17. oktober 2011 (bilag F og A, s. 6, pkt. 3.1.). A indsendte ikke andet, hvoraf det fremgik, at hun erhvervede anparter i G2-ApS den 17. oktober 2011, end anpartshaverfortegnelsen. Den omtalte ejerbog i SKATs forslag til afgørelse og afgørelse må således forstås som anpartshaverfortegnelsen.

Det fremgik derudover af flere breve, at både SKAT og Skatteankestyrelsen fandt, at A var ejer af G2-ApS i 2015, samt at A havde bevisbyrden for, at de hævede beløb ikke var tilgået hende, som person med bestemmende indflydelse i G2-ApS.

Det fremgik bl.a. af SKATs forslag til afgørelse af 12. januar 2017 (bilag F, s. 1, 2. sidste afsnit, og s. 8, pkt. 3.4.), SKATs afgørelse af 7. februar 2017 (bilag A, s. 1, 2. sidste afsnit, og s. 8, pkt. 3.4.), SKATs høringssvar til Skatteankestyrelsen af 30. maj 2019 (bilag I, forslagets s. 8, 7. afsnit) og Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af 22. juni 2020 (bilag I, forslagets s. 1, og s. 10, 1. afsnit).

I SKATs forslag til afgørelse og endelige afgørelse blev de beløb, der i 2015 blev hævet på G2-ApS’ bankkonto, specificeret i forbindelse med angivelse af, at A ifølge ejerbogen havde været ejer af G2-ApS siden den 17. oktober 2011 (bilag F og A, s. 6-7, afsnit 3.1.). Derudover fremgår det efterfølgende (jf. bilag F og A, s. 8, 2. afsnit), at:

"Da SKAT ikke har fået oplyst, hvor beløbene, som er hævet på bankkontoen er overført til, vurderer vi, at pengene må være tilgået dig som ejer og

direktør i selskabet. Beløbet anses i henhold til lig-ningslovens § 16 A for udlodning." (min understregning)

Ligeledes fremgik det af Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af 22. juni 2020 (bilag I, forslagets s. 10, 1.-2. afsnit), at:

"Det lægges til grund, at klageren var ejer og direktør af selskabet i den omhandlede periode. Det påhviler herefter klageren at godtgøre, at beløbene ikke er modtaget som skattepligtig indkomst.

[…]

Det anses ikke for dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at de 1.717.301,50 kr. ikke er tilgået klageren. Det tiltrædes, at de 1.717.301,50 kr. er skattepligtig indkomst, jf. ligningslovens § 16 A." (min understregning)

Det fremgik desuden af Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse (bilag M, s. 2) - som A fik tilsendt den 10. juli 2020 - at:

"Klager var ejer og direktør af selskabet i den omhandlede periode. Klager har således bestemmende indflydelse i selskabet, og er derfor den nærmeste til at godtgøre, at hævningerne på mellemregnin-gen ikke er modtaget som skattepligtig indkomst." (min understregning)

A blev således ad flere omgange - forud for både SKATs afgørelse af 7. februar 2017 og Landsskatterettens afgørelse af 16. september 2021 - oplyst om, at ejerbogen og oplysninger om ejerskab i G2-ApS indgik og blev tillagt vægt i både SKATs og Landsskatterettens afgørelse. Det var således på baggrund af oplysninger om, at A var ejer af - hvilket fremgik af den indsendte ejerbog - og direktør i G2-ApS, at hævningerne blev anset for udlodning til A.

A har derfor også haft mulighed for at kommentere på ejerskabet og ejerbogen ad flere omgange. Det var dog ikke før retsmødet med Skatteankestyrelsen den 19. maj 2021, at A bestred ejerskabet i 2015, jf. bilag 1, s. 10, 1.-3. afsnit. Derudover har A ikke bestridt eller kommenteret på selve ejerbogen før i nærværende retssag.

At A under den administrative behandling af sagen har bestridt, at hun er skattepligtig af de omhandlede hævninger på G2-ApS’ bankkonto, ændrer ikke ved, at A først ved retsmødet den 19. maj 2021 har begrundet dette med, at anparterne blev overdraget til NH i 2015, jf. bilag 1, s. 10, 1.-3. afsnit.

3.3.2 A var i besiddelse af anpartshaverfortegnelsen før aktindsigt

Skatteministeriet bestrider, at A først ved aktindsigt af 19. oktober 2021 kom i besiddelse af anpartshaverfortegnelsen vedrørende G2-ApS, som anført af A (replik, s. 3, 3. afsnit).

Som følge af, at det var A selv, der indsendte anpartshaverfortegnelsen til SKAT, har hun været i besiddelse af fortegnelsen, før hun fik aktindsigt i sin sag ved både SKAT (bilag G) og ved Skatteankestyrelsen (bilag H).

Det er derfor også uden betydning, at anpartshaverfortegnelsen ved en fejl ikke blev fremsendt til A i forbindelse med aktindsigt ved SKAT. Derudover fremgår det af listen over de akter, som A fik aktindsigt i ved Skatteankestyrelsen, at der blev givet aktindsigt i As e-mail af 25. februar 2016 (bilag H, s. 5 og 7 - markeret med gult). Det bemærkes, at teksten i emnefeltet i e-mailen af 25. februar 2016 var "SV: j.nr. [CPRnr]/sagid. 185508213" (anonymiseret).

A har dog heller ikke klaget over SKATs eller Skatteankestyrelsens afgørelser om aktindsigt.

I denne forbindelse bemærkes det, at SKAT fremsendte sit forslag til afgørelse af 12. januar 2017 (bilag F), inden der blev givet aktindsigt den 5. maj 2017 (bilag G). Ligeledes fremsendte Skatteankestyrelsen sit forslag til afgørelse af 22. juni 2020 (bilag I), inden der blev givet aktindsigt den 21. oktober 2021 (bilag H). A har således også herved været bekendt med, at SKAT og Skatteankestyrelsen henviste til ejerbogen og oplysninger om ejerskab heri, uden at dette gav anledning til bemærkninger til eller påklage af afgørelserne om aktindsigt.

3.3.3 Skatteministeriets svarskrift af 5. marts 2019

Det bestrides, at Skatteministeriet i sit svarskrift af 5. marts 2019 (bilag 6) har vurderet, at NH var ejer af G2-ApS i 2015. Skatteministeriet konstaterer blot, at NH i CVR var registreret som ejer af G2-ApS (CVR-nr. ...11) i indkomståret 2015. Denne registrering bestrides ikke i nærværende sag. Skatteministeriet tog ikke nærmere stilling til ejerskabet af G2-ApS i svarskriftet af 5. marts 2012 - eller i senere skrifter - da dette var uden betydning i den pågældende sag. Sagen omhandlede beskatning af selskabet og ikke NH, da der var tale om indsætninger på selskabets konto. G2-ApS’ repræsentant har heller ikke i sin stævning af 15. januar 2019 i sagen vedrørende indsætninger på G2-ApS’ konto anført, at NH var ejer af selskabet - eller at dette havde betydning for sagen.

Det bestrides ligeledes, at det fremgår af Skatteministeriets svarskrift af 5. marts 2019 (bilag 6), at A overdrog sine anparter i G2-ApS til NH den 2. januar 2015 som påstået i stævningen, s. 5, 6.-9. afsnit.

At der i 2015 ifølge A er blevet foretaget en række overførsler til G2-ApS fra selskaber ejet af NH (stævningen, s. 6, 1. afsnit), godtgør heller ikke, at NH var ejer af G2-ApS i 2015.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det dog heller ikke er dokumenteret, at indsætningerne på G2-ApS’ konto, som Skatteministeriets svarskrift af 5. marts 2019 (bilag 6) vedrører, stammer fra andre selskaber ejet af NH. Det fremgår således udtrykkeligt af svarskriftet, at dette ikke er dokumenteret, jf. bilag 6, s. 2, 6. afsnit.

3.3.4 SKAT og Skatteankestyrelsen har ikke været forpligtet til at partshøre

At A ikke er blevet hørt om anpartshaverfortegnelsen, har ikke betydning for, hvorvidt anpartshaverfortegnelsen kan tillægges betydning i nærværende sag (stævning, s. 6, 3. afsnit). Hverken SKAT eller Skatteankestyrelsen har været forpligtet til at sende anpartshaverfortegnelsen i høring hos A, da A selv har indsendt denne fortegnelse, jf. afsnit 3.3.1, ovenfor.

Det følger af forvaltningslovens § 19, at en myndighed skal gøre en part bekendt med bl.a. oplysninger om sagens faktiske grundlag, inden der træffes afgørelse, såfremt parten må antages ikke at være bekendt med disse oplysninger, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1. Idet A selv har indsendt anpartshaverfortegnelsen, har hun været bekendt med denne faktiske oplysning. Hverken SKAT eller Skatteankestyrelsen har således begået sagsbehandlingsfejl ved ikke at sende anpartshaverfortegnelsen i høring hos A.

3.4 Ikke godtgjort, at beløbene ikke er tilgået A

Det er ubestridt, at der er foretaget hævninger på G2-ApS’ bankkonto på i alt 1.717.301,50 kr. henholdsvis den 1. januar 2015, den 13. juli 2015, den 12. oktober 2015, den 22. oktober 2015 og den 23. oktober 2015 (stævningen, s. 2, 4. afsnit).

Idet A ikke har godtgjort, at hun ikke var eneejer af G2-ApS i indkomståret 2015, er det A, der ligeledes har bevisbyrden for, at de pågældende hævninger ikke er tilgået hende eller foretaget i hendes interesse, f.eks. UfR 2008.857/2 H, UfR 2011.1472 H, TfS 2014, 375 Ø og TfS 2019, 178 Ø.

Det bemærkes, at det ikke ud fra de modtagne kontoudtog kan ses, hvem der har modtaget beløbene der er hævet på selskabets konto.

A har ikke redegjort for og dokumenteret, hvad de hævede beløb er anvendt til, eller hvem de hævede beløb er tilgået. Der er ikke fremlagt nogen form for dokumentation vedrørende modtageren eller anvendelsen af beløbene. Herunder er der ikke fremlagt dokumentation for, at hævningerne fra G2-ApS’ bankkonto er tilgået NH som anført i stævningen, s. 7, 2. sidste afsnit.

A har - som eneanpartshaver og direktør i G2-ApS - således heller ikke løftet sin bevisbyrde for, at hævningerne på G2-ApS’ bankkonto ikke er tilgået hende eller ikke er afholdt i hendes interesse.

A har således ikke godtgjort, at hun ikke var ejer af G2-ApS i indkomståret 2015. Ligeledes har A som ejer af G2-ApS heller ikke godtgjort, at hævningerne på G2-ApS’ konto ikke er tilgået hende. De omhandlede beløb, på i alt 1.717.302 kr., som er hævet på G2-ApS’ konto i 2015, skal derfor medregnes ved opgørelsen af As aktieindkomst for 2015, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og 2.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger ved sagens afgørelse - i overensstemmelse med det af Landsskatteretten anførte - til grund, at første gang det blev bestridt, at A var ejer af selskabet i hele 2015, og gjort gældende at hun afhændende dette den 2. januar 2015, var under et retsmøde den 19. maj 2021 i Landsskatteretten.

Retten lægger videre til grund, at der ikke er udarbejdet eller underskrevet en skriftlig overdragelsesaftale, og at der ikke foreligger dokumentation af nogen art for betaling eller anden vederlæggelse for anparterne. Der er ej heller i øvrigt oplysninger der støtter, at der er sket en overdragelse på det anførte tidspunkt, ligesom det er ubestridt, at der ikke fremgår oplysninger om en overdragelse på det anførte tidspunkt i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Efter bevisførelsen, herunder de oplysninger der er afgivet af repræsentanter for Erhvervsstyrelsen under sagen, lægger retten endvidere til grund, at de oplysninger om afhændelse af selskabet der fremgår af Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister er indberettet på et væsentligt senere tidspunkt, og at indberetningerne er foretaget af selskabets egne repræsentanter.

Under disse omstændigheder, og da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger der sandsynliggør, at selskabet blev afhændet af A på det omhandlede tidspunkt, findes det godtgjort at A må anses for ejer af selskabet i 2015.

Det påhviler herefter A at dokumentere, at de omhandle overførsler fra selskabets konto ikke blev overført til hende eller på hendes vegne. Da A har ikke dokumenteret dette eller i øvrigt fremkommet med oplysninger der kan føre til andet resultat, tiltræder retten den del af Landsskatterettens afgørelse der angår, at hun skal beskattes af de omhandlede beløb i indkomståret 2015.

Retten frifinder derfor Skatteministeriet for den af A under denne sag nedlagte påstand.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til et beløb til advokatudgifter på 85.000 kr. inkl. moms. Det er oplyst, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 85.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.