Den særlige overnatningsgodtgørelse, der udbetales nævninge og domsmænd for hver nat, de er borte fra hjemmet, anses omfattet af bestemmelsen i SL § 5, litra d og er derfor skattefri. Nævninge og domsmænd har for perioden frem til 1. april 1999 fradrag for andre udgifter, når det kan dokumenteres, at udgiften har været nøvendig for indtægtens erhvervelse, samt når merudgiftens størrelse kan dokumenteres. Fradraget er ikke omfattet af bundgrænsen på ►4.100 kr.◄ i LL § 9, stk. 1.
Reglerne i SL § 5, litra d samt LL § 9, stk. 8 og 9 er ophævet med virkning fra 1. jan. 1997, jf. nærmere afsnit A.B.1.7 om udbetaling af skattefri godtgørelse og afsnit A.F.1. om fradrag for rejseudgifter.
►Fra 1. april 1999 er nævninge og domsmænd omfattet af reglerne i LL § 9, stk. 5, jævnfør overgangsbestemmelserne i lov nr. 955 af 20. dec. 1999, se nærmere afsnit A.B.1.7.