►Ifølge bestemmelsen i LL § 7 A, stk. 1, nr. 2, skal ◄ ►værdien af udbytteandele eller lignende i form af aktier, som et selskab udlodder til de ansatte, ikke medregnes i de ansattes skattepligtige indkomst. ◄Det bemærkes, at samtlige betingelser nævnt ovenfor under afsnit A.B.1.10 skal være opfyldt for at en medarbejderaktieordning er skattefri efter LL § 7A, stk 1, nr. 2.
Reglen omfatter aktieselskaber og anpartsselskaber, men ikke andelsselskaber.
Indkomstskattefritagelsen omfatter højst en udlodning på 8.000 kr. årligt til hver ansat. Hvis medarbejderaktierne erhverves vederlagsfrit, anses aktierne skattemæssigt for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet, således at denne værdi lægges til grund ved opgørelsen af evt. skattepligtig fortjeneste, jf. TfS 1995, 684 LSR. I det omfang den ansatte er blevet beskattet af værdien af udlodningen, anses den værdi af aktierne, der er lagt til grund for beskatningen på udlodningstidspunktet, for anskaffelsessummen for aktierne.
Selskabet kan ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst fratrække de udloddede udbytteandele som driftsudgift.
 Der kan både være tale om nyudstedelse af aktier og overdragelse af selskabets beholdning af egne aktier.
 Selskabet kan som foran nævnt højst skattefrit udlodde 8.000 kr. årligt til hver ansat. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, er medarbejderen personligt indkomstskattepligtig af det overskydende beløb som yderligere løn, der medregnes som B-indkomst. Selskabet kan i sin indkomst fratrække såvel udbytteandele, der udloddes inden for den skattefri beløbsgrænse på 8.000 kr., som beløb, der udloddes udover denne beløbsgrænse. De fradragsberettigede udlodninger skal i øvrigt betragtes som almindelige driftsomkostninger.
Ved afhændelse af aktier af selskabets beholdning af egne aktier, skal det opgøre , jf. ligningslovens § 7 A, stk. 4.
AnskaffelsestidspunktFor så vidt angår medarbejderaktieordninger efter LL § 7A, stk 1, nr. 2 anses udlodningsdagen som anskaffelsestidspunktet.
VærdiansættelsenVed værdiansættelse af børsnoterede aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, skal anvendes den af Københavns Fondsbørs beregnede gennemsnitskurs "Alle handler"-kursen kl. 17.00 den aktuelle dag. Se TfS 1998, 324 . Unoterede aktier skal værdiansættes til handelsværdien►, jf. vejledningsvist TSS-cirkulære 2000-9◄. For så vidt angår anskaffelsessum for medarbejderaktier erhvervet vederlagsfrit efter LL § 7 A, stk. , se TfS 1995, 684 .
Båndlæggelse mv.Det er en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne før 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted, jf. LL § 7A, stk 1, nr. 2. AktierettighederDet er endvidere en betingelse, at de udloddede aktier har mindst samme som de aktier i selskabet, der har størst stemmeværdi. betingelse fraviges for selskaber, der står i koncernforbindelse med en fond, jf. aktieselskabslovens § 2, stk. 1 og 2, samt LL § 7 A stk. 1, nr. 2. Det er en betingelse for fravigelse fra kravet om medarbejderaktiernes fulde stemmeværdi, at den pågældende fond anvender hele sit overskud til erhvervsaktive investeringer eller almenvelgørende formål, samt at medarbejderaktiernes stemmeværdi i så fald svarer til højeste stemmeværdi for de af selskabets aktier, der er i omsætning.
En fond, hvis vedtægter åbnede mulighed for at yde økonomisk støtte til stifterens descendenter, fandtes ikke at anvende hele sit overskud til erhvervsmæssige investeringer eller almenvelgørende formål.