Vejledning om tilmeldelse til pensionsbidragssystemet (03.061)
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
I henhold til §§ 1 og 50 i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og §§ 8B og 8F i skattekontrolloven er det pålagt pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser m.v. at indberette bidrag til arbejdsgiver-administrerede samt privattegnede pensionsordninger til Told- og Skattestyrelsen.
 
Oplysningspligtige:
 
De oplysningspligtige er banker, sparekasser, andelskasser, kapitalpensionsfonde, forsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde.
 
Tilmeldelse/ tilmeldelsesblanket:
 
På baggrund af indsendelse til told- og skatteregionen af nærværende tilmeldelsesblanket i udfyldt stand, oprettes et særligt register for oplysningspligtige, som er pålagt indberetningspligt vedrørende pensionsordninger.
 
Da tilmeldingen vil give såvel de oplysningspligtige som Told- og Skattestyrelsen administrative fordele og forebygge tidskrævende og unødvendige henvendelser, anmodes de oplysningspligtige derfor om snarest muligt at tilmelde sig pensionsbidragssystemet. Der udfyldes én blanket pr. SE-nr.
 
Registreringsbevis:
 
Som kvittering for tilmeldingen tilsendes der de oplysningspligtige et registreringsbevis, der indeholder de oplysninger der er afgivet ved tilmeldingen med undtagelse af oplysningsmedium og mængder.
 
Ændringer i de registrerede oplysninger:
 
Sker der efter tilmeldingen ændringer i de registrerede oplysninger, anmodes de oplysningspligtige om, at indsende meddelse herom til told- og skatteregionen inden 8 dage.
 
Blankettens udfyldelse:
 
De oplysninger, der skal gives ved tilmeldelsen, fremgår af de enkelte rubrikker på blanketten, som - også i Deres egen interesse - må udfyldes nøjagtigt, fuldstændigt og helst på skrivemaskine. Blanketten dateres og underskrives. Det fremgår af de enkelte rubrikker, hvorledes blanketten skal udfyldes.
 
Om følgende rubrikker skal dog bemærkes:
 
Dato for oplysningspligtens indtræden:
 
Ved tilmeldelse anføres datoen for oplysningspligtens indtræden som den dato, hvor den oplysningspligtige virksomhed påbegyndes.
 
SE-nummer:
 
Oplysningspligtige, der ikke i forvejen har fået tildelt et SE-nummer som indeholdelsespligtige af A-skat m.v., vil få tildelt et sådant ved registreringen. Øvrige oplysningspligtige vil blive registreret under det tidligere til-delte SE- nummer. Sådanne oplysningspligtige kan ikke påregne at få tildelt et særligt SE-nummer til brug i ordningen vedr. pensionsbidragssystemet.
 
Venlig hilsen
 
Told- og Skattestyrelsen