►Der er afgiftsfritagelse for varer, der direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 6.◄

►Der er således afgiftsfritagelse for ubeskattet spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler og lignende, der ikke er spiritusafgiftspligtige, og som ligger inden for ovennævnte maksimumsgrænser for henholdsvis chokolade og andre levnedsmidler.◄

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der også driver restaurationsvirksomhed og lignende med udskænkning af spiritus og vin.

Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog eventuelt kunne få bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter og lignende. Det er imidlertid en betingelse, at der sker salg ud af huset af kager mv. fra en egentlig butiksafdeling eller lignende. I ansøgningen fra sådanne virksomheder må der gives nærmere oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

Virksomheder, der er autoriseret hos Skatteforvaltningen til fremstilling (produktion) af frugtvin (i afsnit E.A.3.2), tobaksvarer (i afsnit E.A.10), eller er registrerede for fremstilling af chokolade- og sukkervarer (i afsnit E.A.2.3), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med at dokumentere sin autorisation/registrering efter den pågældende afgiftslov over for leverandøren. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret registreringsforholdet ved, at registreringsbeviset bliver lagt frem, kan dette oplyses af Skatteforvaltningen.

EU-domstolen har i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd., bl.a. besvaret spørgsmålet om vin, portvin og cognac til madlavning var fritaget for afgift eller ej. EU-domstolen fandt, at under de foreliggende omstændigheder hørte fritagelsen for punktafgift af vin, portvin og cognac til madlavning, under artikel 27, stk. 1, litra f, i Rådets direktiv 92/83/EØF.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd.

Dommen bekræfter, at definitionen af "ethanol" i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f, i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.