Personer, der uden at være omfattet af KSL § 1, oppebærer indkomst af den i KSL § 43, stk. 2, nævnte art, der er gjort til A-indkomst, bliver ligeledes begrænset skattepligtige.
Denne bestemmelse har især betydning for personer, der oppebærer bestyrelseshonorarer, pensioner, skattepligtige forsikringsydelser m.v. her fra landet.
De indkomster, der er gjort til A-indkomst, fremgår af BEK nr. ►729 af 6. juli 2000 ◄ om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.
Bortset fra konsulenthonorar (se herom nedenfor) stilles der ikke krav om anden tilknytning her til landet end den, der ligger i, at den skattepligtige indkomst hidrører her fra landet.
DBO'er kan dog medføre, at Danmark er afskåret fra at udnytte den beskatningsret, som KSL § 2, stk. 1, litra b, giver.
Hvis beskatningsretten efter DBO'en tilkommer vedkommende udland, kan indeholdelse undlades, men det må ved hver udbetaling kunne dokumenteres, at betingelserne herfor er til stede. Til brug herfor kan eventuelt anvendes blanket 02.013 (vedrørende attestation af bopæl i udlandet,).
I TfS 1998, 532 LSR, havde skatteyderen, mens han endnu var fuldt skattepligtig til Danmark, indgået aftale med sin danske arbejdsgiver om, at han skulle udstationeres til et koncernen tilhørende canadisk datterselskab, og at han i den forbindelse skulle have udbetalt et engangsvederlag til dækning af flytteomkostninger. Vederlaget udbetaltes, efter at den fulde skattepligt til Danmark var ophørt, og retten til vederlaget var betinget af, at skatteyderen tiltrådte stillingen i Canada. Denne stilling blev først tiltrådt efter ophør af den fulde skattepligt til Danmark. Derfor, og da vederlaget måtte sidestilles med en flyttegodtgørelse, var der ikke hjemmel til at beskatte det her i landet.
 
Folkepension m.v.  Begrænset skattepligtig er endvidere folkepension, førtidspension og andre skattepligtige sociale ydelser, KSL § 43, stk. 2, og BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ , § 20, nr. 3, ►jf. for eksempel TfS 2000, 543 ØLD.
◄Bestemmelsen omfatter skattepligtige løbende ydelser i henhold til lov om social pension.
Sociale ydelser, der er fritaget for beskatning efter LL § 7, som f.eks. invaliditetsydelser, personlige tillæg, bistand- og plejetillæg, understøttelser og andre lignende ydelser  eller børnetilskud, er ikke omfattet af bestemmelsen.
 
SUStipendier fra Statens Uddannelsesstøtte er også A-indkomst. Om behandlingen af disse stipendier i relation til DBO'erne henvises til afsnit D.D.2, artikel 20 om studerende eller artikel 21 om anden indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, og BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ , § 20, nr. 4.
 
Arbejdsløshedsdagpenge I henhold til KSL § 43, stk. 2, litra d, er arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser samt dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom og fødsel ligeledes begrænset skattepligtige. Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., samt efter lov om seniorydelse, anses for A-indkomst efter BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ , § 20, nr. 5,  uanset hvorledes understøttelsen beregnes. Tilsvarende gælder strejke- og lockoutgodtgørelser samt løn mv., der udbetales af en arbejdsgiver under lønmodtagerens fravær fra arbejdet på grund af sygdom eller svangerskab og fødsel, jf. nr. 7. Hvis arbejdsløshedskassen yder lån til konfliktramte medlemmer, må der foretages en konkret vurdering af, om der reelt foreligger et låneforhold. Efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring er ligeledes A-indkomst. Det samme gælder dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel bortset fra dagpenge, der erstatter B-indkomst eller ydes som frivillig sikring efter lovens § 20, jf. BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ § 20, nr. 8, litra a. Endvidere omfattes en række skattepligtige erstatningsydelser i henhold til forskellige love, jf. BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ ,  § 20, nr. 8, litra b - litra j.
►I TfS 1998, 306 er der redegjort for beskatning af sociale ydelser i relation til dobbeltbeskatningsaftaler.
◄ 
 Understøttelser     Efter KSL § 43, stk. 2, litra e, er understøttelser og andre lignende ydelser af skattepligtig art, der udredes af offentlige myndigheder eller institutioner eller af offentlige eller private fonde, legater eller lignende, begrænset skattepligtige. BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄  § 20, nr. 9 - nr. 18, omfatter en række ydelser og godtgørelser efter forskellige love om arbejdsformidling, uddannelse og omskoling mv. Bemyndigelsesbestemmelsen er ikke udnyttet for så vidt angår understøttelser eller andre ydelser fra private fonde, legater og lignende.  
 
OrlovsydelserTilsvarende er orlovsydelser i henhold til lov om orlov, A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, og BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ § 20, nr. 11. Om behandlingen af disse henvises til TfS 1994, 225 TSS og TfS 1998, 640 LSR.
 
BestyrelseshonorarGodtgørelse for medlemskab af, eller som medhjælp for, bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende er omfattet af den begrænsede skattepligt, KSL § 43, stk. 2, og BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ , § 20, nr. 1. Om de pågældende sammenslutninger virker inden for private organisationer, f.eks. aktieselskaber, eller om der er tale om offentlige råd og lignende, er uden betydning, ligesom det i sidstnævnte tilfælde er uden betydning, om der er tale om frivilligt medlemskab, eller dette f.eks. beror på offentligt ombud. Det er ligeledes uden betydning, om hvervet er af erhvervsmæssig karakter, eller om vedkommende er bestyrelsesmedlem i en sportsforening, grundejerforening eller lignende. Det er uden betydning for den begrænsede skattepligt af bestyrelseshonorarer, om bestyrelsesmøderne afholdes her i landet eller i udlandet. For så vidt angår honorar til medhjælp, skal der foreligge et fastere tilknytningsforhold. Rent lejlighedsvis ydet bistand fra en advokat eller en revisor falder uden for bestemmelsen.  
 
KonsulenthonorarDer foreligger begrænset skattepligt af vederlag, der modtages fra en virksomhed her i landet, som rådgiver, konsulent eller lignende medhjælp for virksomheden, jf. KSL § 2, stk. 1, litra b, sammenholdt med KSL § 43, stk. 2, litra i, og BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ , § 20, nr. 29.
Bestemmelsen omfatter alene begrænset skattepligtige personer, der har været fuldt skattepligtige til Danmark på grund af bopæl her i landet. Det er uden betydning, om virksomheden som konsulent, rådgiver eller lignende må anses som personligt arbejde i et tjenesteforhold eller som selvstændig erhvervsvirksomhed, når virksomheden udføres i udlandet. Udføres virksomheden her i landet, omfatter bestemmelsen kun selvstændig erhvervsvirksomhed, når der ikke foreligger et fast driftssted, jf. KSL § 2, stk. 1, litra d. Hvis personen derimod anses som lønmodtager, er forholdet omfattet af KSL § 43, stk. 1, jf. KSL § 2, stk. 1, litra a. Bestemmelsen omfatter endvidere ikke medlemmer af bestyrelser, udvalg, råd, kommissioner mv., eller medhjælp for disse, jf. KSL § 43, stk. 2, litra a.   
Det er en betingelse, at personen har, eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for ophøret af den fulde skattepligt har haft, direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, der udreder vederlaget. Ved afgørelsen heraf henses, når den udbetalende virksomhed er et selskab m.v., til, om personen ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Bestemmelserne i ABL § 11, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Er den udbetalende virksomhed personligt ejet, henses til, om den pågældende person ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af egenkapitalen eller har eller har haft afgørende indflydelse i virksomheden. De for aktionærer gældende kriterier finder tilsvarende anvendelse.
Der kan efter omstændighederne blive tale om at anse en del af honoraret som godtgørelse for medlemskab af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, jf. KSL § 2, stk. 1, litra b, sammenholdt med KSL § 43, stk. 2, litra a. Selv om dette ingen betydning har for selve skattepligten til Danmark, vil det ofte på grund af de indgåede DBO'er have betydning for udnyttelsen af beskatningsretten.
I de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med fremmede stater, er det oftest aftalt, at vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der oppebæres af en person hjemmehørende i en kontraherende stat, kun kan beskattes i denne stat, medmindre arbejdet udføres i den anden stat. Er arbejdet udført dér, kan vederlaget, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat. Det er ligeledes oftest aftalt, at indkomst ved frit erhverv eller ved andet arbejde af selvstændig karakter, der oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun kan beskattes i denne stat, medmindre den pågældende har et fast sted, som til stadighed står til rådighed for ham i den anden kontraherende stat med henblik på udøvelsen af hans virksomhed. Såfremt den pågældende har et sådant fast sted, kan indkomsten beskattes i denne anden stat, men kun i det omfang, den kan henføres til dette faste sted. Det er endvidere typisk aftalt, at såkaldt anden indkomst kun kan beskattes i den stat, hvor personen er hjemmehørende. Dette indebærer, at hvis konsulenten er hjemmehørende i et aftaleland, kan Danmark - uanset den nye bestemmelse om konsulenthonorarer - i reglen kun beskatte vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er udført her i landet, eller indkomst ved frit erhverv, der kan henføres til et fast sted her i landet. En skatteyders fulde skattepligt var ophørt i forbindelse med udrejse til England. Skatteyderen ejede halvdelen af aktiekapitalen i et dansk selskab, som han udførte arbejde for i England. Vederlaget herfor ansås for omfattet af KSL § 43, stk. 2, litra i. Pensions- og forsikringsudbetalingerDe skattepligtige forsikringsudbetalinger, der er A-indkomst i henhold til  BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.,jf. § 20, nr. 2, nr. 19, nr. 25 og nr. 26, begrunder begrænset skattepligt, hvad enten modtageren - f.eks. under en tidligere opholds- eller bopælsperiode - har haft fradragsret for præmierne eller ikke.
Det er ligeledes uden betydning, om det tjenesteforhold, som pensionen har sammenhæng med, vedrører arbejde, der har været udført i Danmark eller i udlandet, jf. skd. 15, s. 13.
Efter § 20, nr. 2, i BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ er pension og ventepenge, samt lignende skattepligtige ydelser,  begrænset skattepligtige, når de har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold. Herunder hører ministerpensioner og uafdækkede ordninger.
Lignende skattepligtige ydelser omfatter løbende ydelser, som uden at blive benævnt pension eller ventepenge udbetales fra en virksomhed til tidligere ansatte eller disses pårørende.
►Efter § 20, nr. 19 i◄ BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ indkomstskattepligtige udbetalinger som nævnt i PBL § 20, stk. 1-2, § 46, stk. 1, og  § 50, stk. , henregnes til A-indkomst, og sådanne udbetalinger dermed begrænset skattepligtige. ►Dette gælder dog ikke ydelser som omtalt i PBL § 50, stk. 1, nr. 7, når ydelsen udbetales til personer, der er registreret med CVR-nummer eller SE-nummer.
◄I henhold til § 20, nr. 25, i BEK nr. ►729 af 6. juli 2000◄ er endvidere skattepligtige vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, jf., omfattet af den begrænsede skattepligt.
Endelig fremgår det af § 20, nr. 26, i BEK nr.► 729 af 6. juli 2000◄ , at også pension og lignende skattepligtige ydelser omfattes, når de har sammenhæng med et tidligere medlemsskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Herunder hører folketingspensioner.
Om beskatning af ordninger, der før den 18/2-1992 er henført til den daværende § 50  i , kan henvises til LV 1992 , afsnit A.C. 2.4. Afgift i anledning af udbetaling fra eller ophævelse af en pensions- eller forsikringsordning skal ifølge PBL § 32, stk. 1, svares af det fulde beløb, selv om arbejdstageren eller ejeren af forsikringen ikke har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor indbetalingerne har fundet sted. For indbetalinger før lovens ikrafttræden den 1. jan. 1972 gælder PBL § 32, stk. 2. Sådanne afgifter er ikke omfattet af de af Danmark indgåede , TfS 1992, 291 ØLD.
I relation til Færøerne medfører PBL § 40 A, at afgiften skal fordeles mellem Danmark og Færøerne, hvis den afgiftspligtige er fuldt skattepligtig til Færøerne på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Der foretages dog ikke en sådan fordeling, hvis den afgiftspligtige på nævnte tidspunkt også er fuldt skattepligtig til Danmark og hjemmehørende der. Om den nærmere fordeling af afgiften henvises til PBL § 40 A, stk. 2 og 3.