Dato for udgivelse
18 Apr 2023 11:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Apr 2023 10:12
SKM-nummer
SKM2023.177.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0847974
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
Afgift - Punktafgift - Afgiftsfritagelse - Direktiv 92/83/EØF - EU-domstolen
Resumé

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-668/20, Y GmbH, praksis i relation til afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020 om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) med senere ændringer.

Reference(r)

Spiritusafgiftslovens § 15
Øl og vinafgiftslovens § 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.A.3.1.8.6

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-668/20, Y GmbH, praksis i relation til afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol., jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, samt øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 5.

Praksisændringen består i, at afgiftsfritagelsen ikke længere er begrænset til at omfatte aromastoffer i positionerne 1302 1930, 2106 9020 og 3302 i EU's kombinerede nomenklatur som nævnt i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.8.6.

1. Baggrund for ændring af praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.8.6 om afgiftsfritagelse for varer der anvendes til fremstilling af aromastoffer, at afgiftsfritagelsen omfatter aromastoffer, der er tariferet i position 1302 1930, 2106 9020 og 3302 i EU's kombinerede nomenklatur, og som bruges til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

Af EU-Domstolens afgørelse af 7. april 2022 i sag C-668/20, Y GmbH følger, at fritagelsen ikke er begrænset til ovennævnte positioner i EU's kombinerede nomenklatur.

2. Det retlige grundlag

Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992, artikel 27, stk. 1:

"medlemsstaterne fritager produkter, der er omfattet af dette direktiv, for den harmoniserede punktafgift på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af sådanne fritagelser og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug, når de

(…)

e) anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 % vol."

Spiritusafgiftslovens, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020 med senere ændringer, § 15, stk. 1:

"Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

(…)

5) anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.,"

Øl- og vinafgiftslovens, jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020 med senere ændringer, § 11, stk. 1:

"Der sker afgiftsfritagelse af varer, der

(…)

5) anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

3. Gældende praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.8.6 om afgiftsfritagelse for varer der anvendes til fremstilling af aromastoffer, at:

"Der er afgiftsfritagelse for varer, der anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 5.

Aromastoffer bruges i ikke-alkoholiske drikkevarer og læskedrikke, levnedsmidler og i alkoholholdige drikkevarer. Andelen af aromastoffer i det endelige produkt er meget lavt.

Afgiftsfritagelsen omfatter aromastoffer, der er tariferet i position 1302 1930, 2106 9020 og 3302 i EU's kombinerede nomenklatur, og som bruges til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

Fritagelsen gælder fra tidspunktet for produktion/import af aromastofferne.

(...)"

I Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.2.7 og Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.3.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for henholdsvis vin mv. og øl mv., henvises der til afsnittet om spiritus for så vidt angår afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse og dermed til ovennævnte afsnit.

4. EU-Domstolens dom i sagen C-668/20, Y Gmbh

EU-Domstolen har i en præjudiciel afgørelse i sag C-668/20, Y GmbH, bl.a. taget stilling til begrebet "aromastoffer" i relation til afgiftsfritagelse for varer, der i henhold til artikel 27, stk. 1, litra e, i Rådets direktiv 92/83/EØF, anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

EU-Domstolen fastslog i sin dom bl.a., at

"artikel 27, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at vanilleoleoresiner, som henhører under underposition 1302 19 05 i den i bilag I til forordning nr. 2658/87 indeholdte kombinerede nomenklatur, som ændret ved gennemførelsesforordning 2015/1754, skal anses for at være »aromastoffer« i denne bestemmelses forstand, forudsat at de udgør en ingrediens, der giver en smag eller en duft, som er specifik for et bestemt produkt."

EU-Domstolen udtalte desuden bl.a. (præmis 67), at "Det skal imidlertid bemærkes, at eftersom begrebet "aromastoffer" hverken er defineret i direktiv 92/83 eller i KN, skal begrebets betydning og rækkevidde ske efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori det anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som det udgør en del af (…)" samt at (præmis 68) "Begrebet "aromastoffer" henviser i sin sædvanlige betydning til en ingrediens, som giver en smag eller en duft, der er specifik for et bestemt produkt. En sådan fortolkning modsiges i øvrigt ikke af den generelle opbygning af eller formålene med direktiv 92/83.".

5. Ny praksis

På baggrund af EU-Domstolens dom ændres praksis således, at afgiftsfritagelsen ikke er begrænset til aromastoffer, der tariferes i de nævnte positioner i EU's kombinerede nomenklatur.

Begrebet "aromastoffer" henviser i sin sædvanlige betydning til en ingrediens, som giver en smag eller en duft, der er specifik for et bestemt produkt.

6. Genoptagelse

Praksisændringen betyder, at virksomheder mv. der har indbetalt spiritusafgift eller øl- og vinafgift af varer, hvor varen er afgiftsfritaget efter spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1 nr. 5, eller øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 5, kan anmode om genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 og § 32, stk. 1, nr. 1.

Det er en forudsætning, at der er lidt et tab, og at afgiften i udgangspunktet ikke er blevet overvæltet på andre.

Fristreglerne i skatteforvaltningsloven §§ 31-32 suppleres af reglen i skatteforvaltningslovens § 34 c. I de tilfælde, hvor afgiften er overvæltet på andre, finder de almindelige regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav i skatteforvaltningslovens § 34 c om en forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter anvendelse. Se Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit A.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav. Se SKM2012.131.LSR. Der fastsættes følgende retningslinjer for genoptagelse:

6.1. Frist for genoptagelse

6.1.1. Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, og såfremt der kan fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

6.1.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse, til gunst for den afgiftspligtige fra og med den afgiftsperiode, der helt eller delvist er sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, - som beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.8.6.

Gældende praksis må anses for underkendt ved EU-Domstolens dom af 7. april 2022 i sagen C-668/20, Y Gmbh. Sagsøgeren i den omhandlede hovedsag (Y Gmbh) indgav sin anmeldelse af varen over for de tyske myndigheder den 10. februar 2016 med henblik på dens overgang til fri omsætning.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der derfor i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse for alle virksomheder med en påbegyndt, men ikke udløbet, afgiftsperiode fra 1. februar 2016.

6.1.3. Reaktionsfrist

I henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, kan en ændring af afgiftstilsvaret kun foretages efter stk. 1, hvis anmodning fra den afgiftsgiftspligtige fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder en fravigelse af fristerne i § 31.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skatteforvaltningens hjemmeside, https://SKAT.dk.

6.1.4 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan ske digitalt på https://skat.dk, eller ved at sende en skriftlig anmodning til Skattestyrelsen på adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.

Anmodningen om genoptagelse skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og cvr-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling, periodiseret for hver afgiftsperiode.

6.1.4.1 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. Skattestyrelsen forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

Virksomheden skal opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling, selvom det 5-årige opbevaringskrav er udløbet forinden. Det skal således være muligt for Skattestyrelsen på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet at efterprøve virksomhedens oplysninger.

I det omfang virksomheden for perioder, der ligger ud over perioder omfattet af det 5-årige opbevaringskrav, ikke længere er i besiddelse af det relevante regnskabsmateriale m.v., skal virksomheden så vidt muligt på anden vis dokumentere sit krav, jf. ovenfor.

Dokumentationen skal fremsendes til Skattestyrelsen på forlangende.

7. Gyldighed

Den ny praksis har virkning fra offentliggørelsen på skat.dk og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit E.A.3.1.8.6.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2023-2 og udløbet af reaktionsfristen er styresignalet ophævet.