Ved anvendelse af virksomhedsordningen reguleres underskud efter VSL § 13. Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, vil blive modregnet i positiv nettokapitalindkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, fradrages underskuddet med et beløb svarende til ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst, uanset om den skattepligtiges nettokapitalindkomst herefter bliver negativ.

Underskud herudover fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om denne herefter bliver negativ.

Alene fremførsel af underskud til modregning i personlig indkomst hidrørende fra egen erhvervsmæssig virksomhed vil nedbringe bidragsgrundlaget. Se indledningen i afsnit E.B.8.4.

Af VSL § 13 fremgår det, at beløb, der modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst, tillige fradrages i den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset om den skattepligtige indkomst herefter bliver negativ.