SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2023.59.SRPartnerselskab - mellemregning/kapitalkonto - erhvervsmæssigt udlån - virksomhedsordningen03-02-2324-01-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2023.58.SRStøttefunktion i Danmark gav ikke fast driftssted03-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.57.SRFuld skattepligt ved jordomrejse med sejlbåd02-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.56.SRAmerikansk irrevocable trust - skattemæssigt transparent - tildelinger anses for gaver01-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.55.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter - colasag30-01-2310-11-22Straf Dom
SKM2023.54.ØLRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15 %’s-reglen – realkreditbelåning – dødsbo23-01-2323-01-23Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2023.53.ØLRFuld skattepligt – fri sommerbolig19-01-2319-01-23Virksomheder Dom
SKM2023.52.BRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.23-01-2323-01-23Fradrag + Virksomheder Dom
SKM2023.51.SRForsøg og forskning30-01-2320-12-22Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2023.50.SRUdenlandsk livsforsikring - ikke fradrag ved indbetaling - skattefri ved udbetaling - skat på afkast30-01-2324-01-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.49.LSRIndeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og kulbrinteskat af løn optjent af ansatte hjemmehørende i Sydafrika, Ukraine, Filippinerne, Rusland og Storbritannien i forbindelse med arbejde udført på dansk kontinentalsokkel27-01-2310-05-22Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2023.48.LSRAfslag på genoptagelse – Lempelse efter ligningslovens § 33 for betalt skat i Qatar27-01-2310-05-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.47.LSRNedsættelse af personlig indkomst – Rette indkomstmodtager27-01-2303-06-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.46.SREfterfølgende aktieombytninger medførte ikke, at kontantvederlag for aktieoverdragelse skulle udbyttebeskattes27-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.45.BRIndsætninger på bankkonti og erhvervsmæssig virksomhed27-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.44.ØLREj ret til fradrag for friholdelse af hovedanpartshaver for tab på kautionsforpligtelse27-01-2315-12-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.43.VLRTonnageskat – mellem forskellige destinationer27-01-2315-08-22Virksomheder + Tonnageskat Dom
SKM2023.42.LSRAnmodning om aktindsigt i underleverandørers kontrolsager27-01-2327-06-22Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.41.SRBeskatningsret - løn fra engelsk universitet - DBO - dobbelt statsborgerskab27-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.40.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder27-01-2327-01-23Fradrag Styresignal
SKM2023.39.LSRGenopkrævning af udbetalt eksportgodtgørelse27-01-2328-10-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.38.LSR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår – Særlige omstændigheder26-01-2311-10-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.37.LSRBetaling af told, moms og renter - Forsendelse af varer fra Norge til Tyskland er ikke afsluttet korrekt26-01-2329-04-22Forsendelse og transitering Afgørelse
SKM2023.36.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i SulfiLogger A/S med kapitalandele i et nystiftet holdingselskab benævnt SL Holding A/S26-01-2318-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.35.SRBeskatning af fri bil, deleleasingsaftaler25-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.34.HRBonusudbetalinger – personlig indkomst eller aktieindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirer25-01-2318-01-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.33.SRAktier i investeringsselskab - virksomhedsordningen25-01-2329-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.32.BREkstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier19-01-2319-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2023.31.SRMomsfradrag i holdingselskaber - misbrug19-01-2320-12-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.30.SRTinglysningsafgift - ikke nedsat afgift efter § 6 a ved overdragelse af ejendomme til I/S mod tildeling af rettighed til at indtræde i I/S19-01-2320-12-22Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2023.29.LSRForhøjelse af momstilsvar – Momsgrundlag i forbindelse med salg af ejendom skal fastsættes ud fra normalværdien på leveringstidspunktet17-01-2310-10-22Momsgrundlag Afgørelse
SKM2023.28.LSRBegrænset skattepligt – Likvidation af dansk holdingselskab17-01-2327-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.27.BRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af indført køretøj17-01-2319-12-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.26.LSRGenoptagelse – Skattekreditreglerne – Forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2317-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.25.LSRBefordringsfradrag – Kørsel mellem forskellige arbejdspladser/arbejdssteder16-01-2310-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.24.LSRStraksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2301-09-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.23.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit ikke godkendt16-01-2313-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.22.LSRGodtgørelse af told og refusion af moms16-01-2307-02-22Tarifering Afgørelse
SKM2023.21.LSRMomsfritagelse for undervisning af gymnastikinstruktører ikke imødekommet16-01-2321-11-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.20.LSRGaveafgift – Overdragelse af ejendom16-01-2318-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.19.BROpdeling i driftsgrene – erhvervsmæssig virksomhed13-01-2309-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.18.ØLRPilot ikke berettiget til lempelse for arbejde udført for dansk luftfartsselskab13-01-2306-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.17.SRUnderskud i norsk filial, som blev lukket efter et skattepligtigt salg af filialens aktivitet til et nystiftet norsk datterselskab, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst.12-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.16.VLRAktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelse11-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.15.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning - Beneficial owner10-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.14.SRSkattemæssig behandling efter PBL § 50 - aktiver omfattet af placeringsforbuddet i PBL § 51 B09-01-2320-12-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.13.HRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale09-01-2308-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.12.SROm fortabelse af uudnyttet underskud ved skattefri fusion med søsterselskab06-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.11.SRÆndring af vilkår i aktiewarrants var ikke afståelse06-01-2320-12-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.10.SRFamily trust - båndlagt kapital med udlagte kapitalejere - arv06-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.9.BRSkønsmæssig ansættelse05-01-2302-12-22Virksomheder Dom
SKM2023.8.HRSkattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner mellem to søsterselskab og skønnet skulle ikke tilsidesættes05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.7.HROverbetaling fra et dansk selskab til et koncernforbundet udenlandsk selskab udgjorde maskeret udlodning til selskabernes eneejer. Der var ikke hjemmel til betalingskorrektion05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.6.SROpgørelse af momsfradragsret - salg af investeringsgoder05-01-2325-10-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.5.SRAfkast på kryptovaluta - beskatningstidspunkt05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.4.SRInvestering gennem tysk investeringsfond, rente- og udbyttebeskatning - dansk udbyttebeskatning frafaldes - etableringsfrihed - EU-retten05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.3.SRVærdiansættelse af aktier i unoterede selskaber til brug for opgørelsen af konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 205-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.2.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - Styresignal05-01-2302-02-21Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2023.1.BRIndsætninger – foreningskonto02-01-2307-12-22Personlig indkomst Dom