For realkreditinstitutter har Ligningsrådet den 19. maj 1992 vedtaget nedennævnte anvisning om opgørelse af hensættelser til imødegåelse af tab på panter mv., se Told•Skat Nyt 1992.13.386 (TfS 1992,344).
Det er en betingelse for at kunne overgå til anvisningens opgørelsesprincipper, at Ligningsrådet ansøges herom.
Der stilles ingen formkrav til ansøgningen, der skal indsendes til Told- og Skattestyrelsen.
Ansøgning vil fremover skulle indsendes senest samtidig med indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår.
Anvisningen har følgende ordlyd:
 
Til brug for den skattemæssige opgørelse af tab på panter og udlån mv. kan realkreditinstitutter efter tilladelse fra Ligningsrådet vælge at anvende reglerne i denne anvisning.
  1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal de skattemæssige hensættelser til imødegåelse af tab på panter og udlån mv. som udgangspunkt opgøres i overensstemmelse med de tilsvarende regnskabsmæssige hensættelser.
  2. Udgangspunktet om ensartede regnskabsmæssige og skattemæssige hensættelser kan fraviges, såfremt de regnskabsmæssige hensættelser overstiger de krav, som følger af Finanstilsynets retningslinier.
  3. Udgangspunktet kan ligeledes fraviges i de tilfælde, hvor Finanstilsynet har krævet ekstraordinære store hensættelser ud fra en likvidationsbetragtning.
  4. Kontrol med hensættelserne foretages af Told- og Skattestyrelsen eller af told- og skatteregionerne, Direktoratet for Københavns Skattevæsen og Frederiksberg Skattedirektorat. Størrelsen af de foretagne hensættelser og konstaterede tab skal fremgå af et bilag vedlagt selvangivelsen.
  5. Anvisningen har virkning for realkreditinstitutter omfattet af realkreditloven samt lånefonde som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 b.
  6. Er tilladelse til at anvende anvisningens opgørelsesmetode givet, kan den herved godkendte opgørelsesmetode kun ændres efter fornyet tilladelse fra Ligningsrådet.
  7. Anvisningen har virkning fra og med skatteåret 1991/92 (indkomståret 1990).
►Ved lov nr. 911 af 16. dec. 1998 (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.) er praksis med visse justeringer lovfæstet i KGL § 25, stk. 6, hvorefter realkreditinstitutter m.fl. kan lægge regnskabsmæssige henlæggelser til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ændringsloven forudsætter en samtidig ophævelse af Ligningsrådets anvisning for realkreditinstitutter. Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, hvilket endnu ikke er sket.◄