åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.H.1.1 Ligningsfristen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
<  >
Indenfor ligningsfristen◄ Efter SSL § 3, stk. 1, (jf. lovbekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000) skal skatteansættelser for fysiske personer og dødsboer foretages senest 30. juni i det andet kalenderår efter det indkomstår, som ansættelsen vedrører. SSL § 3, stk. 1 fastslår, at den kommunale skattemyndighed inden for ligningsfristen har kompetence til at foretage ansættelser, herunder af egen drift genoptage og ændre tidligere foretagne skatteansættelser.
Bestemmelsen i SSL § 3, stk. 1 er ikke en forældelsesregel, der hindrer en senere revision af ansættelsen og en eventuel ændring af denne, men hvis den kommunale skattemyndighed foretager en ændring efter fristens udløb uden bemyndigelse, foreligger der en tilblivelsesmangel i form af mangel på saglig kompetence, der vil medføre afgørelsens ugyldighed.  
Efter SSL § 3, stk. 2 har skatteministeren bemyndiget kommunerne til under visse betingelser at foretage skatteansættelser efter ligningsfristens udløb, jf. bekendtgørelse nr. 1176 af 22. december 1994 om den kommunale skattemyndigheds adgang til at foretage skatteansættelser efter udløbet af ligningsfristen. Bemyndigelsen gælder dog ikke i følgende tilfælde:
  • ►En forhøjelse vil være af uvæsentlig betydning. En uvæsentlig forhøjelse fastsættes vejledende til en indkomstforhøjelse på under 3.000 kr. i alt for et indkomstår, bortset fra tilfælde, hvor forhøjelsen foretages i forbindelse med en genoptagelse begæret af den skattepligtige. I disse tilfælde gælder beløbsgrænsen ikke. ◄
  • ►En forhøjelse vil vedrøre et forhold i en skatteansættelse, der tidligere er nedsat i forhold til det selvangivne. Med formuleringen "et forhold" fastslås, at der skal være tale om en nærmere sammenhæng mellem den tidligere nedsatte skatteansættelse og den senere ønskede forhøjelse, for at kravet om indhentelse af tilladelse opstår.◄
  • ►En ændring vil vedrøre et forhold i en skatteansættelse, hvor Ligningsrådet har truffet afgørelse om efterbetaling af skat uden egentlig ændring af selve skatteansættelsen.◄
►I TfS 2000, 621 ØLD medførte en ikke-indhentet godkendelse fra told- og skatteregionen forud for gennemførelsen af en forhøjelse af skatteyderens skatteansættelse, ikke ugyldighed, fordi der ikke var tale om, at forhøjelsen vedrørte et forhold i skatteansættelsen, der tidligere var nedsat i forhold til det selvangivne. Den først udskrevne årsopgørelse, som blev udskrevet på grundlag af det selvangivne, var behæftet med en talmæssig skrivefejl, der på skatteyderens foranledning blev rettet. Herefter anså Landsretten årsopgørelse nr. 2 for en talmæssigt korrigeret ansættelse i overensstemmelse med det selvangivne, og årsopgørelse nr. 1 kunne derfor ikke anses for at have karakter af en selvstændig ansættelse. Landsretten fandt derfor, at der forud for udskrivning af årsopgørelse nr. 3 ikke var krav om indhentelse af forudgående godkendelse fra den lokale told- og skatteregion.
Der stilles i bekendtgørelsen krav om indhentelse af en forudgående tilladelse fra den lokale told- og skatteregion (for København og Frederiksberg kommuners vedkommende fra henholdsvis Told- og Skatteregion København og Told- og Skatteregion Frederiksberg jf. TSS-cirkulære 1999-37) for at en ansættelse kan forhøjes efter ligningsfristens udløb. Manglende overholdelse af kravet om forudgående tilladelse er en kompetenceregel, der kan påberåbes af den skattepligtige som grundlag for at erklære skatteansættelsen for ugyldig.
De statslige skattemyndigheder har i henhold til SSL § 14, stk. 4 adgang til at foretage en ansættelse, hvor dette ikke tidligere er sket, eller ved revision at ændre en ansættelse i henhold til SSL § 19, stk. 1. Ligningsfristen gælder ikke for de statslige myndigheder.
Efterfølgende underretning◄ Der stilles endvidere krav om efterfølgende underretning af den lokale told- og skatteregion (for København og Frederiksberg kommuners vedkommende af henholdsvis Told- og Skatteregion København og Told- og Skatteregion Frederiksberg, jf. TSS-cirkulære 1999-37) i tilfælde, hvor en skatteansættelse foretages eller ændres efter ligningsfristens udløb, og den skattepligtige er fremkommet med en indsigelse mod den varslede ændring. Denne underretning af den lokale told- og skatteregion skal foretages samtidig med, at den skattepligtige underrettes om skatteansættelsen. Kravet om efterfølgende underretning er en ordensforskrift, og manglende overholdelse af kravet kan ikke påberåbes af den skattepligtige som grundlag for at erklære skatteansættelsen for ugyldig.
Efter bekendtgørelsens § 2 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til at foretage en skatteansættelse efter ligningsfristens udløb, hvor ansættelsen med urette ikke er foretaget tidligere. Bestemmelsen er hidtil blevet praktiseret således, at kommunen kan foretage en ansættelse efter udløbet af ligningsfristen, når det på grund af en teknisk fejl ikke er sket tidligere.
Beføjelsen i henhold til bekendtgørelsens § 2 omfatter endvidere udelukkende ansættelser, som den kommunale skattemyndighed ikke har kunnet foretage indenfor ligningsfristen, fordi skattemyndigheden ikke har haft kendskab til, at den skattepligtige skulle ansættes til skat i kommunen. Bestemmelsen giver således ikke skattemyndigheden en generel adgang til at foretage skatteansættelser efter ligningsfristens udløb.  
Ifølge TfS 1999, 656 LSR var skatteforvaltningen afskåret fra at foretage en skønsmæssig skatteansættelse for en begrænset skattepligtig for indkomståret 1993 efter ligningsfristens udløb i en situation, hvor der ikke tidligere var foretaget en skatteansættelse. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke forelå tekniske fejl, der var til hinder for, at skatteforvaltningen havde foretaget ansættelsen inden ligningsfristens udløb. Landsskatteretten anså herefter ansættelsen for ugyldig.