Aftægtsydelser er skattepligtige for modtageren i medfør af SL § 4 litra c. Aftægtsydelser vil typisk forekomme i forbindelse med overdragelse af fast ejendom eller andre formuegoder, hvor overdragelsessummen helt eller delvis berigtiges ved, at køberen påtager sig at udrede en årlig ydelse til sælgeren. Det forhold, at den kapitaliserede værdi af aftægtsydelsen indgår i salgssummen for en solgt ejendom eller virksomhed, medfører ikke, at sælgeren kan se bort fra nogen del af de årlige ydelser, jf. HRD i UfR 1971.597 og ØLD af 19. jun. 1974 (skd. 31.51).
Ydelser i henhold til forpligtelseserklæringer (understøttelseskontrakter) er skattepligtige for modtageren. Dette gælder også i tilfælde, hvor yderen ikke kan fradrage ydelserne, jf. lsr. 1960.175, samt i tilfælde, hvor en tilsvarende gaveydelse ville være skatte- og afgiftsfri for modtageren.
Aftægtsydelser mv. kan helt eller delvis bestå i ret til fri kost og logi, fri bolig eller andre rettigheder. Værdien af sådanne naturalydelser ansættes skønsmæssigt efter den værdi, ydelsen har på modtagelsestidspunktet.
Landsskatteretten anså en løbende udbetaling fra en trust i USA for skattepligtig efter SL § 4 litra c. De løbende ydelser, der kunne sidestilles med en rentenydelsesret, skulle beskattes som kapitalindkomst, bl.a. fordi trustens midler overvejende var anbragt i obligationer, se TOLD•SKAT Nyt 1992.17.510 (TfS 1992, 425). Om beskatning af rentenydelseskapitaler henvises endvidere til A.D.1.14, samt TfS 1991, 530 og kommentaren hertil i TOLD•SKAT Nyt 1992.6.19,(TfS 1992, 169).
 
Fribolig mv.Værdien af en fribolig ansættes efter skøn til boligens udlejningsværdi. Statens satser for brug af lejeboliger er vejledende ved udøvelsen af skønnet, ligesom der tages hensyn til forhold, som beliggenhed, alder og vedligeholdelsesforpligtelse. Se nedenstående skemaer.
 
Det fremgår af Finansministeriets cirk. nr. 15 af 28. jan. 1993, at boligbidraget for statens tjeneste- og lejeboliger pr. 1. juni 1994 forhøjes med 3,4 pct. Den husleje, der således er gældende forhøjes pr. 1. juni 1995 med 3,0 pct., jf. Finansministeriets cirk. nr. 11 af 5. feb. 1995.
Huslejen forhøjes pr. 1 juni 1996 med 1,6 pct., jf. Finansministeriets cirk. nr. 12 af 18. jan. 1996. I 1996 skal satserne i Finansministeriets cirk. nr. 15 af 28. jan. 1993 ganges med en faktor på 1,08206.
Huslejen forhøjes pr. 1. juni 1997 med 2,2 pct., jf. Finansministeriets cirk. nr. 2 af 20. jan. 1997. I 1997 skal satserne i Finansministeriets cirk. nr. 15 af 28. jan. 1993 ganges med en faktor på 1,10587.
Huslejen forhøjes pr. 1. juni 1998 med 2,6 pct. jf. Finansministeriets cirk. nr. 12 af 16. jan. 1998. I 1998 skal satserne i Finansministeriets cirk. nr. 15 af 28. jan. 1993 ganges med en faktor på 1,13462.
►Huslejen forhøjes pr. 1. juni 1999 med 2,1 pct., jf. Finansministeriets cirk. nr. 3 af 13. januar 1999. I 1999 skal satserne i Finansministeriets cirk. nr. 15 af 28. jan. 1993 ganges med en faktor på 1,15844.

Boligens størrelse beregnes efter de i Finansministeriets cirkulære nr. 22 af 18. feb. 1983 givne retningslinier. Ved opgørelsen af boligarealet medregnes kun arealet af værelser og kamre, men ikke af gange, bad, køkken, bryggers, forstue mv. For så vidt angår beskatningen af ejeren af boligen, se LL § 12 A.
Værdien af fri varme ansættes efter et skøn. Værdien kan ansættes til værdien af olieforbruget svarende til den frembragte varme, også hvor denne stammer fra halmfyring eller fyring med træaffald, jf. Skat 1986.1.68 (TfS 1986, 96) og TOLD•SKAT Nyt 1993.6.225 (TfS 1992, 587).
 
Lejeboligbidrag Cirkulære nr. 15 af 28. jan. 1993 med virkning fra 1. juni 1993.
 
Nettoetageareal af værelser og kamre i m2; 17 - 55 m2
Satser pr år:
>17-21 >21-25 >25-30 >30-37 >37-45 >45-55 Kommuner henførttil stedtillægssats VI og V Kommuner henførttil stedtillægssats IV og III Øvrige kommuner
1 - - - - - 4.356 kr 3.564 kr. 2.796 kr.
2 0 - - - - 4.728 kr. 3.852 kr. 3.060 kr.
3 1 - - - - 5.136 kr. 4.284 kr. 3.372 kr.
4 2 0 - - - 5.544 kr. 4.644 kr. 3.828 kr.
5 3 1 0 - - 5.940 kr. 5.064 kr. 4.044 kr.
6 4 2 1 0 - 6.372 kr. 5.436 kr. 4.476 kr.
7 5 3 2 1 0 6.900 kr. 5.820 kr. 4.740 kr.
8 6 4 3 2 1 7.428 kr. 6.240 kr. 5.136 kr.
9 7 5 4 3 2 7.848 kr. 6.540 kr. 5.520 kr.
10 8 6 5 4 3 8.544 kr. 7.164 kr. 5.820 kr.
11 9 7 6 5 4 9.144 kr. 7.716 kr. 6.348 kr.
12 10 8 7 6 5 9.804 kr. 8.268 kr. 6.912 kr.
13 11 9 8 7 6 10.524 kr. 8.796 kr. 7.464 kr.
  12 10 9 8 7 11.100 kr. 9.420 kr. 8.088 kr.
  13 11 10 9 8 11.652 kr. 9.936 kr. 8.652 kr.
    12 11 10 9 12.336 kr. 10.548 kr. 9.096 kr.
    13 12 11 10 13.620 kr. 11.172 kr. 9.720 kr.
      13 12 11 14.928 kr. 12.252 kr. 10.224 kr.
        13 12 16.188 kr. 13.452 kr. 11.340 kr.
          13 18-084 kr. 15.300 kr. 13.128 kr.
 
Nettoetageareal af værelser og kamre for mere end 55 m2
Satser pr år:
>55-67 >67-82 >82-100 >100-122 >122-148 >148 Kommuner henførttil stedtillægssats VI og V Kommuner henførttil stedtillægssats IV og III Øvrige kommuner
0 - - - - - 7.848 kr. 6.540 kr. 5.520 kr.
1 - - - - - 8.544 kr. 7.164 kr. 5.820 kr.
2 0 - - - - 9.144 kr. 7.716 kr. 6.348 kr.
3 1 - - - - 9.804 kr. 8.268 kr. 6.912 kr.
4 2 0 - - - 10.524 kr. 8.796 kr. 7.464 kr.
5 3 1 - - - 11.100 kr. 9.420 kr. 8.088 kr.
6 4 2 0 - - 11.652 kr. 9.936 kr. 8.652 kr.
7 5 3 1 - - 12.336 kr. 10.548 kr. 9.096 kr.
8 6 4 2 0 - 13.620 kr. 11.172 kr. 9.720 kr.
9 7 5 3 1 - 14.928 kr. 12.252 kr. 10.224 kr.
10 8 6 4 2 0 16.188 kr. 13.452 kr. 11.340 kr.
11 9 7 5 3 1 18.084 kr. 15.300 kr. 13.128 kr.
12 10 8 6 4 2 20.004 kr. 17.268 kr. 15.144 kr.
13 11 9 7 5 3 21.816 kr. 19.152 kr. 16.956 kr.
  12 10 8 6 4 23.844 kr. 20.964 kr. 18.900 kr.
  13 11 9 7 5 25.668 kr. 23.076 kr. 20.808 kr.
    12 10 8 6 27.564 kr. 24.852 kr. 22.776 kr.
    13 11 9 7 29.508 kr. 26.736 kr. 24.672 kr.
      12 10 8 31.452 kr. 28.728 kr. 26.664 kr.
      13 11 9 33.300 kr. 30.636 kr. 28.464 kr.
        12 10 35.244 kr. 32.520 kr. 30.408 kr.
        13 11 37.224 kr. 34.404 kr. 32.280 kr.
          12 39.060 kr. 36.396 kr. 34.260 kr.
          13 40.152 kr. 38.164 kr. 36.132 kr.
 
  Enfamiliehus Anden bolig
Uden installation 1 0
Med 1 af installationerne vand, gas, wc og bad 2 1
Med 2 af installationerne vand, gas, wc og bad 3 2
Med bad + 2 af installationerne vand, gas og wc 4 3
Med centralvarme 5 4
Med centralvarme + 1 af installationerne vand, gas, wc og bad 6 5
Med centralvarme + 2 af installationerne vand, gas og wc 7 6
Med centralvarme + bad + 2 af installationerne vand, gas og wc 8 7
Med vand + gas + wc 8 7
Alt undtagen centralvarme 9 8
Alt undtagen bad 12 11
Alle installationer 13 12
 
For boliger uden elektricitet fastsættes boligbidraget 2 satser lavere end for tilsvarende boliger med denne installation