Efter KGL § 28, stk. 1, skal livsforsikringsselskaber ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer til og med indkomståret 2001 anvende realrenteafgiftslovens opgørelsesprincipper. Det vil sige realrenteafgiftslovens regler for hvilken metode, der skal anvendes ved opgørelsen af gevinsten eller tabet.
Dette betyder, at livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af gevinst og tab skal anvende den matematiske kursopskrivningsmetode på obligationer i danske kroner, samt at gevinster og tab, der realiseres ved salg, skal indgå på en særlig saldo - den såkaldte 20 pct.'s saldo. For fordringer i fremmed valuta skal lagerprincippet anvendes. Fra og med indkomståret 2002 skal livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer anvende PABL's opgørelsesprincip. Det vil sige, at lagerprincippet skal anvendes både for fordringer i danske kroner og for fordringer i fremmed valuta. Om lagerprincippet se under A.D.2.13.3.
Efter § 28, stk. 2, skal livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af gevinst og tab på indeksregulerede obligationer medregne urealiserede ændringer i kursværdien, dels af forkortelsen af restløbetiden (svarende til den matematiske kursopskrivning), dels af indeksreguleringen. Ved opgørelsen af denne værdiregulering anvendes de regnskabsmæssige principper, der er fastsat af Finanstilsynet.
Livsforsikringsselskaberne skal anvende de nævnte opgørelsesprincipper. De i § 25 nævnte opgørelsesmåder kan således ikke anvendes, ligesom der ikke vil kunne opnås tilladelse til anvendelse af andre opgørelsesmåder.