Udgifter til erhvervsmæssig befordring som defineret i LL § 9 B kan godtgøres skattefrit, jf. LL § 9, stk. 5, jf. herom A.B.1.7. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse til den generelle regel om, at godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, som lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, medregnes ved indkomstopgørelsen.     
Den skattefri godtgørelse kan højst ydes efter Ligningsrådets satser.    
Den skattefri befordringsgodtgørelse kan ikke overstige følgende beløb i ►2000:  
For perioden 1. januar -19. marts 2000: ◄
Årlig kørsel indtil ►20.000◄ km: ►256◄ øre pr. km
Årlig kørsel udover ►20.000◄ km: ►144◄ øre pr. km
►For perioden 20. marts 2000-31. december 2000: ◄
►Årlig kørsel til og med 20.000 km:◄ ►266 øre pr. km◄
►Årlig kørsel udover 20.000 km:◄ ►154 øre pr. km◄
For kørsel på egen motorcykel er satsen som for egen bil. ). Vedr. befordringsfradrag efter ►20.000◄ km-grænsen og flere arbejdsgivere, se LV A.B.1.7.1.1. samt TfS 1996, 300 og 1997, 196.       
Udbetales der ingen godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, kan den skattepligtige foretage fradrag for befordring efter LL § 9 C, jf. § 9, stk. 5, 2. pkt., jf. herom A.F.3.1. Ydes der derimod hel eller delvis godtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen. Ydes der fx godtgørelse med en lavere sats, end den af Ligningsrådet fastsatte, udelukker det fradrag efter LL § 9 C.    
Ydes der alene godtgørelse for en del af en samlet godtgørelsesberettiget strækning, er fradraget efter LL § 9 C alene afskåret fra den godtgjorte strækning.     
Er betingelserne for at modtage godtgørelse for en strækning på fx 100 km mellem bopæl og arbejdsplads opfyldt, men arbejdsgiveren alene vil godtgøre 30 km, er det muligt at foretage fradrag efter LL § 9 C for de resterende 70 km (fradraget skal således foretages under hensyn til, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fratrækkes).    
Fradrag for befordring mellem arbejdspladser og inden for samme arbejdsplads beregnes på samme måde som fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.  
Eksempel:
En skattepligtig har en arbejdsdag følgende befordringsmønster frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads: Sædvanlig bopæl - arbejdsplads A - arbejdsplads B - sædvanlig bopæl. Arbejdsgiveren udbetaler ingen skattefri godtgørelse. Den pågældende kan efter LL § 9 C fratrække den samlede befordring ud over 24 km med beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel.     
Hvis der ydes hel eller delvis godtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen, jf. LL § 9 C, stk. 6. Udbetales der fx skattefri godtgørelse med beløb, der er mindre end Ligningsrådets satser, er den pågældende afskåret fra at foretage befordringsfradrag for kørslen.     
Der henvises til afsnit A.F.3.1. om privat befordring.
Der gælder særlige regler om skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med uddannelse, se A.B.1.9.20