Du skal betale afgift ved:

 • tinglysning af ejerrettigheder og pantrettigheder mv. i fast ejendom
 • tinglysning af pantrettigheder og ejendomsforhold i løsøre fx erhvervsaktiver, motorkøretøjer mv.
 • andre tinglysninger, herunder byrder/servitutter, ægtepagt, bosondring mv.

Ved tinglysning af adkomstdokumenter (skøder eller lignende), pant i ejendomme (både fast ejendom og andelsboliger) eller pant i andre ting som fx motorkørertøjer, beregnes afgiften ud fra et fast beløb + en procentdel af værdien af det tinglyste/det pantsikrede beløb. Den procentuelle beregning oprundes til nærmeste hundrede. 

Bemærk, at Tinglysningsretten kan skønne, at der ikke er beregnet korrekt afgift. På den baggrund kan retten indsende sagen til beregning af korrekt afgift hos Skattestyrelsen. Herefter beregner Skattestyrelsen den korrekte afgift og sender afgørelsen til den afgiftspligtige. 

Du kan søge om godtgørelse for tinglysningsafgift betalt på baggrund af en ejendomsvurdering fra 2013-2020, hvis vurderingen af ejendommen efterfølgende er blevet nedsat. Læs nærmere om dine muligheder og søg godtgørelse via blanket 29.103 Godtgørelse - tinglysning.

Har din virksomhed mange tinglysninger, kan du lade virksomhedens registrere som storkunde. Det betyder, at virksomheden i stedet for at afregne for hver tinglysning, kan afregne én gang om måneden via TastSelv på skat.dk. Storkunden skal selv føre regnskab over tinglysningerne, og er ansvarlig for at indberette tinglysningsafgiften hver måned.

Ønsker du at din virksomhed bliver en del af storkundeordningen, skal virksomhedens bogføring leve op til en række krav, som du kan se nedenfor.

Du kan tilmelde/afmelde dig storkundeordningen via blanket 29.055 Tinglysningsafgift 

Krav til bogføring i storkundeordningen

Som storkunde skal din virksomhed være særligt opmærksom på nedenstående i forbindelse med jeres bogføring: 

 • Bogføringen skal indeholde to konti for tinglysningsafgift. En konto for udgående tinglysningsafgift og en konto for indgående tinglysningsafgift
 • Alle virksomhedens tinglysninger (også afgiftsfrie) skal bogføres på konto for udgående afgift ved anmeldelsen til tinglysning.
 • Ansøgte godtgørelser eller tilbagebetalinger skal bogføres på konto for indgående afgift på ansøgningstidspunktet.
 • Alle bogføringer skal registreres med dato for tinglysningen, beløb og dato/løbenummer til sikker identifikation af den enkelte tinglysning.
 • Der skal afregnes afgift for udslettede dokumenter. Der kan muligvis ske godtgørelse efter tinglysningsafgiftslovens § 23. Dette skal der ansøges om via tinglysning.dk.
 • Dokumenter tinglyst med frist skal medtages i storkunderegnskabet ved dokumentets tinglysning og ikke først ved den endelige indførsel.
 • Afgiftsperioden følger kalendermåneden og angives månedsvis bagud.
 • Tinglysningsafgiften skal indberettes senest den 15. i den efterfølgende måned. Fx skal tinglysningsafgiften for januar indberettes senest den 15. februar.
 • Hvis I en måned ikke har tinglyst, skal I vælge Nulindberet, når I indberetter. 

Tip: Din virksomhed kan afstemme bogføringen med udtræk af tinglyste anmeldelser fra tinglysning.dk

Du kan søge om godtgørelse, hvis du mener, at der er betalt for meget i tinglysningsafgift. Ansøgningen foretages ved at anvende ekspeditionstypen "Afgiftsgodtgørelse" på tinglysning.dk.

Godtgørelse til storkunder

Når virksomheden, der er registreret som storkunde, har ansøgt om tilbagebetaling af afgiften i tinglysning.dk, fratrækker virksomheden beløbet som "indgående afgift" i den afgiftsperiode (kalendermåned), hvor ansøgningen er sendt via tinglysning.dk.

Derefter træffer Skattestyrelsen afgørelse om, om tilbagebetalingen kan godkendes.

Kan tilbagebetalingen ikke godkendes af Skatteforvaltningen, opkræves afgiftsbeløbet igen via indbetalingskort.

Godtgørelse til andre end storkunder

Når Skatteforvaltningen har modtaget ansøgningen om tilbagebetaling af afgiften via tinglysning.dk, træffer vi i Skattestyrelsen afgørelse om, om tilbagebetalingen kan godkendes.

Finder Skatteforvaltningen, at betingelserne for tilbagebetalingen er opfyldt, udbetales beløbet til en NemKonto tilhørende den, der var forpligtet til at betale afgiften ved tinglysningen.