Dato for udgivelse
22 Dec 2005 14:57
SKM-nummer
SKM2005.547.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-023770
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier, Nasdaq, genoptagelse.
Resumé

Det fremgik af Ligningsvejledningen 1998-2002, at aktier, som var noteret på National Association of Securities Dealers Automated Quotation system (Nasdaq), skulle betragtes som børsnoterede aktier i relation til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

SKAT finder nu, at aktier, der kun handles og kun er handlet på Nasdaq, ikke er og aldrig har været børsnoterede. Disse aktier skal derfor betragtes som unoterede i relation til aktieavancebeskatningsloven.

Som følge heraf vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser fra og med det indkomstår, der var påbegyndt men ikke udløbet 5 år før udsendelsen af denne meddelelse. For personer med indkomstår svarende til kalenderåret kan der således ske genoptagelse fra og med 2000.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 2

1. Det fremgik af Ligningsvejledningen 1998-2002, at aktier, som var noteret på National Association of Securities Dealers Automated Quotation system (Nasdaq), skulle betragtes som børsnoterede aktier i relation til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

2. SKAT finder nu, at aktier, der kun handles og kun er handlet på Nasdaq, ikke er og aldrig har været børsnoterede. Disse aktier skal derfor betragtes som unoterede i relation til aktieavancebeskatningsloven.

3. Som følge heraf vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktier, der kun handles og kun er handlet på Nasdaq, er behandlet som børsnoterede aktier i relation til aktieavancebeskatningsloven.

4. I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.

5. Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

6. SKAT har ændret praksis i 2005. Der vil derfor kunne ske genoptagelse efter 5-års-reglen fra og med det indkomstår, der var påbegyndt men ikke udløbet 5 år før udsendelsen af denne meddelelse. For personer med indkomstår svarende til kalenderåret kan der således ske genoptagelse fra og med 2000.

7. Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes fra offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3.

8. Skattecentrene bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

9. Denne SKAT-meddelelse bortfalder den 1. juli 2006.