LL § 27 A  gælder for selvskabte formuegoder, eller hvor de pågældende formuegoder er erhvervet som et led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed.   
I LL § 27 A gives der adgang til alene at indtægtsføre de vederlagsbeløb, som efter aftalen kan kræves betalt i det pågældende år, hvis vederlaget ikke skal betales fuldt ud i afhændelsesåret.   
Hvor parterne ændrer den oprindelige aftale, således at afdragsperioden er længere, skal vederlagsbeløbene alligevel tages til indtægt i de indkomstår, hvori de kunne kræves betalt efter den oprindelige aftale.   
Generelt om periodisering af indtægter og udgifter se afsnit E.A.3.