Kredsen af skattepligtige efter KGL kan opdeles i følgende grupper i relation til fordringer og gæld:
  • Selskaber mv. omfattet af KGL § 2, se S.C.1.2.2.2 - S.C.1.2.2.6, dog A.D.2.12 f.s.v. angår realkreditinstitutter mv.
  • Pengenæringsdrivende personer og dødsboer omfattet af § 13 og § 19, jf. § 12, se A.D. 2.5 og A.D.2.9.
  • Ikke-pengenæringsdrivende personer og dødsboer omfattet af § 12, se A.D.2.2.
I relation til finansielle kontrakter er kredsen den samme, men som udgangspunkt sondres ikke imellem de forskellige skattesubjekter, jf. A.D.2.18.
 
Efter KGL § 1 omfattes gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer, gevinst og tab ved frigørelse for gæld samt gevinst og tab på finansielle kontrakter. Reglerne gælder for pengefordringer, fx obligationer, pantebreve og gældsbreve. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle pengefordringer uanset deres art. Afgørende for bedømmelsen er alene, om der foreligger et retligt krav på betaling i form af penge. Reglerne gælder derved også for de helt individuelle fordringer, der opstår ved salg på kredit, ved løn- og honorartilgodehavender eller ved ganske kortvarige lejlighedslån uden sikkerhedsstillelse.
Loven omfatter såvel gevinst og tab, der opstår hos kreditor (fordringshaver, långiver) ved afståelse eller indfrielse af en pengefordring, som gevinst og tab, der opstår hos debitor (skyldner, låntager), der frigøres for en forpligtelse. Reglerne gælder for alle kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld. Gevinster og tab omfatter ikke alene stigninger og fald i kursværdien, der følger af ændrede renteforhold. Værdisvingninger, der følger af andre forhold som fx indeksregulering eller valutakursændringer, omfattes også af reglerne. Tab som følge af debitors misligholdelse og utilstrækkelig sikkerhed ved pant eller kaution er ligeledes omfattet. Reglerne omfatter fx også erstatnings- og forsikringssummer, som kreditor modtager som erstatning for tab af en fordring. Den skattemæssige behandling af gevinst eller tab er således ikke afhængig af årsagen til gevinsten eller tabet.
 
Fremmed valuta Både fordringer og gæld i danske kroner og fordringer og gæld i fremmed valuta er omfattet af KGL. For en definition af fremmed valuta, se KGL § 1, stk. 2, samt uddybende A.D.2.4.
 
Finansielle kontrakter Finansielle kontrakter, dvs. terminskontrakter og aftaler om købe- og salgsretter, beskattes efter reglerne i §§ 29 - 33. Om hvilke finansielle kontrakter, der er omfattet henholdsvis ikke omfattet af KGL, se nærmere A.D.2.18.
 
Ikke-omfattede værdipapirer KGL har et meget bredt anvendelsesområde. Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en afgrænsning af de fordringer, der ikke omfattes af lovens regler.
Reglerne omfatter ikke præmieobligationer, jf. KGL § 1, stk. 4, der i stedet er omfattet af SL's almindelige regler.
Reglerne gælder heller ikke for værdipapirer, der omfattes af reglerne i ABL. Det vil sige, at aktier, anparter, andelsbeviser, konvertible obligationer, omsættelige beviser for indskud i investeringsforeninger og lignende værdipapirer ikke omfattes af KGL.
Endvidere gælder reglerne ikke for gevinst og tab på fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avance ved salg af fast ejendom, der henhører under den skattepligtiges næringsvej, jf. SL § 4, jf. § 5, litra a, samt KGL § 1, stk. 3. Tilsvarende gælder for gevinst på fordringer og gæld, der indgår i avanceopgørelsen efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder mv. Efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder mv. opgøres og beskattes fortjenesten på samme måde som efter reglerne i SL. Om næringsejendomme og førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder mv. se nærmere A.D.2.3.4.2.