Ligningslovens § 5, stk. 5 - periodisering af renter◄Fra og med den 1. januar 2000 er det ikke nødvendigt med en myndighedstilladelse for at periodisere renter.
Efter de hidtil gældende regler i ligningslovens § 5, stk. 5, kunne Ligningsrådet tillade, at fradraget for renteudgifter blev fordelt over den periode, som udgiften vedrører, når renteindtægterne tilsvarende blev fordelt over den periode, som renteindtægterne vedrører.
Den hidtidige praksis er beskrevet i Ligningsvejledningen 1999 punkt A.D.1.2.
Periodisering kunne i henhold til de tidligere regler tillades for både visse nærmere angivne grupper af skattepligtige og for enkelte skattepligtige. Dog normalt ikke for lønmodtagere.
Objektiveringen indebærer, at adgangen til at vælge renteperiodisering kun gælder for bogførings- og regnskabspligtige, se nedenfor under pkt. A.D.1.1.2, dog således at det fortsat vil være muligt for andre at periodisere renter af et kapitalbeløb som følge af personskade, jf. pkt. A.D.1.2.2.