åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I.2.3 Kontantværdiansættelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed skal anskaffelses- og salgssummer vedrørende aktiver omfattet af afskrivningsloven(AL) kontantomregnes, jf. AL § 45, stk. 1. En tilsvarende bestemmelse om kontantomregning for så vidt angår aktiver omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven findes i EBL § 4. Om kontantværdiansættelse af fast ejendom, se afsnit E.J.2.1.4.1.
Kontantværdien beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen henholdsvis salgssummen lægges sammen med kursværdien af aktivets gældsposter, jf. AL § 45, stk. 1.
►Sælger og køber skal i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen. Fordelingen skal foretages for driftsmidler, bygninger, installationer, goodwill og andre immaterielle aktiver. For driftsmidler og skibe foretages fordelingen under ét og for øvrige aktiver på hvert enkelt aktiv. Omfatter overdragelsen grund, bolig, mælkekvote eller beholdninger, skal fordelingen tillige omfatte disse aktiver, jf. AL § 45, stk. 2. Ved lov nr. 958 af 20. december 1999 blev AL § 45, stk. 2 ændret, således at det i modsætning til tidligere nu af bestemmelsen udtrykkeligt fremgår, at fordelingen skal foretages ikke blot for så vidt angår fast ejendom men også for de øvrige aktiver omfattet af overdragelsen. Ændringen af AL § 45, stk. 2, er ikke udtryk for nogen ændring af den eksisterende praksis.
Den samlede kontantomregnede salgssum samt parternes fordeling af denne på de enkelte aktiver er undergivet de skatteansættende myndigheders prøvelse, jf. AL § 45, stk. 3. Med lov nr. 958 af 20. december 1999 skete der en præcisering af de skatteprocessuelle regler i de situationer, hvor den skatteansættende myndighed for henholdsvis køber og sælger ikke er den samme. jf. AL § 45, stk. 4-6. Hovedreglen er, at det er den skatteansættende myndighed for sælger, der, efter forudgående høring af den skatteansættende myndighed for køber, træffer afgørelse om den samlede salgssum og fordelingen heraf, jf. AL § 45, stk. 4 og 5. Hvis enten den for sælger eller for køber fastsatte salgs/købssum for et aktiv efterfølgende ændres, skal der ske en tilsvarende/korresponderende ændring for modparten, jf. AL § 45, stk. 6.
De nævnte ændringer som følger af lov nr. 958 af 20. december 1999 har virkning for overdragelser, der foretages den 1. januar 2000 eller senere.
◄Ligningsrådet har i TSS-cirkulære 1998-32 fastsat vejledende retningslinier for omregningen af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven til kontantværdi.
►I afsnit E.C.1.2.1. er bestemmelserne om kontantværdiansættelse nærmere beskrevet.◄ Om virksomhedsomdannelse og kontantværdiansættelse i forbindelse hermed, se afsnit E.H.1.3.
 
Grundlaget for kontantværdiansættelsenTfS 1996, 610 ØLD vedrørte overdragelse fra far til søn af en virksomhed, der blev drevet som interessentskab. Sønnen udstedte til berigtigelse af vederlaget et gældsbrev på 1,2 mio. kr. På overdragelsestidspunktet skyldte faderen Interessentskabet ca. 650.000 kr. Denne gæld blev betalt året efter overdragelsen. For overdragelsesåret selvangav faderen et kursnedslag på det til ham udstedte gældsbrev på 480.000 kr., svarende til kurs 60. Landsretten fandt imidlertid, at grundlaget for kontantværdiansættelsen og beregningen af kursnedslaget måtte være gældsbrevets nominelle værdi reduceret med faderens gæld til interessentskabet, svarende til ca. 550.000 kr.