Det fastslås i KGL § 25, stk. 1, at gevinst og tab som udgangspunkt beskattes efter realisationsprincippet. Efter realisationsprincippet medregnes gevinst og tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres. Det vil sige ved afståelse, hel eller delvis indfrielse samt opgivelse mv., se A.D.2.14 (fordringer) og A.D.2.15 (gæld).
Om beskatningstidspunktet i øvrigt, se skm. cirk. nr. 35 af 16. marts 1995 om overdragelse af pengeinstitutvirksomhed.
 
Realisationsprincippet kan fraviges i to tilfælde, dels for så vidt angår visse gevinster og tab efter § 25, stk. 2, og dels ved tilladelse efter § 25, stk. 5. Se henholdsvis A.D.2.13.2 og A.D.2.13.3.
Realisationsprincippet finder ikke anvendelse for realkreditinstitutter mv., se A.D.2.16.
 
Beskatning forudsætter konstateret kursgevinst/-tabDet er en forudsætning for beskatning af en kursgevinst eller et kurstab, at der rent faktisk kan konstateres en kursgevinst eller -tab. Som eksempel herpå, se Told•Skat Nyt 1993.10.482 (TfS 1993, 264) og Told•Skat Nyt 1993.13.652 (TfS 1993, 350), begge Ligningsrådets afgørelser.
Det ses ofte i familieforhold, at forældre yder et rentefrit eller lavtforrentet lån til deres børn. Hvis det beløb, som børnene låner, er det samme, som det beløb, der skal tilbagebetales til forældrene, har forældrene ikke opnået nogen kursgevinst, og der vil derfor ikke være noget at beskatte efter KGL.