Kursgevinstloven (KGL) omhandler den skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld i såvel dansk mønt som fremmed valuta. Loven omhandler endvidere den skattemæssige behandling af terminskontrakter og købe- og salgsretter mv. (finansielle kontrakter).
Ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 er der gennemført en revision af de regler for den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Loven erstatter den oprindelige kursgevinstlov - lov nr. 532 af 13. dec. 1985 - med senere ændringer.
Til den tidligere KGL er udsendt skm. cirk. nr. 134 af 29. juli 1992, Af relevans for området nævnes skm. cirk. nr. 35 af 16. marts 1995 om overdragelse af pengeinstitutvirksomhed.
 
Lovens systematik Med den nye KGL er der indført en ny systematik, således at der sker en klar opdeling efter skattesubjekt (person eller selskab) og skatteobjekt (fordring, gæld eller finansiel kontrakt).
Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 - Selskaber mv.§§ 3 - 5: Fordringer§§ 6 - 8 og § 11: Gæld§§ 9 - 10: Realkreditinstitutter mv. Kapitel 3 - Personer & dødsboer§ 13: Fordringer og pengenæring§§ 14 - 18: Andre fordringer§ 19: Gæld og pengenæring§§ 20 - 23: Anden gæld
 
Kapitel 4 - Eftergivelse af gæld ved akkord mv.
Kapitel 5 - Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
Kapitel 6 - Finansielle kontrakter
Kapitel 7 - Andre bestemmelser
Kapitel 8 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser§ 41: Overgangsregler for selskaber mv. - fordringer og gæld§ 42: Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld§ 43: Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter
  
Sammenhængen mellem ny og gammel lov

Væsentlige ændringer/ præciseringer