Bistandskonventionens indhold

Bistandskonventionen indeholder regler om administrativ bistand i skattesager, der i det store og hele svarer til modeloverenskomstens artikel 26 om administrativ bistand og artikel 27 om bistand med inddrivelse af skattekrav.

2010-protokollen ændrede konventionen, hovedsagelig på to punkter, så

 • udveksling af oplysninger efter anmodning sker inden for de samme rammer som udveksling af oplysninger efter den nyeste version af OECD's modeloverenskomsts artikel 26 og OECD's modelaftale om TIEA'er og
 • lande, der hverken er medlem af OECD eller Europarådet, har fået mulighed for at tiltræde konventionen, som ændret ved 2010-protokollen. Medio 2021 havde 141 lande og områder tilsluttet sig konventionen.

Bemærk

Det har ikke nogen praktisk betydning for de nye partnere i konventionen, om de har skrevet under på konventionen som ændret ved protokollen ("the amended Convention"), eller de har skrevet under på den oprindelige konvention og ændringsprotokollen hver for sig.

Bemærk

Konventionens artikel 6 tillader to eller flere parter i konventionen at indgå aftaler om automatisk udveksling af oplysninger, som parterne angiver nærmere. Med hjemmel i artikel 6 har OECD åbnet for undertegnelse af to multilaterale aftaler blandt kompetente myndigheder (MCAA´er = Multilateral Competent Authorities' Agreements):

 • Aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (CRS MCAA). Aftalen er åbnet for undertegnelse og undertegnet af bl.a. Danmark den 24. oktober 2014. Se BKI nr. 15 af 23/10/2018. Se også afsnit C.F.8.1.2.3.3.
 • Aftale om udveksling af land-for-land-rapporter (CBC MCAA). Aftalen er åbnet for undertegnelse og undertegnet af bl.a. Danmark den 27. januar 2016. Se BKI nr. 14 af 23/10/2018. Se også afsnit C.F.8.1.2.3.4.

OECD har endvidere i juni 2021 offentliggjort en tilsvarende aftaletekst med titlen "Multilateral Competent Authrity Agreement on automatic exchange of information on income derived through digital platforms" (DPI MCAA). Endnu har ingen kompetent myndighed undertegnet denne aftale, men det forventes, at det vil ske i løbet af 2022.

Konventionens artikel 24, stk. 3, giver hjemmel til at oprette en koordinerende komité. Den består af repræsentanter for de kompetente myndigheder i de parter, der har underskrevet konventionen. Den koordinerende komité sekretariatsbetjenes af OECD´s sekretariat.

Kildesøgning: Hvordan finder man ud af, om konventionen kan bruges i en konkret sag?

OECD offentliggør på sin hjemmeside www.oecd.org løbende opdaterede oversigter over

 • lande og områder, der har tiltrådt konventionen og protokollen,
 • de skatter, som konventionen og protokollen gælder for i det enkelte land eller område, og
 • forbehold, som enkelte lande og områder har taget for anvendelsen af konventionen i landet. Forbeholdene kan være:
  • Territorielle.
   Danmark tog fx ved sin tiltrædelse i 1995 forbehold om, at konventionen ikke fandt anvendelse på Færøerne. Dette forbehold er senere ophævet, og konventionen gælder for Færøerne fra den 1. januar 2007. BKI nr. 11 af 21. februar 2007 om ændring af Danmarks erklæring om det område, der er omfattet af Danmarks tiltræden af OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager (Færøernes tiltræden af koventionen).
  • Indholdsmæssige.
   Sådanne forbehold er i et vist omfang mulige efter konventionens artikel 30. Fx har nogle lande og områder tilkendegivet, at de ikke vil deltage i inddrivelsesbistand.    

Bemærk

Grønland har været omfattet af konventionen siden dens ikrafttræden. Både Grønland og Færøerne er omfattet af 2010-protokollen. Konventionen finder ikke anvendelse internt mellem de enkelte dele af det danske rigsfællesskab.