Når told- og skatteforvaltningen pålægger en virksomhed at anvende en forkortet afregningsperiode (kreditbegrænsning), betyder det, at man anser virksomheden for en dårlig betaler og derfor pålægger den at angive og betale selskabsskatte- og afgiftstilsvaret med kortere intervaller end dem, der gælder for de virksomheder, der angiver og betaler til tiden. Formålet med at bruge denne fremgangsmåde er at give told- og skatteforvaltningen mulighed for hurtigere at kunne foretage inddrivelsesskridt, hvis virksomheden ikke betaler, og på den måde begrænse risikoen for, at staten lider tab.

Der er mulighed for at begrænse kredittiden for moms, told og lønsumsafgift. Endvidere er der i punktafgiftslovene hjemmel til at sætte varemodtagere på kontant afregning. Herudover gælder der nogle særlige regler for selskabsskat.

Der er derimod ikke hjemmel til at afkorte kredittiden med afregning af indeholdt A-skat, personlige skatter og AM-bidrag.