Kursgevinstloven (KGL) omhandler den skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld i såvel dansk mønt som fremmed valuta. Loven omhandler endvidere den skattemæssige behandling af terminskontrakter og købe- og salgsretter mv. (finansielle kontrakter).
Ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 er der gennemført en revision af de regler for den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Loven erstatter den oprindelige kursgevinstlov - lov nr. 532 af 13. dec. 1985 - med senere ændringer.
►KGL er senest offentliggjort i skm. lovbek. nr. 644 af 5. aug. 1999.◄Til den tidligere KGL er udsendt skm. cirk. nr. 134 af 29. juli 1992, ►der er ophævet ved skm. cirk. nr. 38 af 15. april 1999 om ophævelse af cirkulærer, der er indarbejdet i LV 1998.◄ Af relevans for området nævnes skm. cirk. nr. 35 af 16. marts 1995 om overdragelse af pengeinstitutvirksomhed.
 
Lovens systematik Med den nye KGL er der indført en ny systematik, således at der sker en klar opdeling efter skattesubjekt (person eller selskab) og skatteobjekt (fordring, gæld eller finansiel kontrakt).
Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 - Selskaber mv.§§ 3 - 5: Fordringer§§ 6 - 8 og § 11: Gæld§§ 9 - 10: Realkreditinstitutter mv. Kapitel 3 - Personer & dødsboer§ 13: Fordringer og pengenæring§§ 14 - 18: Andre fordringer§ 19: Gæld og pengenæring§§ 20 - 23: Anden gæld
 
Kapitel 4 - Eftergivelse af gæld ved akkord mv.
Kapitel 5 - Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
Kapitel 6 - Finansielle kontrakter
Kapitel 7 - Andre bestemmelser
Kapitel 8 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser§ 41: Overgangsregler for selskaber mv. - fordringer og gæld§ 42: Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld§ 43: Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter
  
Sammenhængen mellem ny og gammel lov ►Om sammenhængen mellem KGL før og efter lovrevisionen i 1997, se LV 1998 A.D.2.◄

Væsentlige ændringer/ præciseringer►For en oversigt over væsentlige ændringer mv. i forbindelse med lovrevisionen i 1997, se LV 1998 A.D.2.
 
I forhold til de regler der er beskrevet i LV 1998 A.D.2 er sket følgende væsentlige ændringer.
 
DEP offentliggjorde i TfS 1998, 581 en praksisændring vedrørende låne- og handelsomkostninger (KGL § 26, stk. 4). Som følge af forlig indgået i en landsretssag, jf. TfS 1999, 709, vil der kunne ske genoptagelse af tidligere år. Se A.D.2.15.
 
KGL § 30, stk. 3 og 4, er ændret i forbindelse med ændringen af LL § 28, jf. lov nr. 283 af 12. maj 1999. Herefter er køberetter til aktier, der tildeles medarbejderne efter LL § 28, fuldstændig undtaget KGL. Se A.D.2.18.3.6.
I samme forbindelse blev KGL § 30, stk. 3, ændret, idet leveringskravet blev modificeret. Således vil der ikke længere ske beskatning efter § 29 af kontrakter, der udløber uudnyttet. Se A.D.2.18.3.4, A.D.2.18.3.6, A.D.2.18.3.7 og A.D.2.18.3.9.
 
Ved lov nr. 911 af 16. dec. 1998 er vedtaget KGL § 25, stk. 6, ifølge hvilken pengeinstitutter og realkreditinstitutter mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er hensat til tab på udlån og garantier mv. Efter samme lovs § 4 er det henlagt til skatteministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Om hensættelser se S.C.1.3.1.2 og S.C.1.3.5.