Indhold

►Dette afsnit beskriver reglerne for køb og anvendelse af specialdenatureret og udenatureret sprit.◄

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfritagelsen kræver bevilling
 • Specialdenatureret sprit
 • Fjernelse af denatureringsmidler
 • Udenatureret sprit
 • Køb i andre EU-lande

Afgiftsfritagelsen kræver bevilling

►Brug af afgiftsfritaget sprit kræver som udgangspunkt bevilling fra Skatteforvaltningen. Bevilling til afgiftsfritagelse er i mange tilfælde betinget af, at spritten denatureres, så den er uegnet til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer. Denatureringsmidlet fastsættes i samråd med den pågældende branche/virksomhed, der ønsker denaturering foretaget. Sådan sprit betegnes som "specialdenatureret" (eller delvist denatureret). Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 2 og 7, samt stk. 2.◄

Se også

Se også afsnit E.A.3.1.8.1 "Kort om afgiftsfritagelse".

Specialdenatureret sprit

Visse typer specialdenatureret sprit kan købes i færdigblandet stand (standarddenatureret) hos virksomheder, der har bevilling fra Skatteforvaltningen til forhandling af sådan sprit. Disse sprittyper benævnes:

 • IPA-sprit
 • Parfumesprit
 • Terpentinsprit
 • Hospitalssprit

IPA-sprit

IPA-sprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 10 liter pr. 100 liter af 100 pct. sprit.

IPA-sprit bruges bl.a. til

 • Fremstilling, fortynding eller opløsning af farver, lakker, rensemidler, blomstergødning og lignende, desinfektionsmidler.
 • Fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler.
 • Fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam og lignende varer.
 • Afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader og lignende, printplader, loddede emner, elektriske komponenter og lignende, kontormaskiner (i kontorservicevirksomheder), støbeforme, glas til produktion af termoruder og lignende, metal før overfladebehandling (i produktionsvirksomheder), påfyldnings- og opskæringsmaskiner i levnedsmiddelindustrien, smøre- og skæremiddel ved arbejde i letmetaller, glas og apparater i kemiske laboratorier, kvartskrystaller til brug i den elektroniske industri.
 • Frostsikring af jordvarmeanlæg.
 • Bestemmelse af stenmaterialers massefylde.
 • Fysik- og kemiundervisning i folkeskolen (årsopgørelse, se blanket 22.038).

Denaturering, forhandling og forbrug af IPA-sprit må kun ske efter bevilling fra Skatteforvaltningen.

Parfumesprit

Parfumesprit er sprit, der er denatureret med bitrex (denatonium benzoate) - 1,0 gram pr. 100 liter af 100 pct. sprit - eller diethylphthalat - 0,5 liter pr. 100 liter af 100 pct. sprit.

Miljøstyrelsen har opfordret til, at virksomhederne undlader brug af diethylphthalat som denatureringsmiddel og i stedet bruger "parfumesprit" med denatureringsmidlet bitrex (denatonium benzoate) eller eventuelt IPA-sprit, som er beskrevet i afsnittet ovenfor.

Parfumesprit bruges bl.a. til

 • Fremstilling af parfumer, kosmetiske artikler og toiletmidler.
 • Opløsning af blomsterolier og lignende til industrielle formål.
 • Fremstilling af desinfektions- og luftrensemidler, sæbe, myggebalsam og lignende varer.

Det er en betingelse for brug af parfumesprit, at færdigvarerne indeholder sådanne stoffer, at de ikke kan bruges som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

Denaturering, forhandling og forbrug af parfumesprit må kun ske efter bevilling fra Skatteforvaltningen.

Terpentinsprit

Terpentinsprit er sprit, der er denatureret med vegetabilsk terpentinolie - 0,5 liter pr. 100 liter af 100 pct. sprit.

Terpentinsprit bruges bl.a. til

 • Fremstilling, fortynding og opløsning af farver, lakker, flussmidler, rensemidler, vitaminpræparater og lignende.
 • Afvaskning, rensning, rengøring, desinfektion og polering af klicheer, trykplader, konservesdåser og lignende.

Denaturering, forhandling og forbrug af terpentinsprit må kun ske efter bevilling fra Skatteforvaltningen.

Hospitalssprit

Hospitalssprit er sprit, der er denatureret med 2-propanol (isopropylalkohol) - 6 liter pr. 100 liter af 100 pct. sprit.

Hospitalssprit må kun bruges til desinfektion, herunder rensning af instrumenter til indsprøjtning mv., håndvask og anden udvendig brug, medmindre der er givet tilladelse til andet brug, fx fremstilling af medicinalvarer.

Hospitalssprit leveres normalt i en styrke på 70 eller 96 pct. vol., men kan dog i særlige tilfælde leveres i en styrke på 99,8-99,9 pct.

Denaturering til hospitalssprit kan kun ske efter bevilling fra Skatteforvaltningen.

Apoteker kan dog købe og forhandle hospitalssprit uden bevilling. I andre tilfælde vil forhandling af hospitalssprit kræve bevilling fra Skatteforvaltningen.

Apoteker, hospitaler og visse offentlige klinikker mv. kan købe hospitalssprit uden bevilling. Se skemaet:

Leverandør

Modtager

Bevilling 

Udleveringsbilag

Virksomheder med bevilling til videresalg + Apoteker

Apoteker 

Nej

Faktura

Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker bortset fra fodklinikker, massageklinikker og lignende.

Nej 

Fra bevillingsvirksomheder:
Faktura

Fra apoteket:
Rekvisition (22.054)

Private sanatorier og klinikker

Ja 

Som for hospitaler 

Virksomheder med bevilling til videresalg

Medicinalvarefabrikker 1) 

Ja 

Faktura 

Apoteker 5)

Skibsførere 2) 

Nej 

Rekvisition (22.012

Læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre 3) 

Nej 

Rekvisition (22.054

Kliniske tandteknikere 3)

Ja 

Rekvisition (22.054)

Plejehjem 4)

Ja 

Rekvisition (22.054

1) Hospitalsspritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der er omfattet af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne som drikkevarer eller til fremstilling af drikkevarer.

2) Skibe, herunder visse fiskerfartøjer, skal efter bestemmelser fra Søfartsstyrelsen være forsynet med medicinkiste eller -skab, der bl.a., skal indeholde hospitalssprit. Mængden afhænger af antallet af ombordværende personer sammenholdt med, om skibet går i nærfart eller uden for nærfart.

Følgende skibe er undtaget fra reglerne om skibes forsyning med lægemidler mv. og kan ikke altså ikke rekvirere hospitalssprit:
- åbne fartøjer
- skibe, der går i fart af ikke over en halv times varighed i søen
- lystfartøjer under 20 BRT.

3) De pågældende læger m.fl. må kun bruge hospitalsspritten i egen virksomhed. De må ikke overlade spritten til patienter eller klienter.

Dyrlæger må heller ikke bruge spritten til tilberedning af lægemidler til udvortes brug (fx kamfer sprit), selv om lægemidlerne kun bruges af dem selv i egen praksis og ikke overlades til klienterne.

4) Bevilling kan opnås af både kommunale og private plejehjem, der har overenskomst med det offentlige, men kun i det omfang plejehjemmet ikke kan bruge andre desinfektionsmidler, fx jodsprit og propylalkohol.

5) Indkøb kan efter behov også gøres hos bevillingsvirksomheder.

Andre typer af specialdenatureret sprit er denatureret med midler, som er specielt tilpasset til det pågældende formål, dvs. til formål hvor det ikke er muligt at bruge standarddenatureret sprit.

Denatureringsmidler (pr. hektoliter) er fx toluen (5 liter), xylen (5 liter), ethylacetat (2 liter), methylethylketon (5 liter) og shellak (40 g).

Specialdenaturering kan kun ske efter tilladelse fra og under kontrol af Skatteforvaltningen.

Spritten må ikke videresælges og må i øvrigt kun bruges af virksomheden til det formål, der er angivet i bevillingen.

Fjernelse af denatureringsmidler

Denatureringsmidler og stoffer, der er tilsat efter SPRITAL § 15, stk. 2, må hverken helt eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis fjerner sådanne denatureringsmidler eller stoffer, skal betale afgift af varerne. Se SPRITAL § 36.

Udenatureret sprit

►Afgiftsfritagelse for udenatureret sprit er betinget af, at der fremlægges nærmere dokumentation for, at der ikke kan anvendes en eller anden form for denaturering, jf. afsnittet om specialdenatureret sprit ovenfor. Desuden kan afgiftsfritagelsen betinges af, at der er tale om et forbrug af en størrelsesorden, hvor afgiftsfritagelsen har en væsentlig økonomisk betydning. Se SPRITAL § 15, stk. 2.◄

Af nedenstående skema fremgår de almindelige formål mv., som der er givet, eller kan gives afgiftsfritagelse for udenatureret sprit til.

Formål/virksomhed

Regnskab

Laboratorieformål

Handels- og industrivirksomheder samt virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører laboratoriearbejde for andre, herunder den offentlige levnedsmiddelkontrol. 

Forbrugsbog
(22.052)

Bevillingen kan kun udstedes til egentlige laboratorier. I erhvervsvirksomheder skal spritten bruges erhvervsmæssigt. Spritten må kun bruges i laboratoriet og kun til analyser og undersøgelse mv., herunder kvalitetskontrol af virksomhedens produkter. 

Museer, videnskabelige institutioner, læreanstalter og lignende offentlige institutioner.

Årsopgørelse
(22.038

Der skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til 

Undervisningsformål
bortset fra undervisning i folkeskoler og skoler med undervisning på tilsvarende niveau.

Årsopgørelse
(22.038

Bevilling kan bl.a. gives til konservering af naturhistoriske præparater og til brug ved undervisning i fysik, kemi og biologi. Det skal angives nøjagtigt i bevillingen, hvad spritten må bruges til.

Medicinske formål

Apoteker.

Almindeligt regnskab

Hospitaler, offentlige sanatorier og klinikker, bortset fra fod klinikker, massageklinikker og lignende.

Rekvisition (22.021).

Almindeligt regnskab

Spritten må kun bruges i det pågældende hospital, sanatorium eller klinik til fremstilling af medicin eller desinfektion, håndvask og lignende udvendig brug i de tilfælde, hvor hospitalssprit ikke kan bruges. Spritten kan også bruges i institutionens laboratorium til analyser mv.

Private sanatorier og klinikker, bortset fra fodklinikker, massageklinikker.

Rekvisition (22.021).

Almindeligt regnskab

Spritten må kun bruges i det pågældende sanatorium mv. til sådanne medicinske formål, hvortil hospitalssprit ikke kan bruges.

Dispenserende dyrlæger, dvs. dyrlæger, der har ret til at praktisere her i landet, og som har fået tilladelse til at tilberede, sammenblande, dele og afveje (dispensere) lægemidler af Fødevarestyrelsen.

Rekvisition (22.055).

Protokol for euforiserende stoffer og afgiftsfri sprit

Spritten må kun bruges til syge dyr, som den dispenserende dyrlæge har i kur.

Spritten kan bruges til fremstilling af sammensatte medicinske præparater. Desuden kan spritten bruges i ublandet form (herunder fortyndinger med vand) i tilfælde, hvor dyrlægen finder det nødvendigt for det syge dyrs behandling.

Tandlæger.

Rekvisition (22.067).

 -

Spritten (absolut alkohol, 99,9 % vol.) skal købes på et apotek i flasker af højest 3 cl.

Medicinalvarefabrikker.

Fabrikationsbog
(22.034)

Spritten må kun bruges til fremstilling af medicinalvarer, der er omfattet af apotekernes eneret, og som indeholder sådanne stoffer, at det er udelukket at bruge varerne til drikkevarer eller fremstilling af drikkevarer. 

Andre formål

Kompasser - fremstilling og reparation, herunder efterfyldning, af magnetiske væskekompasser. 

Forbrugsbog
(22.052

 -

Køb i andre EU-lande

Ved køb af sprit/ufuldstændig denatureret sprit i andre EU-lande gælder de almindelige regler for køb af afgiftspligtige varer, dvs. at virksomheden over for leverandøren skal dokumentere sin berettigelse til ubeskattet køb (bevilling/registrering), og at varerne bliver sendt ►efter bestemmelserne i kapitel IV (om punktafgiftspligtige varer bevægelser under afgiftssuspension) i Rådets direktiv 2008/118/EF (cirkulationsdirektivet).◄

Se også

Se også afsnit E.A.1.8.1 om forsendelse af ubeskattede varer.