Bek. nr. 14 af 3. juni 1998 af DBO af 17. september 1997 har virkning fra 1. januar 1999, jf. TfS 1998, 590. Samtidig ophører den tidligere overenskomst med at have virkning, dog således at der i 1999 gives lempelse efter den tidligere overenskomst, hvis en sådan lempelse er større end efter den nye overenskomst.
Protokol af 17. september 1997 (skibstransport og gyldighed for Grønland på visse punkter).
Selskabsskatteprocenten i Canada er 28. Hertil lægges en tillægsskat på 4 pct. samt lokale skatter, typisk på mellem 6,27 pct. og 14,12 pct. Der er carryback-regler for underskud, som kan tilbageføres og modregnes i positiv indkomst i 3 år.
 
Indholdsfortegnelse
 
Artikel 1:    De af DBO'en omfattede personer
Artikel 2:    De af DBO'en omfattede skatter
Artikel 3:    Almindelige definitioner
Artikel 4:    Skattemæssigt hjemsted
Artikel 5:    Fast driftssted
Artikel 6:    Indkomst af fast ejendom
Artikel 7:    Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
Artikel 8:    Skibs- og luftfart
Artikel 9:    Indbyrdes forbundne foretagender
Artikel 10:  Udbytte
Artikel 11:  Renter
Artikel 12:  Royalties
Artikel 13:  Kapitalgevinster
Artikel 14:  Frit erhverv
Artikel 15:  Personligt arbejde i tjenesteforhold
Artikel 16:  Bestyrelseshonorarer
Artikel 17:  Kunstnere og sportsfolk
Artikel 18:  Pensioner
Artikel 19:  Offentlige hverv
Artikel 20:  Studerende
Artikel 21:  Andre indkomster
Artikel 22:  Beskatning af formue
Artikel 23:  Ophævelse af dobbeltbeskatning
Artikel 24:  Ikke diskriminering
Artikel 25:  Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler
Artikel 26:  Udveksling af oplysninger
Artikel 27:  Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning og udvinding af kulbrinter
Artikel 28:  Ansatte ved diplomatiske og konsulære repræsentationer
Artikel 29:  Territorial udvidelse
Artikel 30:  Forskellige bestemmelser
Artikel 31:  Ikrafttræden
Artikel 32:  Opsigelse
 
Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen og praksis
 
Artikel 3DBO'en gælder begge landes kontinentalsokkel.
Udtrykket person omfatter for så vidt angår Canada også en fond (trust).
Ved definitionen af international trafik anvendes kriteriet hjemmehørende i stedet for den virkelige ledelses sæde. Det er desuden i protokol af 17. september 1997 præciseret, at transport med et skib eller skibsfartsvirksomhed skal betyde drift af skib, således at hver rejse opgøres for sig.
 
Artikel 4Staten, politiske underafdelinger og lokale myndigheder er ikke omfattet af bestemmelsen.
Et selskab, der efter art. 4, stk. 1 er hjemmehørende i begge stater, skal efter stk. 3 alene anses for hjemmehørende i den stat, i hvilken det er registreret. Hvis det ikke er det registreret i nogen af nogen af staterne, er sædet for dets virkelige ledelse afgørende.
Efter stk. 4 skal spørgsmål om juridiske personer (ikke-fysiske personer og selskaber), der er hjemmehørende i begge stater, søges løst ved gensidig aftale mellem de kontraherende staters myndigheder, og førend sådan en aftale er indgået, kan den juridiske person ikke påberåbe sig skattenedsættelse eller skattefritagelse efter overenskomsten.
 
Artikel 8Det er i protokol af 17. september 1997 præciseret, at transport med et skib eller skibsfartsvirksomhed skal betyde drift af skib, således at hver rejse opgøres for sig. Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat oppebærer ved skibs- eller luftfartstrafik i international trafik, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende.
Det samme gælder efter stk. 2 for fortjeneste ved anvendelse eller rådighedsstillelse af containere (herunder anhængere, pramme og lignende materiel til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik.
Stk. 3 indeholder en undtagelse til ovennævnte bestemmelser samt art. 7, idet fortjeneste oppebåret ved drift af skibe, som hovedsagelig anvendes til transport af passagerer eller varer udelukkende mellem pladser i en kontraherende stat, beskattes i denne stat.
For så vidt angår fortjeneste oppebåret af SAS finder stk. 1 og 2 kun anvendelse for den danske del af fortjenesten.
Stk. 1-4 anvendes også, når et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat eller SAS deltager i pooling, konsortier eller internationale driftsorganisationer.
 
Artikel 9Der er i stk. 3 indsat en tidsgrænse på 6 år for primær regulering af et foretagendes fortjeneste i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I stk. 4 er der taget forbehold, således at retten til sekundære reguleringer bortfalder, og tidsgrænsen på 6 år for primære reguleringer ophæves, hvis der er tale om svig, forsætlig undladelse eller uagtsomhed.
 
Artikel 10Kildestaten kan beskatte udbytte med 5 pct. i moder-/datterselskabsforhold og med 15 pct. i andre tilfælde. Der er dog en særbestemmelse om i stk. 2, litra b vedr. investeringsaktieselskaber, der er hjemmehørende i Canada (10 pct.). Stk. 6 giver mulighed for at pålægge et fast driftssted en tillægsskat på indtil 5 pct. af overskuddet. Danmark har ikke intern hjemmel til at udnytte en sådan beskatningsret.
 
Artikel 11Der er i stk. 3 og 4 opregnet tilfælde, hvor renter kun kan beskattes i den stat, hvor rentemodtageren er hjemmehørende. Det drejer sig om
  • morarenter,
  • renter betalt mellem de kontraherende staters centralbanker,
  • renter betalt i henhold til en gældsforpligtelse i forbindelse med salg på kredit af udstyr, varer eller serviceydelser af enhver art (bortset fra mellem indbyrdes forbundne foretagender) eller
  • renter betalt til pensionskasser og lign. under forudsætning af, at modtageren generelt er skattefritaget i sin hjemmehørendestat.
  • renter fra statsobligationer
  • renter af eksportlån (garanteret eller ydet af Eksportkreditrådet eller The Export Development Corporation)
Efter stk. 5 betragtes det, at fordringer giver ret til andel i debitors fortjeneste, ikke som rente.
 
Artikel 12Kildestaten kan beskatte royalties med 10 pct. Royalties for ophavsrettigheder og andre lignende betalinger vedrørende produktion eller reproduktion af ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller andet kunstnerisk arbejder (spillefilm og fjernsynsudsendelser undtaget) kan dog ikke beskattes i kildelandet.
Definitionen af royalties er bred, idet den omfatter anvendelsen af eller retten til at anvende industrielt udstyr, dermed er leasing omfattet. Se dog art. 8 om containers.
 
Artikel 13I stk. 4 er bestemt, at salg af andele eller aktier i et selskab i den anden stat kan beskattes i denne anden stat, hvis mindst 50 pct. af værdien af andelene eller aktierne hidrører fra fast ejendom i denne anden stat, under forudsætning af at personen ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen eller andelene. Danmark har ikke intern hjemmel til at udnytte denne beskatningsret.
Staterne har efter stk. 6 ret til at beskatte fortjeneste ved afhændelse af formuegoder hos fysiske personer, der er flyttet til den anden stat inden for seks år før afhændelsen af det pågældende formuegode. Bestemmelsen vedrører canadisk fraflytningsskat, og Canada giver efter art. 23, stk 1, litra b credit for eventuel dansk skat.
 
Artikel 15Danmark har beskatningsretten til lønindkomst, som en i Danmark hjemmehørende person har optjent ved arbejde om bord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik.
 
Artikel 17Hvis en kunstner eller sportsmand udøver virksomhed i den anden stat, og hvis indkomsten ikke direkte eller indirekte tilfalder personen selv eller personer, der har forbindelse med denne, kan indkomsten ikke beskattes i den stat, hvor virksomheden som kunstner eller sportsmand udøves.
 
Artikel 18Pensioner og sociale ydelser kan kun beskattes i kildestaten. Bestemmelsen omfatter alle pensioner, både offentlige og private, og uanset om de har forbindelse med et tidligere tjenesteforhold. Der er tale om flytning af beskatningsretten fra bopælsstat til kildestat i forhold til den tidligere overenskomst. Derfor kan personer, som senest d. 28. november 1997 blev hjemmehørende i Canada, og som på denne dato modtog pensioner omfattet af art. 18, få nedslag i den skattepligtige og personlige indkomst på op til 60.000 kr., dog højest pensionsbeløbet. Personer, der var hjemmehørende i Canada d. 28. november 1997, men som først senere modtager pensioner, er altså ikke omfattet af nedslagsreglen.
Underholdsbidrag og lignende, som betales til en person, som er hjemmehørende i den anden stat, og som der er undergivet beskatning, kan kun beskattes i denne anden stat.
 
Artikel 19Offentlige pensioner er omfattet af art. 18, men beskatningsretten er som i OECD-modellens art. 19 hos kildelandet.
 
Artikel 20Erhvervspraktikanter er omfattet.
 
Artikel 21Anden indkomst beskattes som hovedregel i bopælsstaten. Hvis der er tale om indkomst fra den anden kontraherende stat kan kildestaten dog også beskatte. Ved indkomst fra et dødsbo eller en fond (eller trust), hvortil bidrag ikke har været fradragsberettigede, kan kildestaten dog højst beskatte med 15 pct. af indkomstens bruttobeløb. Den praktiske konsekvens af artiklen er, at det alene er indkomst fra 3.lande, der kun kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende.
 
Artikel 23Lempelsesmetoden er almindelig credit. For indkomst, der kun kan beskattes i Canada, skal Danmark indrømme lempelse efter exemptionsmetoden med progressionsforbehold.
Skattefritagelse i Canada for udbytte fra et dansk datterselskab til et canadisk moderselskab jf. art. 23, stk. 1 c finder anvendelse med hensyn til Grønland ifølge protokol af 17. september 1997.
 
Artikel 25Der er ingen 3-års-frist for indbringelse af en sag til gensidig forhandling. Der må ikke ske forhøjelse af en indkomst, der er beskattet i den anden stat ud over de interne genoptagelsesfrister, dog max. 6 år. Dette gælder ikke ved svig, forsætlig undladelse eller forsømmelse.
 
Artikel 26Artikel finder anvendelse med hensyn til Grønland ifølge protokol af 17. september 1997. De skatter i Grønland, som omfattes, er indkomstskat, selskabsskat og udbytteskat. til Landskassen og kommunerne.
 
Artikel 27Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted ved virksomhed i mere end 30 dage inden for en 12-mdrs.-periode.
Efter stk. 3 udgør virksomhed med borerigge, der udøves ud for kysten, kun fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 90 dage inden for en 12-måneders-periode. Kapitalgevinst på således anvendte borerigge, som flyttes fra den stat, hvor virksomheden er udøvet, kan kun beskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende.
 
Artikel 30Overenskomsten hindrer ikke staterne i at beskatte personer af indkomst, der hidrører fra et interessentskab, en fond (trust) eller fra et kontrolleret udenlandsk datterselskab.
Pensionskasser er fritaget for kildeskat af udbytter af børsnoterede aktier, forudsat at pensionskassen er generelt skattefritaget i den stat, hvori den er hjemmehørende og højst direkte eller indirekte ejer 5 pct. af aktiekapitalen eller 5 pct. af stemmeværdien i det selskab, som udbetaler udbyttet.
Artiklen indeholder i stk. 5 en regel om, hvordan eventuelle uoverensstemmelser skal løses i forhold til konsultationsreglerne i GATS-aftalen.
 
Artikel 31Overenskomsten har virkning fra og med d. 1. januar 1999.
Dog skal 1955-overenskomsten fortsat finde anvendelse i 1999 i tilfælde, hvor bestemmelserne i denne ville have medført en større skattelempelse.