Dato for udgivelse
01 Jun 2005 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. juni 2004
SKM-nummer
SKM2005.215.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-3011-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uregistreret momsvirksomhed, manglende sikkerhedsstillelse, nægtet registrering
Resumé

T var som indehaver af en transportvirksomhed tiltalt for med forsæt til afgiftsunddragelse at overtræde momslovgivningen ved i perioden 1. oktober 1998 til 30. juni 2000 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse hos de statslige told- og skattemyndigheder, ved i perioden 1. juli 2000 til 31. december 2000 at have drevet registreringspligtig virksomhed, selv om virksomheden på grund af manglende sikkerhedsstillelse var blevet nægtet registrering, og tillige efterfølgende at have drevet registreringspligtig virksomhed i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001 trods den manglende registrering, alt hvorved statskassen samlet blev unddraget 413.488 kr. i moms. Endelig havde T uanset den manglende registrering med forsæt til afgiftsunddragelse udstedt fakturaer med deklareret moms, samt modtaget afregningsbilag med anført moms, uden at gøre den, der havde udstedt afregningsbilaget, opmærksom herpå og tilbagebetalt modtagne afgiftsbeløb. T var tillige tiltalt for en række overtrædelser af færdselslovgivningen. Ved sagens behandling ved byretten fandtes det bl.a. bevist, at han i de af tiltalen omhandlede perioder drev registreringspligtig virksomhed, men under indtryk af oplysningen om, at han den 12. juli 2000 lod sig registrere og herefter blev nægtet registrering den 31. juli 2000 på grund af manglende sikkerhedsstillelse, blev perioden, hvor han drev virksomhed efter nægtelse af registrering, først anset for at have løbet fra den 1. august 2000. Det fandtes bevist, at han i de i tiltalen nævnte perioder havde unddraget de deri anførte beløb, dog med fradrag af 37.500 kr., som der mellem anklagemyndighed og anklager var enighed om, at beløbene skulle reduceres med. Under landsrettens behandling af den indankede dom, fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten af de i byrettens dom anførte grunde skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat. Der fandtes efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Tillægsbøden blev forhøjet fra 350.000 kr. til 358.000 kr. Med nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 60 dage, en tillægsbøde på 358.000 kr., og frakendtes retten til at føre et motordrevet køretøj hvortil der kræves kørekort i 2 år fra landsrettens dom.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50

Østre Landsrets dom af 3. juni 2004, 13. afdeling, S-3011-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mogens Juhl, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Gunst Andersen og Henrik Engell Rhod (kst.) med domsmænd

----------

Odense Byrets dom af 15. maj 2002, 11. afdeling, SS 11.00234/02

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 23. januar 2002 og tillægsanklageskrifter er modtaget henholdsvis den 4. februar 2002 og den 11. april 2002.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, § 47, stk. 1 og 5, jf. § 52, stk. 3

ved som indehaver af virksomheden N.N. Trans med forsæt til afgiftsunddragelse

  1. i perioden 1. oktober 1998 til 30. juni 2000, at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse af de statslige told- og skattemyndigheder og

  2. ved i perioden 1. juli 2000 til 31. december 2000, at have drevet registreringspligtig virksomhed, selv om virksomheden på grund af manglende sikkerhedsstillelse var blevet nægtet registrering,

  3. alt hvorved statskassen blev unddraget 284.105 kr. i moms,

  4. samt ved uanset den manglende registrering med forsæt til afgiftsunddragelse, at have udstedt fakturaer med deklareret moms, samt modtaget afregningsbilag med anført moms, uden at gøre den der har udstedt afregningsbilaget opmærksom herpå og tilbagebetalt modtagne afgiftsbeløb,

2.

spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1

ved onsdag den 15. november 2000 kl. 22.16 at have ført varebil ... med tilkoblet påhængsvogn ... ad Motorvej fra ... i østlig retning efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille,

3.

overtrædelse af færdselslovens § 43, stk. 3 

ved at have ført det i forhold 2 nævnte vogntog ad Motorvej fra ... og 795 meter mod øst med en gennemsnitshastighed af mindst 101 km/t, selv om hastigheden for vogntoget ikke må overstige 70 km/t,

4.

overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, jf. trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 § 10, stk. 1

ved at have ført det i forhold 1 nævnte vogntog uden at have erhvervet kørekort til stort påhængskøretøj,

5.

overtrædelse af momslovens § 81

som i forhold 1 beskrevet ved tillige at have drevet registreringspligtig virksomhed i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001, således at Statskassen samlet blev unddraget moms på 413.488 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, ubetinget, jf. færdselslovens § 125.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forholdene 1, 2 og 5 og erkendt sig skyldig i forholdene 3 og 4.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, revisor V.2, V.3, V.4, V.5 og V.6.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der blev den 15. november 2002 kl. 23.03 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,64 promille alkohol.

Af en erklæring af 8. januar 2002 fra Retsgenetisk afdeling, Retsmedicinsk Institut fremgår bl.a.:

"Blodprøven mrk.: "T ..., udtaget 15.11.00 kl. 23.03", der har været analyseret for alkohol under j.nr. 2001-... og referenceprøven fra T ..., udtaget den 22.11.2001 kan hidrøre fra den samme person.

DNA-profilen for blodprøven, der har været analyseret for alkohol, blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis blodprøven hidrører fra T, end hvis blodprøven hidrører fra en tilfældig anden person i den danske befolkning. Beregningen er kun gældende ved sammenligning med personer, der ikke er nært beslægtede med T."

Tiltalte er tidligere straffet således

Ved retten i Odense, 5. afdelings dom af 10. januar 2001 efter kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 1 c, ferielovens § 27, stk. 1, nr. 1, og arbejdsskadeforsikringslovens § 67, stk. 1,2 og 3, jf. § 15 og 45, idømt bøde på 40.000 kr med forvandlingsstraf af hæfte i 20 dage.

Rettens bemærkning

Ad forholdene 1 og 5

På grundlag af vidnernes forklaringer og sagens bilag findes det bevist, at tiltalte i de under forhold 1, pkt. 1 og 2, og forhold 5 omhandlede perioder drev registreringspligtig virksomhed. Dog er det oplyst, at han lod sig registrere den 12. juli 2000 og herefter blev nægtet registrering den 31. juli på grund af manglende sikkerhedsstillelse, hvorfor perioden, hvor han drev virksomhed efter nægtelse af registrering først anses at have løbet fra den 1. august 2000.

Endvidere findes det bevist, at han i disse perioder unddrog Statskassen de under forhold 1, pkt. 3, og forhold 5 nævnte beløb, dog med fradrag af 37.500 kr, som der mellem anklagemyndigheden og tiltalte er enighed om, at beløbene skal reduceres med.

Desuden findes det efter bevisførelsen bevist, at han uanset manglende momsregistrereing udstedte fakturaer med moms og modtog afregningsbilag med moms som nævnt under forhold 1, pkt. 4.

Efter bevisførelsen anses tiltalte endvidere ikke at kunne have haft nogen berettiget forventning om, at andre, herunder hans revisor, tilmeldte ham momsregistret og sørgede for hans momsafregninger, og på baggrund heraf og det i øvrigt oplyste findes det endvidere bevist, at han med forsæt foretog de nævnte overtrædelser af momsloven.

Med de nævnte begrænsninger anses tiltalte herefter at have gjort sig skyldig som nævnt.

Ad forhold 2

Tiltalte har erkendt at have kørt bil som nævnt, og på grundlag af de nævnte lægelige erklæringer findes det desuden mod hans benægtelse bevist, at hans alkoholpromille under kørslen var 1,64.

Tiltalte anses herefter at have gjort sig skyldig som nævnt.

Ad forhold 3 og 4

På grundlag af tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste findes det bevist, at han har gjort sig skyldig som nævnt.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, jf. § 52, stk. 3, og efter færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, § 118, stk. 1, jf. § 43, stk. 3, og § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1, jf. trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 § 10, stk. 1, jf. tildels straffelovens § 89, til fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 350.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 2 år fra dags dato, jf. færdselslovens § 125, jf. § 127.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 350.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 2 år fra dags dato.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 3. juni 2004, 13. afdeling, S-3011-02

Odense Rets 11. afdelings dom af 15. maj 2002 (SS 11.00234/02) er anket af T med påstand om frifindelse i de ikke erkendte forhold, samt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse af 2. oktober 2002 i henhold til retsplejelovens § 808 samt supplerende undersøgelse af 2. juni 2004.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.2 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.1, V.4, V.5 og V.6 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat.

Fængselstraffen og frakendelsestiden findes passende, dog regnes frakendelsestiden fra landsrettens dom.

Der er ikke efter de foreliggende oplysninger grundlag for at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tillægsbøden forhøjes til 358.000 kr.

Med disse ændringer stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 358.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltaltes frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 2 år fra landsrettens dom.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten, dog betaler statskassen 6.000 kr. af salæret til forsvareren.