SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2023.150.SRTrust - USA - gave - dobbeltbeskatning31-03-2321-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.149.VURDSTStyresignal - fastlæggelse af praksis vedr. juridisk kategorisering31-03-2331-03-23Ejendomsvurdering + Ejendomsskat Styresignal
SKM2023.148.SRBeskatning af støtte og erstatning ved nedlukning af minkavl31-03-2321-03-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.147.SRSkattemæssigt hjemsted i Tyskland - Forskningsbevilling31-03-2321-03-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.146.HRKursgevinst – resthæftelse – Den juridiske vejledning – praksis30-03-2308-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2023.145.BRTilbagebetaling af gasafgift – elpatronordningen – efterfølgende ændring af aftale30-03-2322-12-22Energi og kuldioxid Dom
SKM2023.144.BRSkønsmæssig ansættelse af skattepligtig indkomst og momstilsvar29-03-2323-01-23Fradrag og afskrivninger + Andet om moms + Fradrag Dom
SKM2023.143.ØLRFri bolig – rådighedsbeskatning – bevisbyrde29-03-2331-01-23Ejendomsskat Dom
SKM2023.142.SRBeskatning af pensionsordninger fra Schweiz - fradrag og bortseelse i Schweiz28-03-2321-02-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.141.SRSelskabs drift af stake pools - spørgsmål om maskeret udlodning27-03-2321-03-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.140.SRUdbetaling af udbytte til hollandsk fond uden indeholdelse af kildeskat27-03-2321-03-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.139.BRSøgsmålsfrist efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, indbringelse af agterskrivelse24-03-2313-02-23Ejendomsværdiskat Dom
SKM2023.138.LSRUdbetaling af skatteværdien af underskud for forsøgs- og forskningsudgifter24-03-2305-12-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.137.SKTSTListe over anerkendte luftfartsselskaber for 202324-03-2324-03-23Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2023.136.LSRNægtet registrering for moms23-03-2308-12-22Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2023.135.LSRTransfer pricing - skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver23-03-2314-11-22Transfer pricing Afgørelse
SKM2023.134.LSRDefinition af arbejdssted i relation til LL § 9 B23-03-2316-12-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.133.LSRNægtet fradrag for udgifter til kontingenter23-03-2330-01-23Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.132.LSRPåstand om ugyldighed af Skattestyrelsens afgørelse som følge af fristoverskridelse – Værdi af ejendom overdraget til søn – Afgiftspligtige gaver23-03-2306-03-23Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.131.LSRVærdi af ejendom overdraget fra far23-03-2314-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.130.LSRTilbagekaldelse af tidligere afgørelser om refusion af udbytteskat23-03-2320-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.129.ØLRAktieavance – porteføljeaktier – præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen31-01-2331-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2023.128.BRVirksomhedsordningen – erhvervsmæssigt udlån28-02-2328-02-23Virksomheder Dom
SKM2023.127.BRMomspligtig virksomhed15-02-2315-02-23Virksomheder + Momspligt Dom
SKM2023.126.BRSkatteyder hjemmehørende i Danmark kunne ikke få fuld lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for indkomst optjent i internationalt farvand08-02-2308-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.125.BRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – international trafik – fiskefartøj – lempelse17-03-2302-01-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.124.HREneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto16-03-2308-02-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.123.SRCO2-afgift - Bundfradrag16-03-2324-01-23Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2023.122.SRBegrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner14-03-2321-02-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.121.ØLRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-03-2306-02-23Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2023.120.LSRMoms – universitet – retsmedicinske ydelser10-03-2321-12-22Fradrag Afgørelse
SKM2023.119.LSRRette indkomstmodtager - Arbejdsudleje10-03-2322-11-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.118.SRAmerikansk LLC kvalificeret som transparant enhed efter danske skatteregler09-03-2321-02-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.117.SRFirmagave til medarbejdere via online gaveportal08-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.116.HRIkke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering07-03-2306-02-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.115.SRSkattefri overdragelse af aktier til en fond07-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.114.SRStiftelse af almennyttig og almenvelgørende fond.07-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.113.SRMoms, valuta, AM-bidrag ved spekulation03-03-2324-01-23Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.112.SRMomsfritagelse - selvstændige grupper - fagforbund - administrativ bistand03-03-2321-02-23Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.111.SROverdragelse af landbrugsvirksomhed til nær medarbejder - succession - 3 års ansættelse02-03-2321-02-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.110.SRTransparent cash pool-leder - Aktionærlån - Ligningslovens § 16 E02-03-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.109.SRMoms - forudbetaling - periodisering og fritagelse ved udførsel02-03-2325-10-22Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2023.108.SRUdlejningsdriftsmidler på udenlandske nummerplader omfattet af forhøjet afskrivningsgrundlag ef-ter afskrivningslovens § 5 D02-03-2321-02-23Virksomheder Bindende svar
SKM2023.107.SRFlytning til Schweiz - fuld skattepligt og skattemæssigt hjemsted02-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.106.SRUdtræden af dansk skattepligt ved flytning til Kroatien - fraflytningsbeskatning - beskatning af kapitalgevinster - kryptovaluta01-03-2321-02-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.105.SRAfdelinger i AIF-værdipapirfond og forvalter var ikke skattemæssigt koncernforbundne og skulle derfor ikke sambeskattes28-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.104.ØLRStraf – skattesvig af særlig grov karakter – moms – sandsynlighedsforsæt - erstatningspåstand27-02-2306-04-21Straf Dom
SKM2023.103.LSRKreditering på mellemregningskontoen anset for løn24-02-2308-11-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.102.LSRKommunes godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt i bygninger, hvori der foregår momspligtige aktiviteter24-02-2305-12-22Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2023.101.SREtablering af dansk filial udgjorde ikke et fast driftssted i Danmark24-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.100.LSRUregistreret virksomhed med køb og salg af biler – Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst23-02-2316-01-23Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.99.LSRAvance ved salg af ejendom anset for skattepligtig - Mulighed for udstykning - Parcelhusreglen23-02-2321-12-22Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2023.98.LSRLønsumsafgift – Filial – Udenlandsk finansiel virksomhed23-02-2303-12-22Lønsumsafgiftspligt og registrering Afgørelse
SKM2023.97.LSRØl- og tobaksafgift for varer, som er indkøbt i Tyskland23-02-2305-12-22Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2023.96.SRArv - trust - USA23-02-2321-02-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.95.SKTSTÆndring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - styresignal23-02-2322-02-23Betalingsstandsning og konkurs Styresignal
SKM2023.94.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt CO2-kompensation finansieret ved lønomlægning21-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.93.VLRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – leasingaftalens realitet20-02-2326-01-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.92.BRAnsættelsesfrist og virksomhedsskattelovens aktienæringsbegreb20-02-2303-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2023.91.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – leasingaftalens realitet20-02-2330-03-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.90.SKTSTSkattefri aktieombytning - Sporskifte - Påtænkt salg af det indskydende selskab17-02-2321-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.89.MOTORSTFastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand - Styresignal16-02-2316-02-23Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2023.88.SRSkattefri overdragelse af aktier til en fond16-02-2325-10-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.87.SRGodtgørelse af dækningsafgift ved fremstilling af andre varer som leveres til udlandet16-02-2324-01-23Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2023.86.SRSkattepligt og hjemsted - DBO USA16-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.85.SRSkattepligt og hjemsted - DBO med USA16-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.84.BREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering14-02-2309-01-23Ejendomsvurdering Dom
SKM2023.83.LSRAfslag på aktindsigt - Ret til partsaktindsigt i sagen om den gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure – MAP) mellem Danmark og Storbritannien13-02-2329-11-22Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.82.LSRPensionsudbetalinger fra FNs pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) indbetalt af FN – Skattepligt til Danmark13-02-2326-09-22Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2023.81.SROverdragelse af byggegrunde stillet vederlagsfrit til rådighed for interessentskab10-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.80.LSRFradrag for afholdte udgifter til udvikling af en app10-02-2323-09-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.79.SRSkattemæssigt hjemsted ved ægtefælle og børns flytning til Danmark fra Tyskland10-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.78.SRFri bil, Sverige10-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.77.LSROpkrævning af tobaksafgift10-02-2316-11-22Tobak mv. Afgørelse
SKM2023.76.LSRForsknings- og forsøgsudgifter – Udvikling af et computerspil - Tilbagebetaling af skattekredit10-02-2319-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.75.LSRMomsfradrag for bespisning i forbindelse med produktion af tv10-02-2309-11-22Fradrag Afgørelse
SKM2023.74.LSRAvance ved salg af aktier - Købt fra eget selskab 4 måneder før afståelse10-02-2323-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.73.SRSalg af byggegrunde stillet vederlagsfrit til rådighed for interessentskab09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.72.SRSalg af byggegrunde anvendt til momsfritaget virksomhed hhv. stillet vederlagsfrit til rådighed09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.71.SRSalg af byggegrunde anvendt til momsfritaget virksomhed09-02-2320-12-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2023.70.SRDBO med Italien - skattemæssigt hjemsted09-02-2320-12-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.69.VLRStraf – skattesvig – urigtig meddelelse til folkeregister om flytning – skrot - udokumenterede driftsudgifter07-02-2307-06-21Straf Dom
SKM2023.68.SRAfkast på kryptovaluta - beskatning - retserhvervelsestidspunkt07-02-2324-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.67.BRStraf, momssvig, skattesvig, forhøjet, tillægsbøde07-02-2315-11-22Straf Dom
SKM2023.66.BRStraf– prøvesag – dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner – delvis frifindelse – beviskrav – transfer pricing07-02-2312-09-22Straf Dom
SKM2023.65.BRIndsætninger på bankkonti, sagsbehandlingsfejl, nyt spørgsmål om omgørelse06-02-2302-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.64.BRAfvisning af syn og skøn – overflødig bevisførelse06-02-2309-12-22Processuelle bestemmelser Dom
SKM2023.63.SROmstrukturering med likvidation og rettet tilbagesalg var ikke omfattet af SEL § 2 D06-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.62.SRMoms - Salg af CO₂-kreditter - omvendt betalingspligt06-02-2324-01-23Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2023.61.LSRDen omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 201806-02-2314-11-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2023.60.ØLRSalær i en administrativ straffesag – salærstørrelse06-02-2302-12-22Straf Dom
SKM2023.59.SRPartnerselskab - mellemregning/kapitalkonto - erhvervsmæssigt udlån - virksomhedsordningen03-02-2324-01-23Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2023.58.SRStøttefunktion i Danmark gav ikke fast driftssted03-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.57.SRFuld skattepligt ved jordomrejse med sejlbåd02-02-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.56.SRAmerikansk irrevocable trust - skattemæssigt transparent - tildelinger anses for gaver01-02-2324-01-23Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.55.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter - colasag30-01-2310-11-22Straf Dom
SKM2023.54.ØLRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15 %’s-reglen – realkreditbelåning – dødsbo23-01-2323-01-23Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2023.53.ØLRFuld skattepligt – fri sommerbolig19-01-2319-01-23Virksomheder Dom
SKM2023.52.BRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.23-01-2323-01-23Fradrag + Virksomheder Dom
SKM2023.51.SRForsøg og forskning30-01-2320-12-22Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2023.50.SRUdenlandsk livsforsikring - ikke fradrag ved indbetaling - skattefri ved udbetaling - skat på afkast30-01-2324-01-23Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.49.LSRIndeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og kulbrinteskat af løn optjent af ansatte hjemmehørende i Sydafrika, Ukraine, Filippinerne, Rusland og Storbritannien i forbindelse med arbejde udført på dansk kontinentalsokkel27-01-2310-05-22Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2023.48.LSRAfslag på genoptagelse – Lempelse efter ligningslovens § 33 for betalt skat i Qatar27-01-2310-05-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2023.47.LSRNedsættelse af personlig indkomst – Rette indkomstmodtager27-01-2303-06-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2023.46.SREfterfølgende aktieombytninger medførte ikke, at kontantvederlag for aktieoverdragelse skulle udbyttebeskattes27-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.45.BRIndsætninger på bankkonti og erhvervsmæssig virksomhed27-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.44.ØLREj ret til fradrag for friholdelse af hovedanpartshaver for tab på kautionsforpligtelse27-01-2315-12-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2023.43.VLRTonnageskat – mellem forskellige destinationer27-01-2315-08-22Virksomheder + Tonnageskat Dom
SKM2023.42.LSRAnmodning om aktindsigt i underleverandørers kontrolsager27-01-2327-06-22Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2023.41.SRBeskatningsret - løn fra engelsk universitet - DBO - dobbelt statsborgerskab27-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.40.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder27-01-2327-01-23Fradrag Styresignal
SKM2023.39.LSRGenopkrævning af udbetalt eksportgodtgørelse27-01-2328-10-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2023.38.LSR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår – Særlige omstændigheder26-01-2311-10-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.37.LSRBetaling af told, moms og renter - Forsendelse af varer fra Norge til Tyskland er ikke afsluttet korrekt26-01-2329-04-22Forsendelse og transitering Afgørelse
SKM2023.36.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i SulfiLogger A/S med kapitalandele i et nystiftet holdingselskab benævnt SL Holding A/S26-01-2318-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.35.SRBeskatning af fri bil, deleleasingsaftaler25-01-2324-01-23Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.34.HRBonusudbetalinger – personlig indkomst eller aktieindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirer25-01-2318-01-23Personlig indkomst Dom
SKM2023.33.SRAktier i investeringsselskab - virksomhedsordningen25-01-2329-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.32.BREkstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier19-01-2319-01-23Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2023.31.SRMomsfradrag i holdingselskaber - misbrug19-01-2320-12-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.30.SRTinglysningsafgift - ikke nedsat afgift efter § 6 a ved overdragelse af ejendomme til I/S mod tildeling af rettighed til at indtræde i I/S19-01-2320-12-22Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2023.29.LSRForhøjelse af momstilsvar – Momsgrundlag i forbindelse med salg af ejendom skal fastsættes ud fra normalværdien på leveringstidspunktet17-01-2310-10-22Momsgrundlag Afgørelse
SKM2023.28.LSRBegrænset skattepligt – Likvidation af dansk holdingselskab17-01-2327-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2023.27.BRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af indført køretøj17-01-2319-12-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2023.26.LSRGenoptagelse – Skattekreditreglerne – Forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2317-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.25.LSRBefordringsfradrag – Kørsel mellem forskellige arbejdspladser/arbejdssteder16-01-2310-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.24.LSRStraksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed16-01-2301-09-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.23.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit ikke godkendt16-01-2313-10-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2023.22.LSRGodtgørelse af told og refusion af moms16-01-2307-02-22Tarifering Afgørelse
SKM2023.21.LSRMomsfritagelse for undervisning af gymnastikinstruktører ikke imødekommet16-01-2321-11-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2023.20.LSRGaveafgift – Overdragelse af ejendom16-01-2318-11-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2023.19.BROpdeling i driftsgrene – erhvervsmæssig virksomhed13-01-2309-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2023.18.ØLRPilot ikke berettiget til lempelse for arbejde udført for dansk luftfartsselskab13-01-2306-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.17.SRUnderskud i norsk filial, som blev lukket efter et skattepligtigt salg af filialens aktivitet til et nystiftet norsk datterselskab, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst.12-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.16.VLRAktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelse11-01-2313-12-22Personlig indkomst + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2023.15.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning - Beneficial owner10-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.14.SRSkattemæssig behandling efter PBL § 50 - aktiver omfattet af placeringsforbuddet i PBL § 51 B09-01-2320-12-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2023.13.HRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale09-01-2308-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2023.12.SROm fortabelse af uudnyttet underskud ved skattefri fusion med søsterselskab06-01-2320-12-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.11.SRÆndring af vilkår i aktiewarrants var ikke afståelse06-01-2320-12-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2023.10.SRFamily trust - båndlagt kapital med udlagte kapitalejere - arv06-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2023.9.BRSkønsmæssig ansættelse05-01-2302-12-22Virksomheder Dom
SKM2023.8.HRSkattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner mellem to søsterselskab og skønnet skulle ikke tilsidesættes05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.7.HROverbetaling fra et dansk selskab til et koncernforbundet udenlandsk selskab udgjorde maskeret udlodning til selskabernes eneejer. Der var ikke hjemmel til betalingskorrektion05-01-2307-11-22Transfer pricing Dom
SKM2023.6.SROpgørelse af momsfradragsret - salg af investeringsgoder05-01-2325-10-22Fradrag Bindende svar
SKM2023.5.SRAfkast på kryptovaluta - beskatningstidspunkt05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.4.SRInvestering gennem tysk investeringsfond, rente- og udbyttebeskatning - dansk udbyttebeskatning frafaldes - etableringsfrihed - EU-retten05-01-2320-12-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2023.3.SRVærdiansættelse af aktier i unoterede selskaber til brug for opgørelsen af konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 205-01-2325-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2023.2.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - Styresignal05-01-2302-02-21Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2023.1.BRIndsætninger – foreningskonto02-01-2307-12-22Personlig indkomst Dom