Titel
Vejledning for udfyldelse af blanketten 03.020
Ejerstatuskode. Der kan indberettes blank eller følgende værdier:
 
1: Kuponindehaveren er noteret som valutaudlænding.
 
2: Kuponindehaveren er en forening eller selskab mv. uden SE-nummer. Endvidere hvor kuponen indehaves af flere end to personlige ejere.
 
4: Kuponen indehaves af to personlige kuponindehavere med CPR-numre. Indberetning foretages med det fulde beløb på begge kuponindehaveres CPR-numre.
 
5: Kuponen indehaves af to personlige kuponindehavere som er valutaudlændinge. Indberetning foretages med det fulde beløb på begge kuponindehavere.
 
Rettekode. Følgende værdier indberettes:
 
0: Almindelig indberetning.
 
1: Rettelse til tidligere indberetning.
 
2: Rettelse til tidligere indberetning, hvor forholdet er udskrevet på fejlliste fra Told- og Skattestyrelsen.
 
Grundbilagsident: Feltet skal altid være udfyldt med mindst et ciffer eller bogstav.
 
Følgende felter skal kun udfyldes såfremt der er tale om: Indfriede, udtrukne obligationer uden pålydende rente, eller den pålydende rente er under mindsterenten eller der er tale om en udenlandsk obligation (valutastatuskode =1 ). Har obligationen udenlandsk status (valutastatuskode =1 ) skal rentekoden ikke indberettes.
 
Rentekode. Der kan indberettes blank eller følgende værdier: 0: Obligationen er udstedt med en rente større end eller lig mindsterenten på stiftelsestidspunktet, eller der er tale om en obligation med udenlandsk status.
 
1: Obligationen er udstedt med en rente under mindsterenten på stiftelsestidspunktet, sortstemplet. 2: Obligationen er en 0-pct. obligation.
 
Valutastatuskode. Der kan indberettes blank eller følgende værdier: 0: Obligationen er dansk ( udstedt i danske kr. ). Eurokroneobligationer ( obligationer der lyder på danske kroner, men som udstedes i udlandet ) betragtes som danske fordringer. 1: Obligationen er udstedt i fremmed valuta incl. ECU. Obligationer hvor: - hovedstolen henholdsvis restgælden i danske kroner reguleres i forhold til en eller flere valutakurser, - fordringen lyder på danske kroner eller fremmed valuta efter fordringshaverens valg, betragtes som udenlandske.
 
Indfrielse / udtrækning. Der kan indberettes blank eller følgende værdier: 0: Ingen indfrielse eller udtrækning. 1: Indfrielse eller udtrækning.
 
Indfriet / udtrukket beløb. Det samlede nominelle ( betalte / udbetalte ) beløb pr. fondskode. Beløbet angives i kroner og øre.
 
Beløb: Hvis beløbet er negativt anføres ÷ foran første ciffer i beløbsfeltet. Kan kun forekomme, hvis rettekode er = 1 eller 2. Der henvises i øvrigt til vejledning om indberetning om renter m.m. til rentekontrolordningen.