Selskaber og faste driftssteder med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne har for 2023 pligt til at indberette og betale et midlertidigt solidaritetsbidrag.
 
Loven vedrørende et midlertidigt solidaritetsbidrag er vedtaget af Folketinget den 11. maj 2023 og er trådt i kraft den 18. maj 2023. Lovforslaget har virkning for indkomståret 2023.

I finder Lov 2023-05-16 nr. 502 om et midlertidigt solidaritetsbidrag på Retsinformation.dk.

Vær opmærksom på, at første frist for indberetning er den 1. juli 2023.

Baggrund

EU har den 6. oktober 2022 vedtaget en forordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder bl.a. et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Selskaber og faste driftssteder med aktiviteter inden for råolie- naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne har pligt til at indberette og betale det midlertidige solidaritetsbidrag. Det er en betingelse, at mindst 75 pct. af den skattepligtige omsætning i indkomståret 2023 kommer fra økonomiske aktiviteter inden for råstofudvinding, minedrift, raffinering af råolie eller fremstilling af koksovnsprodukter. 

Indberetning

I skal senest den 1. juli 2023 oplyse det samlede, forventede skattepligtige overskud før eventuel sambeskatning efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og selskabsskattelovens afsnit III i indkomståret 2023.

I skal samtidig oplyse de samlede skattepligtige overskud før eventuel sambeskatning efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og selskabsskattelovens afsnit III i de 4 første indkomstår påbegyndt den 1. januar 2018 eller senere (referenceperioden).

Indberet via blanket 05.043 - Forskudsskema vedrørende et midlertidigt solidaritetsbidrag.

I blanketten findes der en vejledning til, hvordan blanketten udfyldes.

Betaling

Første rate forfalder til betaling den 1. oktober 2023.

Anden rate forfalder til betaling den 1. i den anden måned efter fristen for indsendelse af oplysningsskema for indkomståret 2023. Der kommer senere en blanket "Oplysningsskema vedrørende et midlertidigt solidaritetsbidrag" på skat.dk.

Loven er trådt i kraft den 18. maj 2023 og har virkning for indkomståret 2023.

Læs om forordningen i kapitel III i Rådets forordning (EU) 2022/1854 af 6. oktober 2022.

Læs om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006.

I vil senere kunne læse om det midlertidige solidaritetsbidrag i Den juridiske vejledning.

Hvis I har spørgsmål til, om jeres aktiviteter er omfattet af et midlertidigt solidaritetsbidrag eller spørgsmål til indberetning og betaling, er I velkomne til at ringe til Skattestyrelsen på 72 37 44 90 eller 72 38 23 40.