Når du klager over en afgørelse i skatte-, told- eller afgiftssager eller indbringer en sag for domstolene, kan du i nogle tilfælde søge om at få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand (omkostningsgodtgørelse). Du kan læse mere om betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse her.

Personer, virksomheder, visse foreninger og institutioner, dødsboer samt selskaber og fonde kan ansøge om omkostningsgodtgørelse når:

 • du er berettiget til at klage over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag
 • du er blevet inddraget i sagen af myndighederne
 • du i øvrigt kan anerkendes som part i sagen.

For at skattepligtige selskaber og fonde kan få godtgørelse, skal den sagkyndige bistand dog være udført efter den 1. januar 2017.

Om du kan få omkostningsgodtgørelse afhænger af den enkelte sag, og af om du opfylder vilkårene herfor. Der er også tilfælde, hvor du ikke kan få godtgjort dine udgifter til sagen. Se eksempler nedenfor.

Eksempler på sager, hvor du kan få omkostningsgodtgørelse:

 • Klager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten samt hvor disses afgørelser genoptages.
 • Sager, som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten eller domstolene.
 • Sager, hvor afgørelser truffet af de administrative klageinstanser bliver indbragt for domstolene, herunder afgørelser truffet af et vurderings- eller motorankenævn.
 • Sager, der fra 1. juli 2020 indbringes direkte for domstolene, hvor et skatteankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan træffe afgørelse.
 • Sager, der bliver bragt for EU-domstolen, hvor du er part.

Eksempler på sager, hvor du ikke er berettiget til godtgørelse:

 • Sager vedrørende told, afgifter eller arbejdsgiverkontrol og registrering af køretøjer, som den ledende retsformand bestemmer, skal afgøres af Skatteankestyrelsen.
 • Klager over afgørelser efter Inddrivelsesloven.
 • Klager til vurderings- og motorankenævnet, hvor sagen indbringes for domstolene, uden at vurderings- og motorankenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.
 • Afviste sager på grund af fx manglende kompetence, overskridelse af klagefrist eller manglende begrundelse.
 • Klager over omkostningsgodtgørelse.
 • Klager over afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat. Gælder for sagkyndig bistand udført fra 1. januar 2020.
 • Klager over afgørelser om afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat. Gælder for sagkyndig bistand udført fra 1. januar 2020.

Du kan søge om godtgørelse af følgende udgifter:

 • Udgifter til advokat, revisor eller andre personer, der kan ligestilles hermed.
 • Udgifter til syn og skøn.
 • Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, bortset fra lovpligtig dokumentation for kontrollerede transaktioner.
 • Pålagte sagsomkostninger og retsafgifter.
 • Den sagkyndige bistandsyders rejseudgifter.
 • Udgifter til udarbejdelse af anmodning om henstand i forbindelse med en klage.

Hvis der i klagesagen indgår spørgsmål, der ikke er omfattet af ordningen om omkostningsgodtgørelse, skal der foretages en opdeling af sagens udgifter.

Du kan ikke få godtgjort klagegebyret til Skatteankestyrelsen.

Du får reducereret din godtgørelse med tilkendte sagsomkostninger og offentlig retshjælp.

Du får ikke godtgjort momsen, når du kan trække moms af dine udgifter til sagkyndig bistand fra.

Du kan få dækket 100 % af dine godtgørelsesberettigede udgifter, hvis du har fået fuldt eller overvejende medhold i en klagesag. Hvis en klagesag er rejst på Skatteministeriets eller Skatteforvaltningens initiativ, kan du også få 100 % af dine godtgørelsesberettigede udgifter godtgjort vedrørende de af myndighederne rejste punkter.

Hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold, kan du få dækket 50 % af udgifterne til den sagkyndige bistand.

Er sagen ikke afsluttet, udbetales omkostningsgodtgørelsen aconto med forbehold. Ved sagens afslutning tages stilling til det endelige beløb ud fra medholdsgraden. Godtgørelse, der udbetales aconto, fastsættes til 50 % af de godtgørelsesberettigede udgifter.

Skatteankestyrelsen eller Skatteforvaltningen kan desuden give forhåndstilsagn om, at dine udgifter til syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet skal godtgøres med 100 %.

Vi kan udbetale omkostningsgodtgørelse med forbehold for tilbagebetaling.

Du kan selv søge om at få omkostningsgodtgørelse, eller din sagkyndige, fx advokat, kan ansøge på dine vegne. For at ansøge udfyldes den digitale ansøgningsblanket.

Hvis du har flere klagesager, skal du udfylde en blanket pr. klagesag for at ansøge om omkostningsgodtgørelse. Du må gerne vedhæfte flere fakturaer, hvis de vedrører samme klagesag. 

Ligeledes skal du udfylde en blanket pr. sagkyndig, hvis du har haft flere sagkyndige, og en blanket pr. instans, hvis din klagesag har været behandlet ved flere instanser. 

Vi opfordrer dig til også at udfylde de felter i blanketten, der er markeret med (frivilligt), hvis du har oplysningerne. Dette vil lette sagsbehandlingen.

Underskriv med NemID

Ansøgningen skal underskrives med NemID af både dig og den sagkyndige hvis rådgivning, der søges godtgørelse for.

Bemærk! Du skal fortsat benytte NemID, når du skal underskrive den digitale blanket, også hvis du har modtaget besked fra Digitaliseringsstyrelsen om at skifte dit personlige NemID til MitID. MitID kan ikke benyttes til at underskrive blanketten. Det er derfor vigtigt, at du følger anvisningerne fra Digitaliseringsstyrelsen om at beholde dit NemID indtil videre, hvis du har brug for at ansøge om omkostningsgodtgørelse. Det forventes, at MitID vil kunne benyttes ved udgangen af juni 2023. Digitaliseringsstyrelsen udsender besked, når du ikke længere skal bruge NemID. 

Log på og udfyld den digitale blanket 02.008: Omkostningsgodtgørelse

Fritaget for digital post?

Hvis du eller den sagkyndige, som fysisk person, er fritaget for Digital Post og derfor ikke kan underskrive med NemID, er der mulighed for at benytte den tilsvarende Blanket 02.008 - Omkostningsgodtgørelse (PDF). Vær opmærksom på, at din ansøgning bliver afvist, hvis du benytter PDF-blanketten, og du eller den sagkyndige ikke er fritaget for Digital Post.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for klagesagen og det beløb, du ansøger om. Oplysningerne, du skal udfylde i ansøgningsblanketten, og dokumentationen, som du skal vedlægge, afhænger af, hvad du søger om.

Søger du om acontoudbetaling, gælder kravet om opdeling af udgifterne pr. instans ikke, hvis det endnu ikke er afgjort, hvilken instans der skal behandle din klagesag.

Hvis der i ansøgningen indgår spørgsmål, der ikke er omfattet af ordningen om omkostningsgodtgørelse, skal der foretages en opdeling af sagens udgifter.

Hvis du også ønsker at ansøge om at få godtgjort udgifter til syn og skøn i forbindelse med din klagesag, skal du ansøge om det i en særskilt ansøgning. Det vil sige, at du både skal udfylde en blanket for godtgørelse for udgifter til rådgiverbistand og en blanket for syn og skøn. Der gælder særlige regler for krav til dokumentation af syn og skønssager.

Dit krav på omkostningsgodtgørelse bortfalder 3 år efter, at den godtgørelsesberettigede klagesag er endelig afsluttet, og fristen for prøvelse ved næste instans er udløbet. Din ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal være modtaget i Skattestyrelsen, inden forældelsesfristen udløber. 

Nedenfor kan du se, hvilken dokumentation du skal vedlægge i hhv.: 

 • din generelle ansøgning om godtgørelse af udgifter til rådgiverbistand og
 • i forbindelse ansøgning om godtgørelse af udgifter til syn og skøn.

Skattestyrelsen kan indhente yderligere dokumentation, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. 

Dokumentation for rådgiverbistand 

Sammen med ansøgningen for godtgørelse for rådgiverbistand ekskl. syn og skøn, skal du sende:

 • De regninger for udgifter til sagkyndig bistand mv., som du søger godtgørelse for, samt en kort beskrivelse af det udførte arbejde og en angivelse af det antal timer, den sagkyndige har brugt.
 • Eventuelle udgifter, der ikke kan søges godtgørelse for, skal klart fremgå af regningen.
 • Den afgørelse, kendelse eller dom, der er afsagt for din sag, hvis den foreligger.
 • Den første indgivne klage, stævning, anmodning om genoptagelse, underretning fra myndighederne om videreførelse af sagen eller anmodning om ophævelse af dobbeltbeskatning, som ligger til grund for ansøgningen.
 • Den afgørelse, du har påklaget.
 • Meddelelse fra Skatteankestyrelsen om visitering, hvis den foreligger.
 • Tilkendegivelse om at sagen ønskes behandlet af Landsskatteretten, hvis relevant.
 • Den vejledende udtalelse fra den pågældende administrative klageinstans om graden af medhold, hvis du ansøger for en sag, der er afsluttet ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet.
 • Hvis du søger om at få dækket dine udgifter i forbindelse med behandling ved mere end én instans, skal du ansøge særskilt pr. instans, og regningerne skal være delt op med hensyn til størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans samt vise oplysninger om det antal timer, der er brugt pr. instans.
 • Honoraraftalen i skriftlig form eller, hvis den ikke er nedskrevet, en skriftlig redegørelse for honoraraftalens indhold. Tekst i honoraraftalen, som er underlagt den sagkyndiges tavshedspligt, kan du udelade. 

Dokumentation for sager om syn og skøn 

Sammen med ansøgningen for godtgørelse for syn og skøn, skal du sende:

 • Forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse ved syn og skøn, hvis sådan et foreligger.
 • Domstolens imødekommelse af anmodning om afholdelse af syn og skøn.
 • Afgørelse fra Skatteforvaltningen eller Skatteankestyrelsen om at syn og skønsomkostninger kan godtgøres fuldt ud, hvis det foreligger.
 • Skønsmandens faktura.
 • Domstolens godkendelse af skønsmandens faktura.
 • Domstolens afgørelse om den foreløbige fordeling og/eller endelig fordeling af udgifterne til syn og skøn.
 • Afgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 5, om fuld godtgørelse af afholdte udgifter til syn og skøn, hvis det foreligger. 

Det er Skattestyrelsen, der træffer afgørelse i omkostningsgodtgørelsessagen, herunder også om graden af medhold i klagesagen. Afgørelsen er et skøn over flere forhold i sagen, men som hovedregel er sagens beløbsmæssige værdi udgangspunkt for skønnet. Den administrative myndighed, der har afgjort din sag, afgiver en vejledende udtalelse om medholdsgraden.

Skattestyrelsen vurderer alle ansøgninger individuelt og kan indhente yderligere oplysninger til brug for ansøgningen. Det kan blandt andet være den sagkyndiges regnskabsmateriale med bilag, time-/sagsregnskab, redegørelse for det udførte arbejde og anden dokumentation.

I vurderingen indgår også om honoraret i sagen er rimeligt, og godtgørelsen kan udbetales med forbehold for eventuel tilbagebetaling.

Skattestyrelsen kan desuden helt eller delvist undlade at udbetale godtgørelse ved åbenbart urimelige honorarkrav i både aconto-sager og endelige sager.

Det er Skattestyrelsen, der udbetaler omkostningsgodtgørelsen. Beløbet bliver udbetalt direkte til din eller din sagkyndiges NemKonto.

Du skal ikke betale skat af godtgørelsen.

Du har ikke fradragsret for de udgifter, som du har haft i forbindelse med din skatte- eller afgiftssag.

Virksomheder kan dog fradrage udgifter til sagkyndig bistand mv. i det omfang, der ikke ydes omkostningsgodtgørelse.

Hvis du har ret til at få omkostningsgodtgørelse, kan du overdrage dit krav på godtgørelse til en sagkyndig, fx en revisor eller advokat. I den forbindelse udbetaler vi godtgørelsen direkte til den sagkyndige.

Alle personer, virksomheder, foreninger, fonde, interessesammenslutninger mv. kan som udgangspunkt yde et tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med sagen.

Tilskuddet reducerer ikke de godtgørelsesberettigede udgifter.

Det modtagne tilskud kan være skattepligtigt.

Den, der har ydet et tilskud, skal underrette os om beløbets størrelse, og om hvem der har modtaget beløbet. Dette kan gøres via Blanket 03.064 - Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse (PDF).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.