Dato for udgivelse
23 Feb 2023 07:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2023 23:59
SKM-nummer
SKM2023.95.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1436521
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Manglende parts- og retsevne for ophørte virksomheder og konkursboer, hvor konkursbehandlingen mv. er afsluttet
Resumé

Skatteankestyrelsen har meddelt Skattestyrelsen, at den ikke vil behandle en klage over Skattestyrelsens hele eller delvise afvisning af en negativ angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der påklages efter konkursboets afslutning. Dette er begrundet i, at der ikke længere er et retssubjekt, som afgørelsen kan rettes mod.

Som følge heraf ændrer Skattestyrelsen sin praksis. Skattestyrelsen vil herefter afvise af behandle negative angivelser vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages, efter konkursboet er afsluttet, medmindre

  • konkursboet reasummeres ved skifteretten inden for 14 dage, regnet fra anmodningstidspunktet, og boet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af angivelse af negativ moms, eller
  • det fremgår af boregnskabet, at behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger og kuratorsalæret henskydes til tiden efter boets slutning, jf. konkurslovens § 149.

 

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momslovens kapitel 9 om fradragsret

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit D.A.20.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit D.A.20.4.2

1. Baggrund for ændring af praksis

I afsnit D.A.20.1.1 i Den juridiske vejledning er der fastsat retningslinjer for et konkursbos registreringsforhold. Det fremgår blandt andet, at konkursboer kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. 

Skattestyrelsen har efter fast administrativ praksis accepteret at behandle anmodninger om negativ moms, der vedrører moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages i Skatteforvaltningen, efter konkursboet er afsluttet. 

Skatteankestyrelsen har i to konkrete sager afvist at behandle klagesager vedrørende Skattestyrelsens hele eller delvise afvisning af at udbetale beløb i henhold til en negativ angivelse.

Skatteankestyrelsen har meddelt, at det er Skatteankestyrelsens opfattelse, at der ikke kan træffes afgørelse overfor et selskab, der er opløst efter konkurs, idet der ikke længere er et retssubjekt, som afgørelsen kan rettes mod. Hvis et selskab bliver taget under konkursbehandling, efter en klage er indgivet til Skatteankestyrelsen, kontaktes kurator med henblik på at få afklaret, hvorvidt konkursboet ønsker at indtræde i sagen. Såfremt boet ikke ønsker at indtræde, kan klagen ikke behandles, og sagen henlægges. Hvis et selskab bliver opløst, efter Skattestyrelsen har truffet afgørelse, men forinden klagebehandlingen er blevet påbegyndt i Skatteankestyrelsen, anmoder Skatteankestyrelsen virksomhedens kurator, såfremt vedkommende fortsat ønsker klagen realitetsbehandlet, om inden 14 dage at fremsende dokumentation for, at konkursboet er genåbnet. I modsat fald vil sagen blive henlagt.

Dette bevirker, at Skattestyrelsens praksis vedrørende behandling af negative angivelser fra afsluttede konkursboer, efter såvel virksomheder med begrænset hæftelse, som virksomheder med personlig hæftelse, ændres.

2. Det retlige grundlag

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.2, at en part er enhver, som har en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen. Det skatteretlige partsbegreb er identisk med det forvaltningsretlige partsbegreb. Se pkt. 49 - 55 i Vejledning om forvaltningsloven nr. 11740 af 4. december 1986.

Konkursboer, som ikke skal registreres, og konkursboer, som er afmeldt fra momsregistrering, kan få tilbagebetalt moms af boets omkostninger, hvis udgifterne knytter sig til afviklingen af den konkursramte virksomheds/konkursboets momspligtige aktiviteter. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.20.4

Det er konkursboet, som er part, herunder klageberettiget part, i forhold til afgørelser om udbetaling i henhold til en negativ angivelse, der vedrører omkostninger ved konkursboets behandling.

Et konkursbo er endeligt opløst, når det afmeldes i Erhvervsstyrelsens register. Det er herefter skatteretligt ophørt med at eksistere, og har herefter ikke længere parts- eller retsevne, jf. fx SKM2002.321LR. For at opnå parts- eller retsevne igen, skal konkursboet reasummeres ved skifteretten (i København, Sø - og Handelsrettens skifteafdeling).

3. Ny praksis

Med dette styresignal ændres praksis for Skattestyrelsens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages hos Skatteforvaltningen, efter konkursboet er afsluttet.

Skatteankestyrelsen har som nævnt ovenfor afvist at behandle klagesager fra et konkursbo, som er endeligt opløst ved afmeldelse i Erhvervsstyrelsen, under henvisning til, at det afsluttede konkursbo ikke har rets- eller partsevne og derfor ikke kan påklage en afgørelse fra Skatteforvaltningen.

Dette betyder, at Skatteforvaltningen heller ikke kan realitetsbehandle og træffe afgørelse vedrørende en negativ angivelse, der er modtaget fra et endeligt opløst konkursbo mv. Dette er begrundet i, at Skatteforvaltningens afgørelser skal kunne efterprøves af de administrative klageorganer og domstolene.

Skattestyrelsen vil således afvise at behandle en negativ angivelse af moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages, efter konkursboet er endeligt opløst, medmindre

  • konkursboet reasummeres ved skifteretten indenfor 14 dage, regnet fra anmodningstidspunktet for den negative angivelse, og konkursboet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med angivelse af negativ moms, eller
  • det fremgår at boregnskabet, at behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger og kuratorsalæret henskydes til tiden efter boets slutning, jf. konkurslovens § 149.

4. Gyldighed

Den ændrede behandling af negative angivelser vedrørende moms fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, for behandlingen af boet, træder i kraft 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Negative angivelser vedrørende moms fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet, for afsluttede konkursboer, der modtages i Skattestyrelsen inden for 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, vil blive behandlet i overensstemmelse med hidtidig praksis.