Navn:Jørgen Kold
Virksomhed:Landsudvalget for heste og SEGES Innovation, Heste
Adresse:Agro Food Park 15
Postnr.:8200
By:Aarhus N
Email:jrk@seges.dk
Angiv email igen::jrk@seges.dk
Øvrige kontaktoplysninger:tlf. 2683 9069
Høringssvar:Høringssvar findes i vedhæftet fil.

Navn:Morten Uhre Pless
Virksomhed:Havbakkegaard
Adresse:Ajstrup Strandvej 52
Postnr.:8340
By:Malling
Email:morten@uhrepless.dk
Angiv email igen::morten@uhrepless.dk
Høringssvar:Se bilag

Navn:Jacob Klivager Vestergaard
Virksomhed:Green Power Denmark
Adresse:Vodroffsvej 59
Postnr.:1900
By:Frederiksberg
Email:jkv@greenpowerdenmark.dk
Angiv email igen::jkv@greenpowerdenmark.dk
Øvrige kontaktoplysninger:31153937
Høringssvar:Green Power Denmarks høringssvar til udkast til styresignal - fastlæggelse af praksis vedr. juridisk kategorisering Indledning Green Power Denmark takker for muligheden for at indgive høringssvar og henleder i særdeleshed opmærksomheden på konsekvenserne for udbygning og ejerskab af vedvarende energi og de konsekvenser den foreslåede ændring kan have herfor. Kort sagt er vi bekymret for, at der laves endnu et benspænd for landbaseret vedvarende energi, hvilket kan begrænse muligheden for at realisere folketingets målsætning om at firdoble produktionen af vedvarende energi i 2030. I den forbindelse er vi også meget uenige i, at der i første omgang er sket en øget beskatning på jorden med vedvarende energi. Styresignalet formål er at afklare kategoriseringen af ejendomme mellem ejerboliger, landbrugsejendomme, skovejendomme og erhvervsejendomme mv. Den del kan Green Power Denmark bakke op om. Styresignalet ønskes dog uddybet med yderligere eksempler – i særdeleshed på området omkring solceller. Position i Green Power Denmark Vi mener ikke, at hensigten med styringssignalet er at fordyre og forsinke udrulningen af grøn energi, og at det er uhensigtsmæssighed. Omvendt mener vi også, at det modsiger folketingets ønske om at øge landbaseret VE med fire gange mod 2030. Derfor anbefaler vi at Skatteministeriet forholder sig til denne problemstilling. Green Power Denmark arbejder for mere elektrificering af hele samfundet, det er på den baggrund at vi henleder opmærksomheden på vindmøller og solceller. Position for vindmøller: I udkastet til styresignalet står følgende: ”Produktionsvindmøller kan både ligge på selvstændige ejendomme eller på en landbrugsejendom. Ligger vindmøllen som en selvstændig ejendom (vindmølleparcel) kategoriseres den som erhvervsejendom mv. Når vindmøllen/møller ligger i forbindelse med landbrugsarealer på en bebygget landbrugsejendom, der anvendes intensivt, skal ejendommen som udgangspunkt kategoriseres som landbrugsejendom, men arealet hvorpå vindmøllen står (jf. ejendomsvurderingslovens § 34, stk. 3, sidste pkt., fastsat til 200 m2), skal dog ikke vurderes som produktionsjord.” Green Power Denmark er, når vedvarende energi betragtes som erhverv, enige i signalet her, hvor ejendommen som udgangspunkt er udlagt til landbrugsejendom, men hvor arealet til vindmøllen (200m2) ikke betragtes som produktionsjord. De 200m2 virker dog en smule arbitrære, da en vindmølle kan variere meget i størrelse. Solcelleparker I udkastet står således: ”Hvis hele ejendommens areal er udlagt til solceller, skal ejendommen som udgangspunkt kategoriseres som erhvervsejendom mv. Dette gælder også, selvom der fx er afgræsning af får på arealerne mellem solcellerne. Har ejendommen ud over solceller også andre arealer og driftsbygninger, som bliver brugt til intensivt landbrug og måske tillige erhvervsmæssig husdyrproduktion, og den derfor hovedsageligt bliver brugt til landbrug, skal ejendommen som udgangspunkt kategoriseres som landbrugsejendom.” Det er vores forståelse, at hvis der bliver opsat en vis mængde solceller på landbrugsjorden, vil jorden overgå til erhvervsejendom og dermed give en højere beskatning på den del af jorden anvendes til VE anlæg. Men styresignalet lægger op til at landbrugsejendommen skal vurderes ud fra en helhed, altså ud fra hvor den samlede værdi vægtes efter hvad den ”primære aktivitet” på ejendommen drives af. Kort sagt: er solceller den overvejende værdi for ejendommen, risikerer man således at resten af landbrugsejendommen bliver betragtet som erhvervsejendom. Beskatningen af den samlede jord vil således stige betragteligt for hele ejendommen, hvilket kan få store konsekvenser for udbygningen af solceller i Danmark. Vi anbefaler derfor, at styresignalet tager højde for den del, hvis ikke det undlades helt. Det fremkommer således også uklart, hvornår princippet træder i kraft i en blandet arealanvendelse med intensiv produktion og solceller. Green Power Denmark anbefaler derfor nogle mere konkrete eksempler på dette. Det skal også ses i lyset af at fremtidens arealanvendelse kan få flere arealer, hvor sol og intensiv dyrket jord ville optage samme jord. Vi ser allerede nu projekter med såkaldt ”agri-pv”. Vi takker endnu engang for muligheden for at indgive høringssvar og står naturligvis til rådighed ved opfølgende spørgsmål. Med venlig hilsen Jacob Klivager Vestergaard Afdelingschef for vedvarende energi på land og marked jkv@greenpowerdenmark.dk Dir. tlf. +45 31 15 39 37

Navn:Jeppe Dahl-Nielsen
Virksomhed:Hegnstrup
Adresse:Gl. Københavnsvej 14
Postnr.:3550
By:Slangerup
Email:Jeppe_dahlnielsen@hotmail.com
Angiv email igen::Jeppe_dahlnielsen@hotmail.com
Høringssvar:Vi er ærgerlig over afgrænsningen, som rammer "for højt" ifht. mange små-brug. Styresignalet vil favourisere de landbrug der har ensrettet sig mod en enkelt produktion - Køer/får/Høns/grøntsager. Vi har dyrket økologisk landbrug på små-skala de sidste 45 år. Landbruget omfatter 3 moderkøer, 5 får, 30 høns, 2 ænder, 7000m2 intensivt gartneri (herunder 500m2 drivhus), ca. 100 forskellige sorter af grøntsager. Som vi forstår forslaget vil vi i alle kategorier ligge under den nedre grænseværdi, hvorfor intet enkeltelement i vores landbrug vil kunne komme i betragtning som landbrug. Vi har svært ved at begribe den skattemæssige lussing der vil følge hvis vores ejendom ændrer status til beboelse, men føler os truet på vores eksistens. Som vi ser det vil den eneste vej til overlevelse være at fokusere ensidigt på én enkelt afgrøde, eller dyreart, for at ved denne vej kunne ramme en nedre grænseværdi. Men det vil dræbe den samlede økologiske tanke vores landbrug er indrettet omkring; et tilpasset system hvor de enkelte elementer spiller sammen. Er det virkeligt det man ønsker med loven? Bonderøven og hans tankefæller må opgive at drive de små gårde. Den økonomiske byrde (beskatning) vil være for tung. Et effektivt farvel til den sidste rest af små-skala-landbrug. øv.
Vis bilag:DSC_3293.jpg

Navn:Benedikte Boisen Rolighed
Virksomhed:Landbrug & Fødevarer
Adresse:Axeltorv 3
Postnr.:1609
By:København
Email:bcbr@lf.dk
Angiv email igen::bcbr@lf.dk
Høringssvar:Se vedhæftede høringssvar

Navn:Maria Eun Elkjær
Virksomhed:FSR – danske revisorer
Adresse:Slotsholmsgade 1, 4. sal
Postnr.:1216
By:København K
Email:fsr@fsr.dk
Angiv email igen::fsr@fsr.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Johannes Skouenborg Rolskov
Virksomhed:Landbrugsstyrelsen
Adresse:Pionér Allé 9
Postnr.:6270
By:Tønder
Email:josrol@lbst.dk
Angiv email igen::josrol@lbst.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Carl Andersen
Virksomhed:Dansk Erhverv
Adresse:Børsen
Postnr.:1217
By:København K
Email:info@danskerhverv.dk
Angiv email igen::info@danskerhverv.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Mimi Shin Jensen
Virksomhed:Patriotisk Selskab f.m.b.a.
Adresse:Ørbækvej 276
Postnr.:5220
By:Odense SØ
Email:patriotisk@patriotisk.dk
Angiv email igen::patriotisk@patriotisk.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Bo Sandberg
Virksomhed:Dansk Industri
Adresse:H. C. Andersens Boulevard 18
Postnr.:1553
By:København V
Email:bsa@di.dk
Angiv email igen::bsa@di.dk
Høringssvar:DI har ingen bemærkninger.

Navn:Tanja Blindbæk Olsen
Virksomhed:Dansk Skovforening
Adresse:Amalievej 20
Postnr.:1875
By:Frederiksberg C
Email:to@danskskovforening.dk
Angiv email igen::to@danskskovforening.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Andrew Hjuler Crichton
Virksomhed:Advokatrådet
Adresse:Kronprinsessegade 28
Postnr.:1306
By:København K
Email:postkasse@advokatsamfundet.dk
Angiv email igen::postkasse@advokatsamfundet.dk
Høringssvar:Se vedlagte.

Navn:Amalie Taarup Kroon
Virksomhed:Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Adresse:Holmens Kanal 22
Postnr.:1060
By:København K
Email:amtk@sm.dk
Angiv email igen::amtk@sm.dk
Høringssvar:Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ingen bemærkninger, se vedlagte.

Navn:Ulrik Ryssel Albertsen
Virksomhed:Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Adresse:Vesterbrogade 1
Postnr.:1620
By:København V
Email:fri@frinet.dk
Angiv email igen::fri@frinet.dk
Høringssvar:FRI har ingen bemærkninger, se vedlagte.

Navn:Ankestyrelsen
Adresse:Teglholmsgade 3
Postnr.:2450
By:København SV
Email:ast@ast.dk
Angiv email igen::ast@ast.dk
Høringssvar:Ankestyrelsen har ingen bemærkninger, se vedlagte.

Navn:Natasha Holsøe Duncker
Virksomhed:Finanstilsynet
Adresse:Strandgade 29
Postnr.:1401
By:København K
Email:ndun@ftnet.dk
Angiv email igen::ndun@ftnet.dk
Høringssvar:Finanstilsynet har ingen bemærkninger, se vedlagte.