Beløb, som arbejdsgiveren betaler for de ansattes skolegang, og værdien af lærebøger, som arbejdsgiveren køber og stiller til rådighed for ansatte under uddannelse, beskattes ikke, hvis der er tale om ajourføring af viden og almindelig efteruddannelse, der har en umiddelbar forbindelse til den ansattes bestående arbejdsopgaver. Se endvidere LV A.B.1.9.20.
►Se TfS 1999, 693, hvor Ligningsrådet fandt, at en arbejdsgiver ikke skattefrit kunne udbetale en skatteyders udgifter til tuition, studiebolig, studiebøger, transport, sygesikring samt mad i forbindelse med et MBA-kursus i Frankrig. Ligningsrådet fandt, at der var tale om en kompetencegivende uddannelse og lagde endvidere vægt på, at arbejdsgiveren ikke udbetalte fuld løn under uddannelsen.
Fra 1. jan. 2000 skal ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt under visse betingelser ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. lov nr. 955 af 20. dec. 1999 om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven.
 
Hvilken personkreds◄Reglerne gælder først og fremmest for lønmodtagere, men følgende er også omfattet:
 • Tidligere, men nu afskedigede medarbejdere.
 • Personer, der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt modtager personalegoder, dvs. konsulenter, revisorer mv.
 • Medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser.
 • Personer, der modtager uddannelsesydelser af den ovennævnte type fra et arbejdsformidlingskontor, deres A-kasse eller fagforening, herunder ledige.
 • Elever, der modtager de nævnte uddannelsesydelser direkte fra Arbejdsgivernes Elevrefusion.
 
Hvilke uddannelser og kurser►Skattefriheden omfatter bl.a:◄
 • Ungdomsuddannelser, fx uddannelser i erhvervsuddannelsesregi (lærlinge- og elevuddannelser).
 • Korte og mellemlange videregående uddannelser, fx social- og sundhedshjælperuddannelsen.
 • Mellemlange videregående uddannelser, fx lærer- og sygeplejeuddannelsen.
 • Lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner.
 • Alle typer af efter-/videreuddannelser, som erhverves i tilknytning hertil, fx diplom- og masteruddannelser.
 • Alle typer af kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi.
 
Hvilke ydelser►Følgende ydelser skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst:
 • Skole- eller deltagerbetaling. Ydelser til dækning af udgifter til erhvervelse af kørekort til almindelig bil kan dog ikke ydes skattefrit, medmindre arbejdsgiveren mv., jf. stk. 1, har pligt til at afholde ydelsen i henhold til gældende lovgivning.
 • Ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset.
 • Godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder, jf. LL § 31, stk. 4.
 • Befordringsgodtgørelser, såfremt godtgørelsen ikke overstiger satsen i LL § 31, stk. 5.