åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "USA" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
BEK. nr. 1 af 11. jan. 1949 af DBO af 6. maj 1948. Skd. cirk. nr. 232 af 12. sept. 1949 (Vejledning).
BEK nr. 26 af 24. juni 1952 vedrørende fritagelse for skatter og afgifter for så vidt angår visse af De Forenede Staters udgifter til det fælles forsvar.
BEK nr. 130 af 15. dec. 1986 af DBO af 27. apr. 1983 vedrørende skatter i boer, arv, gaver og visse andre overførsler.
BEK nr. 70 af 29/9 1987 af noteveksling af 6. juli 1987 vedrørende skibs- og luftfartsindtægter.
►Ved lov nr. 167 af 15. marts 2000 er ovennævnte dobbeltbeskatningsaftale afløst af en ny. Den nye aftale har sædvanligvis først virkning fra og med indkomståret 2001, men for indtægter, der er undergivet en egentlig kildebeskatning (udbytter og royalties), har den nye overenskomst virkning for udbetalinger/godskrivninger, der er foretaget fra og med 1. maj 2000.
◄Selskabsskatteprocenten i USA er ►35◄ pct. for skatteåret (=selskabets regnskabsår) . Der er carryback-regler for nettounderskud (dvs. bruttoindkomsten fratrukket de fradragsberettigede udgifter), som kan tilbageføres og modregnes i positiv indkomst i år.
 
Indhold
Artikel 1 De af DBO'en omfattede skatter
 Artikel 2 Almindelig definitioner og fast driftssted
 Artikel 3 Fortjeneste ved industri og handel
 Artikel 4 Indbyrdes forbundne foretagender
 Artikel 5 Skibs- og luftfart
 Artikel 6 Udbytte
 Artikel 7 Renter
 Artikel 8 Royalty
 Artikel 9 Indkomst af fast ejendom
 Artikel 10 Offentlige hverv og pensioner samt private pensioner og livrenter
 Artikel 11 Personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder frit erhverv
 Artikel 12 Kapitalgevinster (ikke ratificeret)
 Artikel 13 Studerende
 Artikel 14 Professorer og lærere
 Artikel 15 Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning
 Artikel 16 Ikke-diskriminering
 Artikel 17 Udveksling af oplysninger
 Artikel 18 og 19 Bistand til opkrævning af skat mv
 Artikel 20 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler
 Artikel 21 Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer
 Artikel 22 Fastsættelse af nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved gensidig bistand
 Artikel 23 Ikrafttræden og opsigelse
 
Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen - praksis:
 
Artikel 1Det er uden betydning for spørgsmålet, om der foreligger dobbeltbeskatning, om beskatningen af den pågældende indkomst sker i samme tidsrum i begge lande.
 
DBO'en omfatter ikke formueskat, lokale amerikanske skatter og »branch profit tax«, TfS 1993, 594 LSR.
 
Artikel 2DBO'en indeholder ingen bestemmelser vedrørende fastsættelse af skattemæssigt hjemsted. Efter fast praksis fortolkes overenskomsten i denne relation i overensstemmelse med principperne i OECD's modeloverenskomst, TfS 1994, 184 HRD og TfS 1995, 731 LR.
Dobbeltbeskatning ophæves som angivet i artikel 15.
 
Artikel 3Hvis en virksomhed har et fast driftssted i det andet land, kan dette land (kildelandet) ikke alene beskatte indkomst, der kan henføres til dette faste driftssted, men tillige samtlige andre indtægter, f.eks. renter, udbytter, og royalty, som virksomheden oppebærer fra kildelandet, og som ikke vedrører det faste driftssted.
Indkomsten fra det første driftssted opgøres på tilsvarende områder som indkomsten i et datterselskab efter artikel 4.
International skattepraksis på baggrund af OECD's modeloverenskomst med kommentarer blev lagt til grund ved opgørelsen af indkomsten for en filial af et amerikansk selskab. Der kunne herefter ikke fratrækkes renter og kursreguleringer vedrørende interne lån i filialens indkomst i Danmark, jf.TfS 1993, 7 HRD.
En bankfilial blev nægtet fradragsret for renter og kurstab af indskudskapital, stillet til rådighed af selskabet, samt indskudskapital i form af lån fra en søsterfilial, idet de ikke vedrørte egentlige bankforretninger, og således ikke var omfattet af særreglen for finansforetagender i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7, pkt. 18, jf.TfS 1993, 288 LSR og TfS 1996, 115 (retsforlig).
 
Artikel 5Indkomst ved skibs- eller luftfart beskattes i det land, hvor virksomheden er hjemmehørende, jf. bek. af noteveksling af 6. juli 1987.  
Artikel 6Kildestaten har► indtil og med 30/4-2000◄ beskatningsret til udbytte med 15 pct., dog højst med 5 pct, når
  • det udbyttemodtagende selskab ejer mindst 95 pct. af stemmerne i det udbyttegivende selskab,
  • rente- og udbytteindtægter udgør mindre end 25 pct. af det udbyttegivende selskabs bruttoindkomst.
 
Nedsættelse til 5 pct. kommer dog ikke til anvendelse, såfremt vedkommende datterselskabs bruttoindtægt for mere end 25 pct. består i rente- og udbyttebeløb fra andre end dets egne datterselskaber, og ej heller, hvis forbindelsen mellem de to selskaber i første række er arrangeret eller opretholdes med henblik på opnåelsen af en sådan skattenedsættelse.
Se dog bemærkningerne til artikel 3.
Vedrørende tilbagesøgning af dansk udbytteskat, se afsnit D.D.2, artikel 10.
 
►For udbytte modtaget eller godskrevet den 1. maj 2000 eller senere gælder den nye dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale. Reglerne om udbytter fremgår af denne overenskomsts artikel 10. Der indeholdes sædvanligvis 15 pct. udbytte i kildestaten. Såfremt modtageren af udbyttet er et selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbytteudbetalende selskab, kan der dog kun indeholdes 5 pct. af udbyttet i kildestaten.
◄ 
Artikel 7Bopælsstaten har beskatningsretten til renter.
Se dog bemærkningerne til artikel 3.
 
Artikel 8Bopælsstaten har beskatningsretten til royalties.
Se dog bemærkningerne til artikel 3.
 
►For royalties modtaget eller godskrevet den 1. maj 2000 eller senere gælder den nye dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale. Reglerne om royalties fremgår af denne overenskomsts artikel 12. Også efter den nye dobbeltbeskatningsaftale tilkommer beskatningsretten udelukkende bopælsstaten. Definitionen af royalties er mere omfattende end OECD-modellens - således er for eksempel også computersoftware, spillefilm, lyd- og videobånd samt disketter og andre medier til gengivelse af billede og lyd omfattet.
◄ 
Artikel 9Artiklen omfatter også royalty for udnyttelsen af gruber, stenbrud og andre naturkilder i det land, hvori vedkommende naturkilde er beliggende.
►Begrebet royalty har et delvist forskelligt indhold i den her omtalte DBO og den nye dansk-amerikanske DBO. Royalty for udnyttelse af stengruber m.v. omfattes ikke af den nye DBO´s royalty-begreb.
◄ 
Artikel 10Stk. 1 om offentlige pensioner omfatter også sociale ydelser, således at f.eks. folkepension kildelandsbeskattes i Danmark.
 
Social securityDansk beskatning af social security lempes efter exemptionsprincippet, se nedenfor under artikel 15.
Hvis en amerikansk banks herværende filial indbetaler bidrag til amerikansk social security for lokalt ansatte amerikanske statsborgere med bopæl her i landet, vil de skattemæssige konsekvenser heraf være,
  • at bidragene er en fradragsberettiget driftsudgift for den herværende bankfilial,
  • at bidragene for medarbejderne er en skat, der ikke kan fradrages ved deres indkomstopgørelse,
  • at der skal indeholdes A-skat af den til bidragene svarende del af medarbejdernes løn,
  • at bidragene ikke berettiger til »credit-nedslag«, hverken i medfør af art. XI (1) i den dansk-amerikanske DBO af 6. maj 1948 eller i medfør af LL § 33, da lønnen udbetales for arbejde udført her i landet, samt
  • at der ikke i PBL er hjemmel til at godkende individuelle ordninger af den omhandlede karakter. (skd. 48, s. 21-22).
 
Veteranpension behandles på samme måde som ovennævnte »social security« RR, 1957, 248. Tilsvarende gælder også periodiske pensionsydelser fra »United States of America Railroad Retirement Board«, jf. 1976, 94 LSR.
Pension fra hæren (Retired pay) er omfattet af art. X, stk. 1, i DBO'en, hvorfor Danmark i henhold til art. XV ved beregningen af skatten giver nedslag for de skatter, der er erlagt i USA.
Statspension for ansatte ved ambassaden og regeringsansatte er ikke social security, jf. TfS 1996, 761 LSR.
Den skat, som opkræves i USA under forkortelsen FICA, berettiger også til credit her, hvis arbejdet er udført i USA. Det gælder dog ikke lønindtægt ved arbejde her i landet (art. 11). Det betyder f.eks., at en af arbejdstageren betalt FICA-tax (bidrag til social security, for så vidt denne skat har relation til arbejdet her i landet, ikke giver adgang til nedslag (credit) i Danmark. Da der er tale om en skat, vil FICA-tax heller ikke kunne fradrages i indkomsten.
I henhold til stk. 2 og stk. 3 beskattes private pensioner i bopælslandet, men amerikansk pension til amerikanske statsborgere med bopæl i Danmark kan også beskattes i USA og lempes efter artikel 15.
Med private pensioner sidestilles kontraktligt fastsatte løbende ydelser af enhver art.
 
Artikel 11 Vederlag for personligt arbejde, herunder frit erhverv, beskattes i bopælsstaten, enten
  • når et midlertidigt ophold ikke overstiger sammenlagt 90 dage inden for et indkomstår og vederlaget for arbejdet ikke overstiger 3.000 $ eller,
  • når arbejdsgiveren er hjemmehørende i bopælsstaten og opholdet ikke overstiger 180 dage inden for indkomståret uanset arbejdsvederlagets størrelse.
 
Artikel 12Artiklen omfatter ikke den i artikel 10 omhandlede løn til offentligt ansatte.
Hvert land kan efter protokollen til aftalen beskatte kapitalgevinster efter sine interne regler, og Danmark lemper efter LL § 33.
 
Artikel 13Artiklen hjemler en begrænset skattefrihed i opholdslandet for statsborgere i det ene land, som i studie- eller uddannelsesøjemed opholder sig i det andet land. Skattefriheden omfatter kun beløb, der udefra, dvs. i almindelighed fra hjemlandet, ydes den pågældende til hans studier og ophold, men ikke eventuel arbejdsindtægt i opholdslandet eller udbytte af formue eller andre egne indtægter.
Der er ikke krav om, at de studerende skal have været hjemmehørende i bopælsstaten umiddelbart forud for opholdet i kildestaten.
 
Artikel 14Vederlag for professorers eller læreres midlertidige undervisning ved en undervisningsanstalt i en periode på højst 2 år beskattes ikke i opholdsstaten. Om fortolkningen af reglen, se TfS 1994,184 (H) og TfS 1996,472.
 
Artikel 15Dobbeltbeskatning ophæves ved anvendelse af creditmetoden. Den dansk-amerikanske DBO fortolkes i overensstemmelse med principperne i OECD's modelkonvention, jf. også TfS 1992, 433 ØLD samt TfS 1994, 184 HRD. Som en følge heraf kan Danmark alene beskatte sådanne indtægter, som Danmark som kildeland har beskatningsretten til, hvis USA må anses for bopælslandet i DBO'ens forstand. Progressionsretten i henhold til artikel 15 anses alene at tilkomme bopælslandet.
For så vidt angår pensionsindtægter som »social security« eller anden offentlig ydelse, der af særlige grunde ikke beskattes i USA, anvendes exemption (ny metode).
Skattedepartementet har udtalt, at denne fremgangsmåde også gælder i de situationer, hvor social security beskattes i USA med 15 pct, jf. TfS 1984, 167 SKD og TfS 1984, 318 SKD.
En statspensionsordning for ansatte ved ambassader og regeringsansatte kunne ikke sidestilles med social security eller anden offentlig ydelse, der af særlige grunde ikke blev beskattet i USA. Modtageren var derfor kun berettiget til creditlempelse, jf. overenskomstens artikel X og XV, TfS 1996, 761 LSR.
Branch Profit tax er en skat, der i USA pålægges udenlandske virksomheders filialer.
Skatten berettiger ikke til lempelse, jf. ovenfor artikel 1, og heller ikke til lempelse efter LL § 33.
 
Andre afgørelser "Texas school tax" sidestilles med ejendomsskat efter dansk lovgivning, jf. skd. 37, s. 131.
Amerikanske statsborgere, der er stationeret her i landet i henhold til den mellem Danmark og USA under 27.1.1950 afsluttede overenskomst om gensidig bistand på forsvarets område, er i henhold til den nævnte overenskomst skattepligtige til den danske stat efter de for diplomatisk personale gældende regler, jf. BEK nr. 14 af 20. februar 1950.
 
Artikel 18Bestemmelsen i stk. 4 medfører, at Danmark normalt kun kan søge den amerikanske stats bistand til opkrævning af danske skatter hos ikke-amerikanske statsborgere, der har ophold i USA.
 
Artikel 20Artiklen indeholder ikke nogen tidsfrist for skatteyderen til at indbringe sagen for de kompetente myndigheder.