Dette punkt behandler visse fradragsforhold for specielle indkomstgrupper.
Disse grupper kan som andre foretage fradrag for udgifter, som er nødvendige for at sikre og erhverve indkomsten, jf. SL § 6, litra a.
Er der fastsat standardsatser for det pågældende fradrag, er det tilstrækkeligt, at den pågældende lønmodtager dokumenterer berettigelsen til fradraget. I de tilfælde, hvor der ikke er fastsat standardsatser, må lønmodtageren derimod dokumentere, dels at der er tale om merudgifter i forbindelse med arbejdet, dels størrelsen af de samlede merudgifter, jf. Landsskatterettens kendelse i Told•Skat Nyt 1991.8. 422 (TfS 1991,187) og 1991.10.554 (TfS 1991, 226), som er skatteministeriets kommentar til kendelsen.