Efter KGL § 2 skal selskaber, fonde og foreninger mv., der er skattepligtige her til landet efter SEL eller FBL, medregne gevinster og tab på fordringer og gæld. De skattepligtige selskaber mv. afgrænses dermed alene af reglerne om skattepligt i henhold til SEL eller FBL uanset, om der er tale om fuld eller begrænset skattepligt.
Ud over fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL, omfatter den generelle skattepligt selskaber mv., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1. Det vil efter den gældende SEL, jf. lovbek. nr. 727 af 7. okt. 1998, sige selskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 - 2 c og 3 a - 6, og dermed om alle juridiske personer, der er fuldt skattepligtige bortset fra andelsforeninger. Akkumulerende investeringsforeninger er skattepligtige af den fulde indkomst efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a, og omfattet af KGL generelle skattepligt. Udloddende investeringsforeninger er i modsætning hertil skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Foreninger omfattet af denne bestemmelse er alene skattepligtige af overskud fra erhvervsmæssig virksomhed. Betingelserne for, at en investeringsforening anses for udloddende, er angivet i LL § 16 C, stk. 1. Efter SEL § 8 opgøres den skattepligtige indkomst for selskaber mv. efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger mv. KGL's regler gælder derfor som udgangspunkt for selskaber mv. i det omfang, gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter er omfattet af den subjektive skattepligt.  Det betyder også, at andelsforeninger, der opgør deres indkomst efter de særlige regler i SEL §§ 14 - 16 A, ikke er særskilt skattepligtige af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter ud over det, der følger af en forøgelse eller formindskelse af deres formue. Den generelle skattepligt omfatter derudover fonde og foreninger, der er begrænset skattepligtige efter FBL, samt selskaber mv. der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2.  Efter den gældende SEL omfatter den generelle skattepligt udenlandske selskaber mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a og b. Det vil sige, at udenlandske selskaber mv., der driver virksomhed i Danmark fra et fast driftssted, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, og udenlandske selskaber mv., der ejer fast ejendom i Danmark, uden at ejendommen er knyttet til et fast driftssted, jf. SEL § 2, stk. 1, litra b, er omfattet af KGL's regler, for så vidt angår fordringer og gæld, der har tilknytning til virksomheden henholdsvis den faste ejendom.
At udenlandske selskaber mv., der er begrænset skattepligtige af fast ejendom beliggende her i landet, omfattet af den generelle skattepligt efter KGL ensbetydende med en udvidelse af skattepligten i forhold til de tidligere gældende regler. For fordringer og gæld vedrørende fast ejendom, der er erhvervet eller påtaget før indkomståret 1998, er der i § 41, stk. 14, fastsat regler om indgangsværdier, jf. A.D.2.14 og A.D.2.15.
I det følgende anvendes betegnelsen selskaber for samtlige selskaber, fonde og foreninger mv, der er omfattet af den generelle skattepligt.