Oversigt over de ændrede regler pr. 1. april 1999◄Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er ændret ved 3 love:
 • ►lov nr. 1063 af 12. dec. 1996 ◄
 • ►lov nr. 452 af 10. juni 1997 og◄
 • ►lov nr. 955 af 20. dec. 1999.◄
►Ved de to førstnævnte love er reglerne blevet ændret i 3 étaper, henholdsvis pr. 1. jan. 1997, 1. juli 1997 og pr. 1. april 1999, se nærmere herom i LV for 1997 og 1998, A.B. 1.7. Den sidstnævnte lov - nr. 955 af 20. dec. 1999 - er trådt i kraft den 1. jan. 2000, men en del af bestemmelserne har virkning allerede fra og med den 1. april 1999.
◄ 
►Pr. 1. april 1999 er der som følge af de ovennævnte 3 love sket følgende ændringer:
 1. ►Den pr. 1. jan. 1997 indførte overgangsordning for anvendelse af reglerne i henholdsvis SL § 5, litra d, og TSS-cirk. 1995-19, pkt. 5.1. - 5.5., er ophørt. Ordningen indebar, at de ansatte, der før 1. jan. 1997 kunne benytte førnævnte regler, og deres arbejdsgivere havde mulighed for at vælge mellem fortsat at anvende de tidligere gældende regelsæt eller i stedet at benytte bestemmelserne og satserne i de for perioden 1. jan. 1997 - 31. marts 1999 gældende TSS-cirk., - senest TSS-cirk. 1999-07. Alle ansatte - både offentligt og privat ansatte - skal nu ved rejser med overnatning i Danmark og i udlandet anvende en fælles sats med et grundbeløb på 256 kr. pr. døgn. Dette grundbeløb reguleres efter PSL § 20. En undtagelse er dog turistchauffører, der fortsat har deres egne satser med uregulerede grundbeløb på 75 kr. pr. døgn for kørsel i Danmark, og på 150 kr. pr. døgn for kørsel i udlandet, jf. LL § 9, stk. 6. For rejser med overnatning i Danmark indføres den fælles sats med det samme. For så vidt angår rejser med overnatning i udlandet nedtrappes Ligningsrådets satser, hvis de overstiger grundbeløbet på 256 kr. (pr. 1.4.1999 reguleret til 271 kr.). Nedtrapning sker étapevis og skal være tilendebragt pr. 1. jan. 2001. De satser, der nedtrappes, er både dem, som Ligningsrådet har fastsat for overgangsperioden 1. jan. 1997 - 31. marts 1999, og satserne i TSS-cirk. 1995-19, pkt. 5.1. - 5.5. ◄
 2. ►Der indføres en midlertidighedsbegrænsning for rejser med overnatning i relation til satsen for udgifter til fortæring og småfornødenheder. Et arbejdssted kan højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder. Dette gælder både for godtgørelse og fradrag med standardsatserne. I forbindelse med 12 måneders-begrænsningen er der nogle særlige regler om arbejdsstedsskifte, se nærmere herom i A.B.1.7.2. Tidsbegrænsningsreglen gælder ikke, når arbejdsstedet i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse flyttes over en strækning på mindst 8 km.◄
 3. ►Der vil ikke være mulighed for at få standardgodtgørelse/standardfradrag for merudgifter på éndagsrejser.◄
 4. ►Der indføres fælles standardgodtgørelse/standardfradrag for logiudgifter på rejse i Danmark og udlandet. Godtgørelsen er på 97 kr. for perioden 1. april - 31. dec. 1999. Enkelte persongrupper er dog afskåret fra at benytte denne godtgørelse. Dette gælder f.eks. ansatte, der transporterer varer eller personer, og ansatte, der gør tjeneste ombord på skibe o. lign. For alle persongrupper gælder dog, at logiudgifter altid kan dækkes skattefrit med de faktiske, dokumenterede beløb. Se iøvrigt formuleringen af LL § 9 A, stk.2, nr. 4 i lov nr. 955 af 20. dec. 1999, § 1, nr. 6, samt denne lovs § 5, stk. 4. 12 måneders-reglen gælder ikke ved udbetaling af logigodtgørelse.◄
 5. ►28-dages-reglen ophører.◄
 6. ►Følgende persongrupper kan nu benytte standardsatserne for udgifter til fortæring og småfornødenheder på rejser: - ansatte, der transporterer varer eller personer - ansatte, der arbejder på luftfartøjer - ansatte, der er påmønstret skibe, medmindre de kan anvende særlige skatteordninger - ansatte, der arbejder i fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, medmindre de kan anvende særlige skatteordninger, se nærmere herom i A.B. 1.7.2. De nævnte ansatte kan nu enten modtage skattefri godtgørelse efter standardsatserne eller foretage et tilsvarende fradrag. Se LL § 9, stk. 5 efter ændringen i lov nr. 452 af 10. juni 1997 samt § 5, stk. 4 i lov nr. 955 af 20. dec. 1999.◄
 7. ►Værnepligtige og frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid, kan nu modtage skattefri godtgørelse efter fælles-standardsatserne for fortæring mv. og logi, men de kan ikke foretage fradrag med satserne, jf. LL § 9, stk. 5 efter ændringen i lov nr. 452 af 10. juni 1997 samt § 5, stk. 4 i lov nr. 955 af 20. dec. 1999.◄
 8. ►Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd o.lign. omfattes af de nye regler i LL § 9, stk. 5 og 6, jf. lov nr. 452 af 10. juni 1997, § 2, stk. 2 samt LL § 9, stk. 8. Denne persongruppe er endvidere omfattet af de med lov nr. 955 af 20. dec. 1999 pr. 1. april 1999 indførte regler, jf. ovenfor pkt. 2., 4. og 6.◄
 9. ►Som følge af at en del af de ved lov nr. 955 af 20. dec. 1999 foretagne ændringer af rejsereglerne har virkning tilbage fra den 1. april 1999, er der i førnævnte lovs § 5, stk. 4, opstillet særlige betingelser for efterregulering og udbetaling af skattefri godtgørelse for perioden 1. april - 31. dec. 1999. Efterregulering mv. kan dog ikke foretages f.s.v. angår de særlige skattefri godtgørelser til lægdommere, vidner m.fl., jf. den nævnte lovs § 1, nr. 5.◄