åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.4. Sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold
Afsnittet beskriver sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Frivillige kreditorordninger og tvangsakkorder
  • RIMs afgørelse om afdragsvis betaling eller henstand
  • Afdragsordninger

Frivillige kreditorordninger og tvangsakkorder
Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, når RIM giver afslag på at deltage i

  • en frivillig akkordordning
  • kreditorordninger baseret på gældssaneringsprincipperne samt
  • tvangsakkorder

Det betyder, at en klage om RIMs afslag ikke kan indbringes for Landsskatteretten eller anden myndighed.

RIMs afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand
RIMs afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand med betalingen overfor en igangværende virksomhed kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Se SKM2010.833.LSR.

Afdragsordninger
Det er en afgørelse, når RIM fastsætter en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Se SKM2007.451.SKAT.

Ombudsmanden har den 31. maj 2007 udtalt, at
"Efter min opfattelse er fastsættelse af en afdragsordning med baggrund i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, en afgørelse fordi beslutningen opfylder de almindelige forvaltningsretlige kriterier for hvornår der er tale om en afgørelse. En afgørelse i forvaltningslovens forstand er karakteriseret ved at beslutningen træffes af en forvaltningsmyndighed, at beslutningen retter sig mod fysiske eller juridiske personer, og at beslutningen ensidigt - og på baggrund af forvaltningsmyndighedens offentretlige hjemmelsgrundlag - fastlægger hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde. Restanceinddrivelsesmyndighedens fastsættelse af en afdragsordning på baggrund af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, opfylder alle 3 kriterier. Der er endvidere næppe tvivl om fastsættelsen af en afdragsordning er et forhold af væsentlig betydning for de berørte borgere. Det er derfor efter min opfattelse klart at restanceinddrivelsesmyndighedens fastsættelse af en afdragsordning på baggrund af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse. Det er endvidere ret åbenbart at det ikke er af betydning for om en beslutning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand om beslutningen er skønsmæssig eller fuldt lovbunden, dvs. udtømmende reguleret i skrevne regler."

Skattecentrene og Inddrivelsescentret skal derfor give klagevejledning, når RIM fastsætter en afdragsordning på baggrund af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5 stk. 1. Klagevejledningen skal opfylde de krav, der fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 38 og 39. Se SKM2007.332.SKAT.

En afdragsordning, der efter § 5, stk. 3, 3. pkt. er fastsat efter bekendtgørelsens kapitel 6 om betalingsevnevurdering, er også en afgørelse, hvor der skal gives klagevejledning om adgang til klage til Landsskatteretten

Landsskatteretten har i SKM2007.618.LSR truffet afgørelse om, at fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der ligeledes kan påklages til Landsskatteretten.