Af LL § 8, stk. 1, fremgår, at udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår kan fratrækkes. Som eksempler på udgifter af denne karakter kan nævnes dokumenterede merudgifter til fortæring, transport og overnatning. LL § 8, , omfatter også salgsrejser til etablering af nye markeder for en eksisterende virksomhed, men derimod ikke rejser med henblik på etablering af en ny virksomhed.   
Et anpartsselskab kunne ikke fradrage hovedanpartshaverens rejseudgifter mellem Spanien og Danmark. Hovedanpartshaveren var bosiddende i Spanien. Rejserne var angiveligt foretaget for at varetage selskabets interesser, men hovedanpartshaveren havde ikke fået løn fra selskabet, lsr. 1984.29.    
►Ved rejser som falder uden for LL § 8, stk. 1, og som foretages i Danmark, kan selvstændig erhvervsdrivende ikke anvende de for lønmodtagere gældende standardsatser for merudgifter. Som udgangspunkt gives fradrag for merudgifter, under udøvelse af selvstændig virksomhed, alene på grundlag af dokumentation af disse efter SL § 6, stk. 1, litra a. TfS 2000, 608 VLD.◄