►SEL § 32 medfører, at der gennemføres tvungen sambeskatning (CFC-beskatning) mellem et dansk selskab eller forening m.v. og et udenlandsk selskab eller forening m.v., såfremt følgende tre betingelser alle er opfyldt :
  1. Det danske selskab m.v. skal kontrollere eller have væsentlig indflydelse på det udenlandske selskab m.v.
  2. Virksomheden i det udenlandske selskab m.v. skal i væsentlig grad være af finansiel karakter.
  3. Indkomsten i det udenlandske selskab m.v. skal være beskattet væsentligt lavere end efter danske regler.
 
Skattesubjekt►SEL § 32 gælder for alle selskaber og foreninger m.v., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1.
SEL § 32 gælder endvidere for fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1, jf. FBL §12.
Inden for en koncern kan det forekomme, at flere danske selskaber, der indbyrdes har et moder-/datterselskabsforhold, opfylder betingelserne for at skulle medregne (en andel af) et udenlandsk selskabs indkomst. I denne situation er det alene det danske selskab, der direkte eller indirekte ejer den største kapitalandel i det udenlandske selskab, der udløser tvungen sambeskatning, som skal medregne en andel af indtægterne i lavskatteselskabet ved indkomstopgørelsen. Hvis moderselskabet og datterselskabet har en lige stor kapitalandel medregnes indkomsten hos moderselskabet.
 
Udenlandsk selskab m.v.◄Det er kontrollen med udenlandske selskaber og foreninger m.v., der kan medføre, at der gennemføres tvungen sambeskatning.
Det er alle former for selvstændige juridiske personer, der efter danske regler kvalificeres som selvstændige skattesubjekter, der kan medføre tvungen sambeskatning.
En udenlandsk fond kan i sagens natur ikke indgå i en tvungen sambeskatning. Ved indskud i en lavt beskattet udenlandsk fond eller trust vil der i stedet eventuelt skulle svares indskudsafgift efter FBL § 3 A. Se herom afsnit S.H.14.3.
Et selskab m.v. anses for udenlandsk, hvis det ikke efter danske regler (herunder SEL § 1, stk. 6) anses for hjemmehørende her i landet.
Et selskab m.v., der efter interne danske regler anses for hjemmehørende her i landet, men som efter en af Danmark indgået DBO anses for hjemmehørende i udlandet, anses også for at være et udenlandsk selskab m.v.