Dato for udgivelse
23 Feb 2023 07:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2023 12:54
SKM-nummer
SKM2023.96.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0959196
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Trust, skattemæssig transparent, skattepligtig indkomst, boafgift, arv
Resumé

Sagen omhandlede, om Spørger skulle betale dansk skat af det beløb, som Spørger havde modtaget fra en trust i USA, der var oprettet af Spørgers mosters mand, der var død i 2021. Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke skulle betale dansk skat af udbetalingen fra trusten i USA, idet trustens formue ved onklens død skulle uddeles, og det var fastsat præcist, hvilket beløb Spørger skulle have fra trusten. Efter Spørgers onkels død kunne ejerskabet af Spørgers onkels ejendele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med arv. 

Hjemmel

Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5
Boafgiftslovens § 9

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5
Boafgiftslovens § 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.B.2.15.2

Offentliggjort i redigeret form

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke er skattepligtig til Danmark af den kontante arv fra Spørgers afdøde moster og onkel i USA, der er udbetalt til Spørger fra "X Trust"?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers mors søster (moster) var bosat i USA. Spørgers moster var gift med X (onkel). Spørgers moster og onkel indskød deres fælles formue i følgende trust: "X Trust" (efterfølgende Trusten), hvor Spørger er begunstiget (beneficiary).

Spørgers onkel er afgået ved døden i 2021. Spørgers moster er afgået ved døden før dette tidspunkt.

Følgende fremgår blandt andet af vedtægterne i "X Trust":

"WHEREAS, X is the donor and original and a current trustee of a Trust dated in 1995, and known as “X Trust"

(…)

ARTICLE FIRST

                      Name of the trust

                      This trust shall be known as “X Trust".

                      ARTICLE SECOND

                      Lifetime Provisions

During the donor’s life, the trustee shall hold and manage the trust property, and shall distribute any part or all of the income or principal thereof as the donor directs, without limitation as to the amount. Whenever there is an independent trustee (as hereinafter defined), the independent trustee may further distribute such income and principal to or for the benefit of the donor, in such manner and at such times as the independent trustee determines in such trustee’s absolute and uncontrolled discretion. The Trustees shall annually add any income not distributed to principal.

ARTICLE THIRD

Allocation of Trust Property at Donor’s Death, including Specific Devises

Upon the donor’s death, the trustees shall dispose of the principal of the trust property (including any property to which the trustees shall become entitled upon the donor’s death) as follows:

(…)

"D. Subject to Subsections A through C, the trustees shall distribute the following sums, in each case outright and free of trust:

(…)

(4) Four hundred thousand (400,000) dollar to Spørger if he is living.

(…)

(6) One hundred sixty thousand (160,000) dollars to Spørger

(…)

ARTICLE SEVENTH

Trustee Succession

(…)

2. Removal of trustees:

A. The donor may remove any trustee.

(…)

3. Successor trustees

A. The donor may at any time appoint additional trustees, may designate a person to succeed a trustee and may revoke any such designation, in each case by written instrument. After the donor’s death, the independent trustee may at any time appoint additional trustees, may designate a person to succeed a trustee and may revoke any such designation.

B. Subject to the foregoing provisions of this Article and expect while the donor is acting as a trustee, whenever there shall be fewer than two trustees acting under any separate trust hereunder, a trustee shall be appointed by the senior member (in point of age) of Advokatfirmaet i Boston.

(…)"

Følgende fremgår blandt andet af skrivelse fra Advokatfirmaet i Boston:

"Dear Spørger:

As you know, your uncle X died in 2021. My firm is handling the settlement of his estate.

X provided two cash gifts for you in his trust, known as the “X Trust", and I enclose a copy of the relevant portions of the trust showing the devises to you. Because you are a beneficiary, Massachusetts law requires that we inform you that X’s trust became irrevocable upon his death, and that my partner and I are the trustees.

(…)

As you can see, X’s trust provides that you are to receive a total of $560,000 (USD)

(…)"

Følgende fremgår blandt andet af mails fra Advokatfirmaet i Boston:

"The trust was funded by X during his life, but it only became irrevocable upon his death."

“This trust was funded by X during his life, with the intention that the trust assets would be used to satisfy the pecuniary gifts provided for you at his death. In the U.S., we don’t use the word “manager" to refer to trusts, but X was a trustee while he was living, and he retained the right to make all decisions regarding the trust, and the use and investment of the assets that it held." 

Følgende fremgår blandt andet af ovenstående uddrag:

 • I levende live var Spørgers onkel trustee og kunne træffe alle beslutninger vedrørende Trusten.
 • I levende live kunne Spørgers onkel udskifte trustee og råde over Trustens midler og afkastet heraf.
 • Ved Spørgers onkels død blev Trusten uigenkaldelig.
 • To advokater fra et advokatfirma i Boston er ved Spørgers onkels død indsat som trustees.
 • Advokatfirmaet i Boston varetager afviklingen af Spørgers onkels ejendele.

Spørger har modtaget 560.000 USD i 2022. Skattestyrelsen har modtaget dokumentation for, at beløbet er indsat på Spørgers konto i banken. Det er oplyst, at Spørger ikke skal modtage mere fra Trusten og at Spørger ikke har noget med Trusten at gøre i øvrigt. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at når der er tale om arv fra Spørgers afdøde moster og onkel, så er beløbet ikke skattepligtigt i Danmark.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke er skattepligtig til Danmark af den kontante arv fra Spørgers afdøde moster og onkel i USA, der er udbetalt til Spørger fra "X Trust".

Begrundelse

Spørgsmålet omhandler, om der skal betales dansk skat af det beløb, som Spørger har modtaget fra Trusten.

Udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. I henhold til statsskattelovens § 5, litra b), henregnes formueforøgelse, som hidrører fra gaver og arv, dog ikke til den skattepligtige indkomst. Gaver og arv m.v. er i stedet omfattet af boafgiftslovens regler.

Når en afdød person ved dødsfaldet ikke havde hjemting i Danmark, er udgangspunktet, at den danske afgiftspligt alene omfatter faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Ved vurderingen af om udbetalingen er omfattet af skattepligten i statsskattelovens § 4, skal det blandt andet vurderes, om Trusten efter danske regler kan betragtes som et skattemæssigt selvstændigt skattesubjekt eller som en skattemæssigt transparent enhed.

Spørger bor i Danmark, er fuldt skattepligtig til Danmark og har skattemæssigt hjemsted i Danmark. Spørgers moster og onkel var bosat i USA. Spørgers onkel er afgået ved døden i 2021. Spørgers moster er afgået ved døden før dette tidspunkt.

Trusten er oprettet af Spørgers onkel og Spørger er begunstiget (beneficiary).

Mens Spørgers onkel levede, kunne han udskifte trustee og råde over Trustens formue. Det er oplyst, at Trusten blev uigenkaldelig ved Spørgers onkels død. Det er oplyst, at to advokater fra Boston forestår afviklingen af Spørgers onkels ejendele. 

Trust-instituttet kendes ikke i dansk ret.

I SKM2020.211.HR har Højesteret anført, at det skulle bedømmes efter dansk ret, om værdierne i G1 var efterladt af A, og Højesteret tiltrådte, at det afgørende var, om fonden i Lichtenstein i forhold til A kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt. Hvis dette ikke var tilfældet, måtte A i dansk afgiftsmæssig henseende anses for at have været ejer af fonden, jf. herved også SKM2012.95 HR. Højesteret anførte videre med henvisning til SKM2018.376.HR, at det efter dansk ret var en betingelse for at anerkende en fond som selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue var effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Det var i den forbindelse et krav, at fonden havde en uafhængig ledelse.

I SKM2018.376.HR anførte Højesteret, at det efter fast og langvarig praksis efter dansk ret var en betingelse for, at en fond kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue var effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Det var i den forbindelse en betingelse, at fonden havde en uafhængig ledelse.

I SKM2012.95.HR anførte Højesteret, at idet B havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels - i form af vetoret - i levende live måtte B anses for ejer af trustkapitalen i dansk skattemæssig henseende.

Praksis fremgår endvidere af Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.15.2, hvor det anføres, at en udenlandsk trust kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret, såfremt trustkapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra "stifteren".

Med udtrykket "definitivt" menes, at trustkapitalen ikke må kunne tilbageføres til

stifterens formuesfære. Med udtrykket "effektivt" menes, at stifteren ikke fortsat må

have rådighed over trustkapitalen. Dette indebærer bl.a. ifølge praksis, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder for både trustens kapital og afkastet af denne. Det vil sige, at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren helt er afskåret fra at kunne råde over disse.

Da Spørgers onkel bl.a. kunne udskifte trustee og råde over Trustens formue, så

længe han levede, var Trusten før Spørgers onkels død, transparent i forhold til

Spørgers onkel.

Trusten skal derfor efter dansk skattepraksis betragtes som en skattemæssigt transparent enhed, så længe Spørgers onkel var i live. Hermed henhørte Trustens midler under Spørgers onkels formuesfære.

Ved Spørgers onkels død blev aftalegrundlaget for Trusten uigenkaldeligt. Efter Spørgers onkels død er to advokater fra et advokatfirma i Boston indsat som trustees. Advokatfirmaet fra Boston forestår afviklingen af Spørgers onkels ejendele. Spørger har efter modtagelsen af de 560.000 USD ikke yderligere med Trusten at gøre.

I SKM2021.420.SR blev det bekræftet, at udbetalinger fra den i sagen omhandlede trust efter morens død ikke ville være omfattet af statsskattelovens regler, men omfattet af reglerne i boafgiftsloven. Skatterådet lagde til grund, at midlerne i trusten ikke udgjorde fast ejendom eller fast driftssted i Danmark, hvorfor der ikke skulle betales dansk boafgift af den omhandlede udbetaling i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2. Tilsvarende fremgår tillige af SKM2021.293.SR, SKM2020.231.SR og SKM2011.739.SR.

Følgende fremgår endvidere af Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.15.2:

"I nogle lande opretter arvelader en trust, hvor trustees opgave er at realisere aktiverne bedst muligt ved stifterens død og derefter udbetale midlerne til arvingerne. I disse tilfælde kan udbetalinger eventuelt anses for udbetaling af arv. Se SKM2009.748.SR."

Da Trustens formue skal uddeles, og det er fastsat præcist, hvilket beløb Spørger skal have fra Trusten, når Spørgers onkel dør, er det, på baggrund af ovenstående praksis, Skattestyrelsens opfattelse, at det ikke er nødvendigt at kvalificere Trusten i forhold til Spørger. Efter Spørgers onkels død kan ejerskabet af Spørgers onkels ejendele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med arv.

På baggrund af ovenstående indstiller Skattestyrelsen, at udbetalingen fra Trusten ikke er omfattet af skattepligten i statsskattelovens regler.

Det indstilles derfor, at det kan bekræftes, at Spørger ikke er skattepligtig til Danmark af den kontante arv fra Spørgers afdøde moster og onkel i USA, der er udbetalt til Spørger fra "X Trust".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Boafgiftslovens § 9, stk. 2

"Stk. 2. Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet."

Statsskattelovens § 4

"Stk. 1. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi,

(…)"

Statsskattelovens § 5 litra b

"Stk. 1. Til indkomsten henregnes ikke:

(…)

b) gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv

(…)"

Praksis

SKM2021.420.SR

Det ønskedes bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skulle anses for at tilgå hendes søn A og således var undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Trusten var stiftet af As mor B, som boede i Y i USA. Så længe B levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende. Af trustens vedtægt fremgik bl.a., at såfremt A var fyldt 35 år ved morens død, skulle hele hans andel af trustens midler udbetales. Han var mere end 35 år. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det andet ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til den begunstigede A, var at anse som gave fra B til A, så længe B var i live. Trusten blev under spørgsmål 1 anset for transparent i forhold til Spørgers mor B, og spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det tredje ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skulle anses for at tilgå hendes søn A og således var undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2. Trusten var stiftet af As mor og stedfar, som begge havde boet i Y.

Stedfaren var død og trusten var nu transparent i forhold til Spørgers mor B. Af trustens vedtægt fremgik bl.a., at såfremt A var fyldt 35 år ved morens død, skulle hele hans andel af trustens midler udbetales. Han var mere end 35 år. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det fjerde ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til den begunstigede A var at anse som gave fra B til A, så længe B var i live. Trusten blev under spørgsmål 3 anset for transparent, og spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

SKM2021.293.SR

Det var ønsket bekræftet, at Spørger ikke skulle betale boafgift af formuen, som Spørger arvede fra en amerikansk living trust. Den amerikanske trust blev oprettet af Spørgers forældre i 1991. Forældrene havde aldrig været skattepligtige til Danmark. Begge forældre var stiftere og trustees i trusten og modtog afkastet fra trusten, så længe de begge levede. Da den ene af forældre døde, overtog den anden alle rettighederne i trusten. Da den længstlevende af forældrene døde, skulle trustkapitalen deles i to med halvdelen til hver af sønnerne. Hvis sønnerne var under 40 år, skulle hele eller dele af kapitalen forblive i en trust for hver søn. Såfremt sønnerne var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales. Da Spørger ved den længstlevendes død var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales til ham. Trusten kunne anses for transparant i forhold til den længstlevende, så længe denne levede. Efter Spørges mors død kunne ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

SKM2020.231.SR

Spørger havde modtaget ca. 2 mio.kr. fra en trust i USA. Den amerikanske trust var oprettet i 2018 af spørgers kusine, der var enke og ikke havde nogen børn. Kusinen overdrog ved oprettelsen af trusten sin ejendom i USA til trusten. Kusinen oprettede tillige testamente i 2018, hvori det blev bestemt, at kusinens formue ved død overgik til trusten. Kusinen kunne i levende live frit ændre og tilbagekalde alt vedr. trusten. Ved død blev aftalegrundlaget i trusten uigenkaldeligt. Ved død var trustens formål at uddele formuen med tilhørende indtægter til de i trustaftalegrundlaget nævnte begunstigede. Kusinen døde senere i 2018. Spørger modtog de ca. 2 mio.kr. i 2019.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales dansk boafgift af de ca. 2 mio.kr. 

SKM2020.211.HR

Formuen i en fond i Lichtenstein skulle indgå i beregningen af boafgift ved behandling af boet efter fondens stifter, idet fonden på tidspunktet for stifterens død ikke kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt, da den ikke på noget tidspunkt havde haft en selvstændig ledelse. Fondens formue skulle derfor i afgiftsmæssig henseende anses for efterladt af stifteren. For pligten til at betale boafgift var det uden betydning, om boet faktisk kunne skaffe sig rådighed over fondens formue.

SKM2018.376.HR

Stifteren af en nederlandsk fond blev anset for skattepligtig til Danmark af udbytte fra et holdingselskab, som fonden var eneaktionær i, da fonden ikke kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt. Den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst fandt følgelig ikke anvendelse. Den manglende anerkendelse af fonden som værende et selvstændigt skattesubjekt stred endvidere ikke mod EU-retten. Da fondens stifter skulle anses for skattepligtig af udbyttet, havde holdingselskabet været ubeføjet til at undlade at indeholde udbytteskat. Holdingselskabet var ansvarlig over for det offentlige for den manglende indeholdelse af udbytteskatten.

SKM2012.95.HR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som blev udbetalt til appellanten fra en engelsk trust stiftet af appellantens morfar, var en gave fra appellantens mor eller arv fra morfaren. Beløbet kunne kun udbetales af trustee med appellantens mors samtykke.

Henset til, at appellantens mor havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels - i form af vetoret - i levende live, tiltrådte Højesteret, at appellantens mor måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave, og appellanten blev pålagt bl.a. at svare gaveafgift med 1.435.949 kr. samt renter.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

SKM2011.739.SR

Skatterådet kan bekræfte, at aktiverne i "A Irrevocable Family Trust" i forbindelse med person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E som arv, hvorfor det er undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Ligeledes bekræftes det, at aktiverne i "F Trust" i forbindelse med Person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E som arv og undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven §9, stk. 2.

SKM2009.748.SR

Skatterådet bekræftede, at de udbetalinger, som spørgerne modtog fra den i sagen omtalte Trust, kunne anses som værende arv fra afdøde til spørgerne.

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.2.15.2

"Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Indhold

I dette afsnit beskrives de skattemæssige forhold, når en dansk skattepligtig stifter, sætter penge ind i eller modtager afkast fra en udenlandsk trust. Praksis for, om en udenlandsk trust ved arv eller gave er overgået til en person, som ikke har stiftet trusten, beskrives også.  

(…)

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og de spørgsmål, som opstår i forbindelse med den skattemæssige behandling af personer og selskaber, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror på en langvarig praksis.

Praksis viser, at udenlandske trusts efter dansk ret enten kan sammenlignes med danske fonde eller båndlagte kapitaler. Det vil sige, at en udenlandsk trust efter dansk skatteret enten vil kunne anses for et selvstændigt rets- og skattesubjekt eller en transparent enhed.

Det er almindeligt anerkendt, at et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet, betragtes som selvstændigt i civilretlig henseende i Danmark.

Dansk ret indeholder således ingen særregler, der kan begrunde, at man betragter et selskab eller lignende, der er gyldigt stiftet i udlandet, som ikke eksisterende i Danmark.

Udenlandske civilretlige regler har betydning for bedømmelsen af realiteten i en udenlandsk disposition og indgår i fastlæggelsen af faktum.

Om muligt identificeres et udenlandsk civilretligt begreb efterfølgende med et kendt dansk civilretligt begreb.

Herefter foretages der en skatteretlig kvalifikation af det fastlagte faktum. Denne kvalifikation foretages udelukkende på baggrund af de danske skatteregler. I praksis har det primært drejet sig om udenlandske trusts.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en udenlandsk trust, kan have betydning, hvis en person er skattepligtig til Danmark.

Skatteretligt er der i praksis to spørgsmål:

 1. En person eller et selskab har stiftet eller indskudt kapital i en udenlandsk trust (fond). Anerkendes dette skattemæssigt, så stifteren ikke bliver beskattet af renter, udbytter og gevinster?
 2. En person, som er skattepligtig til Danmark, modtager afkast fra en udenlandsk trust (fond) eller er i øvrigt indsat som begunstiget. Hvad har det af skattemæssige konsekvenser?

(…)

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det Skattestyrelsens opfattelse, at kapitalen både skal være

 • definitivt og
 • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.  

(…)

Bemærk

I nogle lande opretter arvelader en trust, hvor trustees opgave er at realisere aktiverne bedst muligt ved stifterens død og derefter udbetale midlerne til arvingerne. I disse tilfælde kan udbetalinger eventuelt anses for udbetaling af arv. Se SKM2009.748.SR.

(…)"