åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.H.20.2 Skattefri fusion" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Fonde og foreninger kan under visse betingelser fusionere skattefrit.
Ifølge FUL § 14 c, finder bestemmelserne i kap. 1 tilsvarende anvendelse, i det omfang de er anvendelige:
  1. Ved fusion af fonde omfattet af .
  2. Når en fond omfattet af fusionerer med et datterselskab, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, og den modtagende fond besidder samtlige aktier eller anparter i det indskydende selskab.
  3. Ved fusion af foreninger omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 2 eller 3.
 
For så vidt angår fusion af fonde omfattet af sondres der ikke mellem fonde omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 1 og fonde omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4. Der sondres heller ikke mellem erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.
 
FL §§ 32 og 33 og EFL §§ 48-50 indeholder de materielle regler om fusion af fonde.
En fusion forudsætter vedtægtsændringer, og disse skal godkendes af fondsmyndigheden. Reglerne om ændringer af fondes vedtægter findes i FL kap. 9 og i EFL kap. 9.
Ved fusion af erhvervsdrivende fonde finder reglerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om opløsning af erhversdrivende fonde, jf. nr. 359 af 7. juni 1993 (Opløsningsbekendtgørelsen), som senest er ændret ved nr. 984 af 14. 1995, anvendelse. Det følger af § 13, at en fond kan opløses uden likvidation ved overdragelse af fondens aktiver og gæld som helhed til en bestående fond eller ved sammenslutning af flere fonde til en ny fond. tillader også, jf. opløsningsbekendtgørelsen § 17, stk. 1, at en moderfond kan overtage et datterselskab (aktie- eller anpartsselskab) på betingelse af, at fonden, der overtager aktiver og gæld, som helhed er den modtagende enhed.
Ved fusion af en erhvervsdrivende og en ikke-erhvervsdrivende fond finder ovennævnte bekendtgørelse ikke umiddelbart anvendelse, dvs. at det er fondsmyndigheden der fastsætter betingelserne for den konkrete fusion. Ofte aftales det mellem fondsmyndighederne at anvende principperne i bekendtgørelsen. Der kan ske fusion af brancheforeninger og af arbejdsmarkedssammenslutninger og mellem brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger. Fusion af faglige foreninger kræver ikke godkendelse. Vedtægtsændringer skal dog indsendes sammen med selvangivelsen, jf. FL § 48, stk. 2
I en afgørelse, jf. TfS 1994, 320 , har behandlet spørgsmålet, om en fusion af to fonde i henhold til FUL § 14 c, stk. 1, nr. 1, kunne gennemføres uden beskatning, selv om fusionen efter tilladelse fra fondsmyndighederne skulle gennemføres ved, at den indskydende fonds egenkapital - dvs. både den disponible og bundne kapital - overførtes til den disponible kapital i den modtagende fond. Det var oplyst, at den indskydende fond ikke havde modtaget gaver til udvidelse af den bundne kapital og derfor ikke havde fået fritagelse for beskatning af gaver efter regler. bemærkede, at det grundlæggende spørgsmål om placering af den indskydende fonds egenkapital bør fastlægges af fondsmyndighederne i forbindelse med disse myndigheders godkendelse af sammenlægningen. fandt, at en eventuel tilladelse fra fondsmyndighederne til, at den bundne del af den indskydende fonds kapital overføres til den modtagende fonds disponible kapital, ikke var til hinder for anvendelse af regler, idet overførslen ikke havde skattemæssig betydning.
Det følger af FUL § 14 c, at reglerne i kap. 1 skal finde anvendelse, hvis de er anvendelige. Bestemmelserne i FUL §§ 2, 9 og 11 vil ikke være anvendelige ved fusion af fonde og ved fusion af en fond og et datterselskab. Disse bestemmelser kan derimod være relevante ved fusioner mellem foreninger omfattet af .
Visse fusioner vil fortsat alene kunne gennemføres som skattepligtige fusioner. Fonde, der ikke er omfattet af , fordi de ikke opfylder kapitalkrav, kan ikke benytte reglerne i . Fonde, der generelt eller efter særlig bestemmelse er undtaget fra , jf. FL § 1, stk. 2 og 3, og EFL § 1, stk. 4 og 5, kan heller ikke benytte reglerne i . Er den ene af de fusionerende enheder eller begge skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan fusion alene gennemføres som en skattepligtig fusion.
Der kan ikke ske skattefri fusion af en fond og en forening.