Dato for offentliggørelse
09 Jan 2023 15:00
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
09 Feb 2023 15:00
Kontaktperson
Jesper Primdahl Jakobsen
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
22-0730172
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ændring af vurdering efter ejendomsvurderingsloven – genoptagelse – ordinær genoptagelse – betingelserne for ændring af en vurdering ved ordinær genoptagelse – 20 pct. reglen
Status
Igangværende høring
Resumé

Vurderingsstyrelsen ønsker med dette styresignal at præcisere 20 pct. reglen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1. Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at en foretaget vurdering med de nugældende regler kun kan genoptages ordinært, såfremt genoptagelsen resulterer i en ændring af den relevante ansættelse med mere end 20 pct. 

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit A.A.8.4.1.5.2

Høringsparter
Høringsliste til udkast til styresignal om betingelserne for ændring af en vurdering ved ordinær genoptagelse - 20 pct. reglen - præcisering.docx

1. Baggrund for præcisering af praksis
Vurderingsstyrelsen ønsker med dette styresignal at præcisere betingelserne for ændring af en vurdering ved ordinær genoptagelse.

Med lov nr. 2614 af 28. december 2021 er der i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, indsat en yderligere betingelse for ordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering. Lovændringen indebærer, at det fra og med den 1. januar 2022 er en betingelse for ordinær genoptagelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mere end 20 pct.

20 pct. reglen for ordinær genoptagelse er beskrevet i Den Juridiske Vejledning 2022-1 og 2022-2, afsnit A.A.8.4.1.5.2. Her er det kort nævnt, at 20 pct. reglen ikke gælder ved berigtigelse af åbenbart urigtige oplysninger.

Der gives dermed det indtryk, at 20 pct. reglen ikke gælder for ordinær genoptagelse af en vurdering, der er foretaget på baggrund af åbenbart urigtige oplysninger. Det er dog Vurderingsstyrelsens opfattelse, at en foretaget vurdering i alle tilfælde kun kan genoptages, såfremt genoptagelsen resulterer i en ændring af den relevante ansættelse med mere end 20 pct.

Vurderingsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udsende et styresignal, hvori 20 pct. reglen præciseres.

2. Det retlige grundlag

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1

En klageberettiget, jf. § 35 a, stk. 2, som kan godtgøre, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold, kan anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget. Den klageberettigede skal samtidig over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages. Det er en betingelse for genoptagelse af en foretaget vurdering, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mere end 20 pct.

3. Praksis

3.1. 20 pct. reglen for ordinær genoptagelse
20 pct. reglen er med lov nr. 2614 af 28. december 2021 blevet indført i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, om ordinær genoptagelse. 20 pct. reglen blev samtidig indsat i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, der omhandler Vurderingsstyrelsens genoptagelse i forbindelse med en klagesag.

Betingelsen om at ejendomsværdien eller grundværdien skal ændres med mere end 20 pct., gjaldt i forvejen for klagemyndighedernes ændring af en vurdering, ligesom det i forvejen var en betingelse for ekstraordinær genoptagelse af en vurdering efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. 

Formålet med harmoniseringen af reglerne har ifølge lovbemærkningerne været, at der ikke skal være forskel på mulighederne for at få ændret en vurdering, uanset om ejendomsejer anmoder om genoptagelse eller vælger at indgive en klage.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning 2022-1 og 2022-2, afsnit A.A.8.4.1.5.2, at 20 pct. reglen ikke gælder ved berigtigelse af åbenbart urigtige oplysninger. En lignende formulering kan findes i lovbemærkningerne (lovforslag nr. 88 af den 17. november 2021). Hvad der skal forstås ved denne formulering, er dog ikke uddybet nærmere.

Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at ordet berigtigelse i denne kontekst skal forstås som genoptagelse. Berigtigelse efter almindelige forvaltningsretlige principper vurderes ikke at være relevant i denne sammenhæng. Forvaltningsretlig berigtigelse beror på en analog anvendelse af reglerne i retsplejelovens § 221 og er målrettet åbenbar fejlskrift, tastefejl mv. i en afgørelse. Når Vurderingsstyrelsen foretager berigtigelse af en afgørelse, må dette ikke føre til en materiel ændring af afgørelsen.

Den forvaltningsretlige berigtigelse skal altså afgrænses over for de ændringsmuligheder, der følger af reglerne i skatteforvaltningsloven, hvor der foretages en fornyet stillingtagen til afgørelsens materielle indhold. Hvis Vurderingsstyrelsen har foretaget en vurdering på et fejlagtigt grundlag, herunder på baggrund af åbenbart urigtige oplysninger, vil forvaltningsretlig berigtigelse derfor ikke være relevant.

Åbenbart urigtige oplysninger i forbindelse med en ejendomsvurdering er nævnt i afsnit 2.13.2.1. i de almindelige bemærkninger til ejendomsvurderingsloven (lovforslag nr. 211 af den 3. maj 2017):

"De oplysninger, som vurderingsmyndigheden indhenter i offentlige registre, og som bliver lagt til grund for vurderingsarbejdet, vil som udgangspunkt blive anset for at være korrekte og ajourførte og i det hele taget pålidelige. At en oplysning er registreret i et offentligt register, indebærer imidlertid ikke i sig selv, at oplysningen er korrekt.

Hvis det konstateres, at en oplysning - f.eks. en arealoplysning i BBR - ikke er korrekt angivet, må vurderingsmyndigheden således tage stilling til dette forhold. Er der f.eks. i BBR registreret et bebygget areal på 1.000 m2 for et parcelhus, mens de tilsvarende huse på vejen er registreret med 100 m2, er det åbenbart, at BBR-oplysningen ikke er korrekt. Vurderingsmyndigheden kan ikke lægge åbenbart urigtige oplysninger til grund for vurderingerne, og den korrigerede oplysning må derfor som udgangspunkt lægges til grund.

Er der derimod i BBR registreret 110 m2, mens ejeren mener, at huset kun er på 100 m2, er det mindre klart hvilken oplysning, der er den korrekte. Vurderingsmyndigheden må under alle omstændigheder tage stilling til borgerens henvendelse og må tage stilling på det foreliggende grundlag. Derfor kan svaret i et sådant tvivlstilfælde ofte tænkes at være, at borgeren må afklare spørgsmålet om arealets korrekte størrelse med BBR. Indtil dette er sket, kan oplysningen om et areal på 110 m2 lægges til grund, da denne oplysning ikke er åbenbart urigtig."

Lovbemærkningerne vedrører hvilke oplysninger, der skal lægges til grund i forbindelse med en vurderings foretagelse. Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at dette ikke kan overføres direkte til situationer, hvor en foretaget vurdering efterfølgende skal ændres ved genoptagelse.

Genoptagelsesreglerne er målrettet tilfælde, hvor en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold. Det vil sige tilfælde, hvor en registreret oplysning om en ejendom, viser sig at være forkert.

Der er ikke tidligere blevet skelnet mellem fejlagtige og åbenbart urigtige oplysninger i genoptagelsesreglerne. Såfremt der skulle gælde en undtagelse til 20 pct. reglen for så vidt angår åbenbart urigtige oplysninger, vil der være tale om en ret væsentlig undtagelse, når der henses til anvendelsesområdet for genoptagelse. Det er Vurderingsstyrelsen opfattelse, at en sådan undtagelse ikke vil have støtte i lovens ordlyd.

En vurdering kan altså kun ændres ved genoptagelse, hvis genoptagelsen vil resultere i en ændring af den relevante ansættelse med mere end 20 pct., ligesom det er tilfældet for klagemyndighederne. Fejl i grundlaget for en vurdering bør således påberåbes af ejeren allerede i deklarationsperioden forinden vurderingen foretages, hvor der ikke gælder en 20 pct. regel.

Det skal dog bemærkes, at 20 pct. reglen kun skal være opfyldt ved ændring af ansættelser, herunder ændring af ejendomsværdien eller grundværdien. 20 pct. reglen gælder således ikke ændring af de dele af en vurdering, der ikke kan betegnes som ansættelser. Herudover gælder 20 pct. reglen ikke, når Vurderingsstyrelsen via genoptagelsesreglerne foretager en manglende vurdering. Det følger af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, 2. pkt., at Vurderingsstyrelsen kan foretage en vurdering eller en del af en vurdering, hvis en sådan mangler eller ved en fejl ikke er foretaget.

På baggrund af ovenstående vil passussen med at 20 pct. reglen ikke gælder ved berigtigelse af åbenbart urigtige oplysninger, blive fjernet i forbindelse med at styresignalets indhold indarbejdes i Den Juridiske Vejledning 2023-2.

4. Gyldighed
Dette styresignal indeholder en præcisering af gældende praksis. Styresignalet har virkning fra dets offentliggørelse på skat.dk. Indholdet af styresignalet vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit A.A.8.4.1.5.2, hvorefter styresignalet ophæves.