åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.H.23.4 Foreninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Foreninger som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 eller 3, dvs. alle foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, kan efter § 5, stk. 3, jf. § 9, stk. 1, foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter PSL § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med en decimal.  Konsolideringsfradraget efter § 5, stk. 3, udgør for 2000 3,5 pct. af foreningsformuen, jf. TfS 1999, 822 . Ved beregningen af konsolideringsfradraget efter § 5, stk. 3, skal værdien af foreningsformuen fra og med indkomståret 1997 opgøres efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og , stk. 3-7, jf. FBL § 5, stk. 4. Efter FBL § 5, stk. 4, udgør foreningsformuen efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og , stk. 3-7, foreningens aktiver og passiver med nogle nærmere  angivne undtagelser. Ved formueopgørelsen medregnes foreningens aktiver og passiver til handelsværdier på opgørelsesdagen, med mindre andet fremgår af SEL § 14, stk. 4-7. Af SEL § 14, stk. 7 fremgår, at aktier som nævnt i denne bestemmelse skal medregnes med mindst 80 pct. af handelsværdien. , stk. 7 finder også anvendelse for anparter i anpartsselskaber. SEL § 14, stk. 7, hjemler mulighed for, at de pågældende aktier medregnes med en andel mellem 80 til 100 pct. af handelsværdien. Denne forståelse af SEL § 14, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af foreningsformuen efter FBL § 5, stk. 4.  Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til §§ 4 og 17 i lovforslag L 88 1996-97 (lov nr. 1219 af 27. 1996).
Ved selvangivelsen skal foreningen oplyse det anvendte reguleringstal, jf. mindstekravsbekendtgørelsen § 26, stk. 2. I 2000 er reguleringstallet 140,8 , jf. ►TfS 2000, 837 TSS.◄