Som finansiel virksomhed kan I søge om adgang til oplysninger om jeres kunders nuværende økonomiske forhold med henblik på vurdering af kreditværdighed, finansiel rådgivning eller leasing. Oplysningerne udveksles krypteret fra Skatteforvaltningens systemer via eSkatData-løsningen. Det forudsætter, at der er afgivet et samtykke hertil fra kunden. Det kræver en teknisk opsætning af et modtagersystem hos jer eller jeres databehandler for at kunne anmode om og modtage krypteret data.


Med dataudveksling via eSkatData sikrer I, at I som virksomhed har et retvisende og opdateret datagrundlag til jeres lovpligtige kreditvurderinger. eSkatdata er GDPR-compliant og forholder sig aktivt til dataminimering. Som finansiel virksomhed er det vigtigt, at I ikke modtager for mange irrelevante oplysninger i forbindelse med kreditværdighedsvurdering, finansiel rådgivning eller leasing. Skatteforvaltningens oplysninger om privatpersoner er personfølsomme, og de udveksles derfor kun, når den enkelte borger har afgivet oplyst samtykke hertil.

I skal udfylde et ansøgningsskema for at søge om adgang til eSkatData. Ansøgningsskemaet skal sendes til eskatdata@UFST.dk.

Hvis I som virksomhed vil en indgå en aftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om en tilkobling til eSkatData, er det en juridisk betingelse, at I er omfattet af følgende lovgivning:

 • Indkomstregisterlovens § 7 A, stk. 1-3
 • Skattekontrollovens § 70, stk. 1-4
 • Gældsinddrivelseslovens § 3A, stk. 1-4

I skal desuden være underlagt finanstilsyn og være omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Hvis I er i tvivl, om I er omfattet, så ringer/spørger man sin brancheforening.

Virksomheder skal være registreret hos Finanstilsynet, hvis de ønsker at benytte eSkatData med én eller flere af følgende aktiviteter:

 • Banker, sparekasser og andelskasse
 • Kreditinstitutter og kreditselskaber
 • Forsikringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Finansiel rådgiver
 • Leasingselskaber

Der kan for leasingselskabers vedkommende gives adgang på grundlag af registrering som selvangiver af registreringsafgift hos Motorstyrelsen.

Det er et generelt krav, at den virksomhed, der bliver indgået aftale med, har fuldmagt til at indgå aftale med kunder. Er der tale om formidling af lån, skal virksomheden kunne indgå bindende aftale med de kunder, der indhentes data om.


For udenlandske virksomheder, med de ovenfor nævnte aktiviteter i Danmark, gælder der også ovenstående betingelser for indgåelse af aftale om adgang til eSkatData.


Der kan kun indgås aftale om dataudveksling via eSkatData med virksomheder, som har et dansk cvr-nr., og som anvender et dansk VOCES-certifikat til sikker digital identifikation.

Udover de ovennævnte krav er anvendelsen af de udvekslede oplysninger begrænset til følgende behandlingsmæssige formål:

 • Kreditvurdering i forbindelse med ydelse af lån med videre til privatpersoner
 • Finansielle virksomheders rådgivning af egne kunder
 • Finansielle virksomheders opdatering af oplysninger om egne kunder
 • Leasingselskabers vurdering af betalingsevnen hos leasingtagere for motorkøretøjer
 • Finansielle rådgiveres rådgivning af kunder

Oplysningerne må kun bruges til én behandling (kreditværdighedsvurdering, finansiel rådgivning eller leasing). Det er altså ikke tilladt at anvende kundens oplysninger til andre formål end det, der specifikt er givet samtykke til. Kundens oplysninger må derfor heller ikke deles internt i virksomheden.

Adgang til eSkatData er forbundet med følgende omkostninger:

 • Tilslutningsafgift (engangsbetaling) - 12.000 kr. (ex. moms)
 • Årsabonnement (årlig betaling) - 22.500 kr. (ex. moms)
 • Forbrugsafgift (årlig betaling) - forbrugsafgiften ligger sædvanligvis lidt under 1 kr. pr. dataleverance. eSkatData drives som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor der årligt laves små justeringer af forbrugsafgiften, så regnskabet går i nul.

I vil blive faktureret årsabonnement, fra det kvartal I henter den første data i eSkatDatas produktionsmiljø. Sker første dataleverance således i 4. kvartal, vil I blive faktureret ¼ af de 22.500 kr. (ex. moms), som et helt år koster. Herefter betales årsabonnementet forud for det kommende kalenderår. Forbrugsafgift betales i sagens natur bagudrettet, afregnet for perioden fra den 1. december til den 30. november. eSkatData faktureres i starten af kalenderåret, både for årsabonnement og for forbrugsafgift.

I kan hente oplysninger om borgers nuværende økonomiske forhold via eSkatData. Dataleverancen fra eSkatData indeholder relevante oplysninger fra Indkomstregisteret (de foregående 12 måneders lønoplysninger), udvalgte oplysninger fra årsopgørelsen og en række udspecificeringer af gældsposter. Data bliver leveret i en fast XML-struktur, hvor hvert enkelt dataelement er valgfrit. Derudover leveres en PDF-version af kundens årsopgørelse.

Servicebeskrivelsen for eSkatData med beskrivelse af datastruktur og dataelementer kan downloades her.

1. Samtykke

samtykke

1.  Gennem det finansielle instituts webløsning giver borgeren samtykke til at udlevere oplysninger via eSkatData.

samtykke
arrows
kvittering

2. Kvittering eller fejlkode sendes til det finansielle institut.

eskat-database

3. Samtykke lagres i Skatte­forvaltningens eSkatData-database.

eskat-database

2. Dataleverance

finansiel institut
finansiel institut

1. Det finansielle institut anmoder om data fra Skatte­forvaltningen.

arrows
eskat-database

2. Skatte­forvaltningen behandler anmodningen og sender data til det finansielle institut, hvis anmodningen bliver godkendt.

skattemappe

3. Skatte­forvaltningen sender kvittering for dataudvekslingen til borgerens skattemappe.

down-arrow
skattemappe

Fra det øjeblik en kunde afgiver sit samtykke (og 24 timer frem), kan den finansielle virksomhed indhente kundens oplysninger via eSkatData. På den måde behøver kunden ikke selv at finde, hente og printe sine oplysninger til den finansielle virksomhed.