Principperne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld er indeholdt i KGL § 25 og § 26, hvor § 25 vedrører beskatningstidspunktet, mens § 26 vedrører værdiansættelsen. Om § 26 se A.D.2.14 (fordringer) og A.D.2.15 (gæld). Som udgangspunkt er der ikke forskel på om den skattepligtige er en person/dødsbo eller et selskab mv. For en definition af kredsen af skattepligtige personer og dødsboer, se A.D.2.2, og for selskaber mv. se S.C.1.2.2.2.1.
 
Stiftelse til overkurs - KGL § 22, stk. 1Det skal bemærkes, at § 25 (og § 26, jf. A.D.2.15) ikke finder anvendelse, hvis personer eller dødsboer er skattepligtige af gevinst som følge af, at gælden overstiger det beløb, som debitor skal indfri efter § 22, stk. 1. For en beskrivelse af beskatningen henvises til A.D.2.7.2.