Hvilke personer og dødsboer der er omfattet af KGL afgrænses af reglerne om skattepligt i henhold til KSL og DBSL, uanset om der er tale om fuld eller begrænset skattepligt.
 
Følgende fysiske personer og dødsboer er således omfattet af KGL's regler om gevinst og tab på fordringer og gæld:
  • Personer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter KSL § 1.
  • Dødsboer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter DBSL § 1, stk. 2.
  • Personer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter KSL § 2.
  • Dødsboer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter DBSL § 1, stk. 3, jf. KSL § 2.
KSL er senest offentliggjort ved lovbek. nr. ►639 af 3. aug. 1999.◄ DBSL er senest offentliggjort ved lovbek. nr. 703 af 28. sept. 1998.
 
Kredsen af begrænset skattepligtige er udvidet i forhold til den til og med 1997 gældende KGL til også at omfatte:
Udenlandske personer og dødsboer, der er begrænset skattepligtige som følge af ejerskab til fast ejendom i Danmark, uden at ejendommen er knyttet til et fast driftssted, for så vidt angår fordringer og gæld, der har tilknytning til den faste ejendom, jf. KSL § 2, stk. 1, litra e henholdsvis DBSL § 1, stk. 3, jf. KSL § 2, stk. 1, litra e.

 
Udvidelsen vil fx betyde, at der kan indtræde beskatning, når begrænset skattepligtige personer og dødsboer foretager ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, der har pant i en fast ejendom beliggende her i landet. For fordringer og gæld vedrørende fast ejendom, der er erhvervet eller påtaget før indkomståret 1998, er der i § 42, stk. 11 fastsat regler om indgangsværdier. Herefter er spørgsmålet, hvilke regler i KGL den fysiske person eller dødsboet er omfattet af. Loven sondrer således mellem:
  • Ikke-pengenæringsskattepligtige fysiske personer og dødsboer, KGL § 12.
  • Pengenæringsskattepligtige fysiske personer og dødsboer, KGL § 12, jf. § 13 om fordringer henholdsvis § 12, jf. § 19 om gæld og pengenæring.
For enkelte fordringstyper er det fortsat relevant at afgrænse KGL's anvendelsesområde i forhold til SL, se herom A.D.2.3.4 - A.D.2.3.4.2.
I det følgende beskrives efter hvilke regler fysiske personer og dødsboer er skattepligtige af gevinst og tab på fordringer og gæld.