Afgørelsen skal meddeles særskilt og skriftligt til sagens parter. Hvis en part har ladet sig repræsentere af en anden, skal afgørelsen mv. tillige tilsendes denne
For så vidt angår en ændring af et sambeskattet selskabs ansættelse skal der gives underretning til det pågældende selskab og moderselskabet. Dog vil det efter omstændighederne være tilstrækkeligt, at underretningen herom sker til moderselskabet i forbindelse med en ændring af sambeskatningsindkomsten, jf. TfS 1997, 502 LSR. I denne kendelse blev det lagt til grund, at datterselskabets ledelse havde været fuldt bekendt med de stedlige skattemyndigheders behandling af moderselskabets ansættelse.
Afgørelser, der kan påklages til LSR, skal være ledsaget af den endelige sagsfremstilling. En trediemand, der er blevet varslet om en påtænkt afgørelse, jf. A.H.6.4, skal orienteres om den endelige afgørelse vedørende det fælles retsforhold. Det samme gælder den anden told- og skatteregion, hvor tredjemand er hjemmehørende.
Klagefristen regnes efter SSL fra det tidspunkt, hvor parten har modtaget underretning om afgørelsen, jf. § 21, stk. 1 og § 25, stk. 1. For så vidt angår en ægtefælles klageadgang ►SSL § 37 A, stk. 2,◄ er det i praksis antaget, at den sædvanlige klagefrist først løber fra det tidspunkt, hvor vedkommende bliver bekendt med afgørelsen af ægtefællens skatteansættelse. Hertil bemærkes, at også en ægtefælle skal varsles om afgørelsen i form af en agterskrivelse med indsigelsesfrist, når ændringen har indflydelse på ægtefællens ansættelse, jf. SSL § 3, stk. 4. Reglerne om partshøring efter SSL § 3, stk. 4 er omtalt i afsnit A.H.6.4.