Indhold

Dette afsnit beskriver de principper, der er udgangspunktet for dækningsrækkefølgen, hvis skyldner har flere restancer, der er til inddrivelse ved restanceinddrivelsesmyndigheden.

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Hvis betalingen afvises
 • Dækningsrækkefølge ved opskrivning af krav
 • Beløb modtaget i forbindelse med en indsats
 • Tidspunkt for fastlæggelse af dækningsrækkefølgen
 • Renter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Når en skyldner har flere fordringer til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og en betaling fra skyldner ikke fuldt ud kan dække alle kravene, opstår spørgsmålet om, på hvilken af fordringerne en indbetaling helt eller delvis skal dække.

Reglerne om dækningsrækkefølgen fremgår af gældsinddrivelseslovens § 4.

Beløb, der stammer fra en frivillig indbetaling eller inddrives fra skyldner, dækker fordringer under inddrivelse i denne rækkefølge:

Bemærk:

Gældsstyrelsen har i styresignal SKM2021.507.GÆLDST vurderet, at tvangsbøder ikke er omfattet af begrebet, bøder, i gældsinddrivelsesloven.

Ved lov nr. 288 af den 7. marts 2022 om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love, ændres gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 1, nr. 1, vedrørende den øverste placering i dækningsrækkefølgen, til nu også at omfatte tvangsbøder, efter lovens § 2, nr. 1.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2022. Lovændringen medfører derfor, at tvangsbøder, der modtages til inddrivelse 1. juli 2022 eller senere, nu placeres øverst i dækningsrækkefølgen sammen med bøder, der er omfattet af den særlige forældelsesregel i straffelovens § 97 a.

Tvangsbøder, der er modtaget til inddrivelse før den 1. juli 2022, vil stadig indgå i dækningsrækkefølgen under kategorien andre fordringer i henhold til gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 1, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022. Hvis tvangsbøden tilbagekaldes af fordringshaver og overdrages til inddrivelse igen den 1. juli 2022 eller senere, vil tvangsbøden blive omfattet af ændringen.

Ændringen omfatter alle tvangsbøder og ikke kun de i lovforslaget nævnte tvangsbøder, der pålægges af Skatteforvaltningen.

Dækker inddrevne beløb kun delvist fordringer inden for samme kategori som nævnt i gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 1, nr. 1-3, dækkes fordringerne efter FIFO-princippet (First In First Out) Det vil sige, at fordringerne dækkes i den rækkefølge, som de modtages hos restanceinddrivelsesmyndigheden, sådan at den fordring, der først er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden, dækkes først. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 2, 1. pkt.

Krav på renter dækkes dog forud for hovedkravet. For en opkrævningsrente lægges det hovedkrav, som restanceinddrivelsesmyndigheden fik oplyst ved modtagelsen af opkrævningsrenten, til grund ved anvendelsen af denne regel. Er en oplysning om hovedkravet ikke givet ved modtagelsen af en opkrævningsrente, anvendes alene 1. pkt. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 2, 2.-4. pkt.

For fordringer, der før den 1. september 2013 er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, lægges den i inddrivelsessystemet registrerede modtagelsesdato til grund ved anvendelse af FIFO-princippet. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 2, 5. pkt.

Dækningsrækkefølgen gælder for beløb, der nedbringer skyldners gæld, uanset om beløbene er indgået i forbindelse med en afdragsordning, lønindeholdelse, modregning eller udlæg. Se dog nedenfor om beløb, der er modtaget i forbindelse med en inddrivelsesindsats.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog fravige dækningsrækkefølgen, hvis skyldner anmoder om, at et beløb der inddrives fra skyldner, skal gå til dækning af en bestemt fordring. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 11.

Hvis betalingen afvises

En betaling, der er anvendt til at dække en eller flere fordringer, kan ophæves, hvis betalingen fx:

 • Afvises af et pengeinstitut 
 • Ved en fejl er placeret på en anden fordring end den fordring betalingen skulle have været placeret på
 • Nedsættes i medfør af gældsinddrivelseslovens § 10 b, stk. 1, 1. pkt., som følge af en korrektion af det indberettede beløb til indkomstregisteret i forbindelse med lønindeholdelse.

Fordringshaveren skal betale beløb, som fordringshaver har modtaget for meget, tilbage til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis dækninger hos restanceinddrivelsesmyndigheden bliver ophævet.

Eventuelle senere dækninger fastholdes, dog vil en dækning af en efterfølgende hovedfordring kunne ophæves, i det omfang det er nødvendigt for at kunne dække renter af en hovedfordring, hvis dækning blev ophævet efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 6, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis den efterfølgende dækning er sket ved et udlæg, idet ophævelse så alene kan ske for at dække renter omfattet af udlægget.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 6

Dækningsrækkefølge ved opskrivning af krav

Der gælder visse særregler ved anvendelse af dækningsrækkefølgereglerne ved opskrivning af fordringer, det vil sige, hvor en fordring ved sin overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden var oplyst med for lille et beløb, og fordringshaver derfor senere overdrager en yderligere fordring på det resterende beløb. Dette er reguleret i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 7.

Er en fordring oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, kan en opskrivning af fordringens beløb ske ved, at fordringshaver oversender en særskilt fordring på det opskrevne beløb (en opskrivningsfordring). 

Ved opskrivning af opkrævningsrenter sendes dog ikke en opskrivningsfordring, men en ny rentefordring med samme renteperiode som den fordring, der ønskes opskrevet.

Opskrivningsfordringen anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden, når den er registreret i modtagelsessystemet. Det gælder dog ikke hvis:

 • den fordring, der ønskes opskrevet, er i høring efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 2, 2. pkt., dvs. at de oversendte oplysninger om fordringen har givet anledning til, at restanceinddrivelsesmyndigheden søger oplysningerne om fordringen bekræftet eller rettet af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaveren har sendt fordringen til inddrivelse. Det medfører at den fordring, der ønskes opskrevet, først anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden, når oplysningerne om fordringen enten er blevet bekræftet eller rettet, og enten rettelsen eller bekræftelsen er blevet registreret i modtagelsessystemet. I dette tilfælde anses opskrivningsfordringen for modtaget samtidig med den fordring, der ønskes opskrevet, og dermed først når denne har gennemført høringsprocessen, som beskrevet ovenfor, eller hvis
 • der er tale om en opskrivning, der skyldes nedskrivning, som er annulleret af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver opkræver fordringen, fordi fordringen ved en fejltagelse blev anset for at være dækket, mens den var under inddrivelse. I denne situation vil opskrivningsfordringen anses for modtaget på samme tidspunkt som den fordring, der opskrives.

Opskrivningsfordringer får plads i dækningsrækkefølgen umiddelbart efter den fordring, der opskrives. Er fordringen dækket, får opskrivningsfordringen den plads som fordringen ville have haft, hvis den ikke var dækket.

Inddrivelsesrenter af opskrivningsfordringen dækkes dog før opskrivningsfordringen.

Er der flere opskrivningsfordringer for samme hovedfordring, dækkes disse indbyrdes efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 2.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 7 og gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 2.

Beløb modtaget i forbindelse med en indsats

Når restanceinddrivelsesmyndigheden modtager et beløb i forbindelse med en inddrivelsesindsats, dækker beløbet først de fordringer, der er omfattet af indsatsen på det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden anvender beløbet.

Er der herefter et overskydende beløb, dækker beløbet (efter FIFO-princippet) andre fordringer, der er under inddrivelse på anvendelsestidspunktet, såfremt disse fordringer vil kunne inddrives med samme type indsats. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 3.

Et overskydende beløb modtaget ved en afdragsordning, kan dog også anvendes til dækning af tvangsbøder, selvom der ikke tillades afdragsordninger til betaling af tvangsbøder. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 3, 2. pkt.

Dækning af andre fordringer, der ville kunne inddrives med samme type indsats, sker uden angivelse af modregningsmeddelelse til skyldner. Dækningen sker efter dækningsrækkefølgen i gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 1 og 2.

Gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 3, gælder ikke for beløb modtaget som følge af udlæg, men gælder for beløb modtaget fra alle andre individuelle inddrivelsesindsatser, herunder afdragsordninger, lønindeholdelser og erindringsskrivelser.

Se også G.A.2.3.5 Betaling med inddrivelsesværktøjer.

Tidspunkt for fastlæggelse af dækningsrækkefølgen

Fastlæggelse af dækningsrækkefølgen efter gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 1-3 sker på det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden anvender beløbet til dækning af fordringer under inddrivelse hos skyldneren. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 4, 1. pkt.

Dækningen sker dog med virkning fra betalingstidspunktet. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 4, 2. pkt. Hvormed menes det tidspunkt skyldner har mistet rådigheden over beløbet, f.eks. hvis en skyldner har indbetalt til restanceinddrivelsesmyndigheden via en bank, uanset at restanceinddrivelsesmyndigheden først har rådighed over beløbet nogle dage senere.

Dog har dækningen med hensyn til beregningen af renter dog tidligst virkning for renter, som er beregnet af restanceinddrivelsesmyndigheden eller indsendt af fordringshaver for perioden fra og med den 1. i måneden, efter at fordringen aktuelt kom til inddrivelse.

Renter 

Krav på renter behandles på samme måde som hovedkravet, dvs. at renterne falder inden for den samme kategori i dækningsrækkefølgen som hovedkravet.

Dog dækkes renterne forud for hovedkravet, således renter påløbet under opkrævningen, renter påløbet under inddrivelsen i medfør af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 3, 2. eller 4. pkt., og inddrivelsesrenter, der i medfør af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1 eller 3, er påløbet, inden hovedkravet, inklusive inddrivelsesrenterne, efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, blev returneret til fordringshaver, dækkes først. 

Renter påløbet under opkrævningen dækkes i henhold til den periode, som fordringshaver har oplyst, og således dækkes rentebeløb fra en tidligere periode før rentebeløb fra en senere periode.

Derefter dækkes renter, der i medfør af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1, eller § 9, stk. 3, 1. eller 3. pkt., er påløbet under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Såfremt flere oversendte rentebeløb vedrørende samme hovedkrav har samme renteperiode, dækkes rentebeløbene i den rækkefølge, hvori de er registreret i modtagelsessystemet. Såfremt flere oversendte rentebeløb, efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3, 4. pkt., med samme renteperiode er registeret på samme tidspunkt i modtagelsessystemet, dækkes disse i den rækkefølge, hvori fordringshaveren har opstillet fordringerne i forbindelse med oversendelsen.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Renter, der oversendes, efter at hovedkravet er betalt, mens det har været under inddrivelse, dækkes på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have, hvis det fortsat var under inddrivelse, og indbyrdes efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3.  

Renter, der oversendes, efter at hovedkravet er betalt, mens det har været under opkrævning, dækkes på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have fået, hvis det var oversendt sammen med renterne og indbyrdes efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKM2021.507.GÆLDST

Beskrivelse af ændring og præcisering af praksis for håndtering af tvangsbøder under inddrivelse, herunder tilskrivning af renter, beregning af retsafgift ved udlæg og placering i dækningsrækkefølgen.